Meenakshi

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Kannada

Shri Yogaminakshi Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಯೋಗಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶಿವಾನಂದಪೀಯೂಷರತ್ನಾಕರಸ್ಥಾಂ ಶಿವಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾಮರೇಶಾಭಿವಂದ್ಯಾಂ ।
ಶಿವಧ್ಯಾನಲಗ್ನಾಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ಶಿವಾಖ್ಯಾಮತೀತಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 1 ॥

ಶಿವಾದಿಸ್ಫುರತ್ಪಂಚಮಂಚಾಧಿರೂಢಾಂ ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶೋತ್ಭಾಸಿಹಸ್ತಾಂ ।
ನವೀನಾರ್ಕವರ್ಣಾಂ ನವೀನೇಂದುಚೂಡಾಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 2 ॥

ಕಿರೀಟಾಂಗದೋದ್ಭಾಸಿಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಾಂ ಸ್ಫುರನ್ಮೇಖಲಾಹಾರತಾಟಂಗಭೂಷಾಂ ।
ಪರಾಮಂತ್ರಕಾಂ ಪಾಂಡ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ ಪರಂಧಾಮರೂಪಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 3 ॥
ಲಲಾಮಾಂಚಿತಸ್ನಿಗ್ಧಫಾಲೇಂದುಭಾಗಾಂ ಲಸನ್ನೀರಜೋತ್ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಸಂಸ್ಥಾಂ ।
ಲಲಾಟೇಕ್ಷಣಾರ್ಧಾಂಗಲಗ್ನೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ ಪರಂಧಾಮರೂಪಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿಖಂಡಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ತ್ರಿಬಿಂದುಸ್ವರೂಪಾಂ ತ್ರಿಕೋಣೇ ಲಸಂತೀಂ ತ್ರಿಲೋಕಾವನಮ್ರಾಂ ।
ತ್ರಿಬೀಜಾಧಿರೂಢಾಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 5 ॥

ಸದಾ ಬಿಂದುಮಧ್ಯೋಲ್ಲಸದ್ವೇಣಿರಮ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋಜಭಾರಾವನಮ್ರಾಂ ।
ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರೋಪೇತಲಾಕ್ಷಾರಸಾರ್ದ್ರಸ್ಪುರತ್ಪಾದಪದ್ಮಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 6 ॥

ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಯೋಗಾಂಗರೂಪಾಮರೂಪಾಮಕಾರಾತ್ಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣಾಮವರ್ಣಾಂ ।
ಅಖಂಡಾಮನನ್ಯಾಮಚಿಂತ್ಯಾಮಲಕ್ಷ್ಯಾಮಮೇಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 7 ॥

ಸುಧಾಸಾಗರಾಂತೇ ಮಣಿದ್ವೀಪಮಧ್ಯೇ ಲಸತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋಜ್ಜ್ವಲದ್ಬಿಂದುಚಕ್ರೇ ।
ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ಶಿವಾಕಾರಮಂಚೇ ಸದಾ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 8 ॥

ಸುಷುಮ್ನಾಂತರಂಧ್ರೇ ಸಹಸ್ರಾರಪದ್ಮೇ ರವೀಂದ್ವಗ್ನಿಸಮ್ಯುಕ್ತಚಿಚ್ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ।
ಸುಧಾಮಂಡಲಸ್ಥೇ ಸುನಿರ್ವಾಣಾಪೀಠೇ ಸದಾ ಸಂಚರಂತೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 9 ॥
ಷಡಂತೇ ನವಾಂತೇ ಲಸದ್ದ್ವಾದಶಾಂತೇ ಮಹಾಬಿಂದುಮಧ್ಯೇ ಸುನಾದಾಂತರಾಳೇ ।
ಶಿವಾಖ್ಯೇ ಕಲಾತೀತನಿಶ್ಶಬ್ದದೇಶೇ ಸದಾ ಸಂಚರಂತೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 10 ॥

ಚತುರ್ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇ ಸುಕೋಣಾಂತರಂಗೇ ಖರಂಧ್ರೇ ಸುಧಾಕಾರಕೂಪಾಂತರಾಳೇ ।
ನಿರಾಲಂಬಪದ್ಮೇ ಕಲಾಷೋಡಶಾಂತೇ ಸದಾ ಸಂಚರಂತೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 11 ॥

ಪುಟದ್ವಂದ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತವಾಯುಪ್ರಲೀನಪ್ರಕಾಶಾಂತರಾಲೇ ಧ್ರುವೋಪೇತರಮ್ಯೇ ।
ಮಹಾಷೋಡಶಾಂತೇ ಮನೋನಾಶದೇಶೇ ಸದಾ ಸಂಚರಂತೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 12 ॥

ಚತುಷ್ಪತ್ರಮಧ್ಯೇ ಸುಕೋಣತ್ರಯಾಂತೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾಧಿವಾಸೇ ತ್ರಿಮಾರ್ಗಾಂತರಾಳೇ ।
ಸಹಸ್ರಾರಪದ್ಮೋಚಿತಾಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಪ್ರವಾಹಪ್ರಲೀನಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 13 ॥

ಲಸದ್ದ್ವಾದಶಾಂತೇಂದುಪೀಯೂಷಧಾರಾವೃತಾಂ ಮೂರ್ತಿಮಾನಂದಮಗ್ನಾಂತರಂಗಾಂ ।
ಪರಾಂ ತ್ರಿಸ್ತನೀಂ ತಾಂ ಚತುಷ್ಕೂಟಮಧ್ಯೇ ಪರಂಧಾಮರೂಪಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 14 ॥

ಸಹಸ್ರಾರಪದ್ಮೇ ಸುಷುಮ್ನಾಂತಮಾರ್ಗೇ ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಪೀಯೂಷಧಾರಾಂ ಪಿಬಂತೀಂ ।
ಸದಾ ಸ್ರಾವಯಂತೀಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಮಂಬಾಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರೂಪಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 15 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜೇಂದ್ರಕನ್ಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಸುಂದರೇಶಾಂಕವಾಸೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸುಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।

Also Read:

Sri YogaMeenakshi Amman Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil