Meenakshi

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Oriya

Shri Yogaminakshi Stotram in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀୟୋଗମୀନାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଶିବାନନ୍ଦପୀୟୂଷରତ୍ନାକରସ୍ଥାଂ ଶିବବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣ୍ୱାମରେଶାଭିବନ୍ଦ୍ୟାମ୍ ।
ଶିବଧ୍ୟାନଲଗ୍ନାଂ ଶିବଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଂ ଶିବାଖ୍ୟାମତୀତାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧ ॥

ଶିବାଦିସ୍ଫୁରତ୍ପଞ୍ଚମଞ୍ଚାଧିରୂଢାଂ ଧନୁର୍ବାଣପାଶାଙ୍କୁଶୋତ୍ଭାସିହସ୍ତାମ୍ ।
ନବୀନାର୍କବର୍ଣାଂ ନବୀନେନ୍ଦୁଚୂଡାଂ ପରବ୍ରହ୍ମପତ୍ନୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୨ ॥

କିରୀଟାଙ୍ଗଦୋଦ୍ଭାସିମାଙ୍ଗଲ୍ୟସୂତ୍ରାଂ ସ୍ଫୁରନ୍ମେଖଲାହାରତାଟଙ୍ଗଭୂଷାମ୍ ।
ପରାମନ୍ତ୍ରକାଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟସିଂହାସନସ୍ଥାଂ ପରନ୍ଧାମରୂପାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୩ ॥
ଲଲାମାଞ୍ଚିତସ୍ନିଗ୍ଧଫାଲେନ୍ଦୁଭାଗାଂ ଲସନ୍ନୀରଜୋତ୍ଫୁଲ୍ଲକଲ୍ହାରସଂସ୍ଥାମ୍ ।
ଲଲାଟେକ୍ଷଣାର୍ଧାଙ୍ଗଲଗ୍ନୋଜ୍ଜ୍ୱଲାଙ୍ଗୀଂ ପରନ୍ଧାମରୂପାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୪ ॥

ତ୍ରିଖଣ୍ଡାତ୍ମବିଦ୍ୟାଂ ତ୍ରିବିନ୍ଦୁସ୍ୱରୂପାଂ ତ୍ରିକୋଣେ ଲସନ୍ତୀଂ ତ୍ରିଲୋକାବନମ୍ରାମ୍ ।
ତ୍ରିବୀଜାଧିରୂଢାଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ୟାତ୍ମବିଦ୍ୟାଂ ପରବ୍ରହ୍ମପତ୍ନୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୫ ॥

ସଦା ବିନ୍ଦୁମଧ୍ୟୋଲ୍ଲସଦ୍ୱେଣିରମ୍ୟାଂ ସମୁତ୍ତୁଙ୍ଗବକ୍ଷୋଜଭାରାବନମ୍ରାମ୍ ।
କ୍ୱଣନ୍ନୂପୁରୋପେତଲାକ୍ଷାରସାର୍ଦ୍ରସ୍ପୁରତ୍ପାଦପଦ୍ମାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୬ ॥

ଯମାଦ୍ୟଷ୍ଟୟୋଗାଙ୍ଗରୂପାମରୂପାମକାରାତ୍କ୍ଷକାରାନ୍ତବର୍ଣାମବର୍ଣାମ୍ ।
ଅଖଣ୍ଡାମନନ୍ୟାମଚିନ୍ତ୍ୟାମଲକ୍ଷ୍ୟାମମେୟାତ୍ମବିଦ୍ୟାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୭ ॥

ସୁଧାସାଗରାନ୍ତେ ମଣିଦ୍ୱୀପମଧ୍ୟେ ଲସତ୍କଲ୍ପବୃକ୍ଷୋଜ୍ଜ୍ୱଲଦ୍ବିନ୍ଦୁଚକ୍ରେ ।
ମହାୟୋଗପୀଠେ ଶିବାକାରମଞ୍ଚେ ସଦା ସନ୍ନିଷଣ୍ଣାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୮ ॥

ସୁଷୁମ୍ନାନ୍ତରନ୍ଧ୍ରେ ସହସ୍ରାରପଦ୍ମେ ରବୀନ୍ଦ୍ୱଗ୍ନିସମ୍ୟୁକ୍ତଚିଚ୍ଚକ୍ରମଧ୍ୟେ ।
ସୁଧାମଣ୍ଡଲସ୍ଥେ ସୁନିର୍ୱାଣାପୀଠେ ସଦା ସଞ୍ଚରନ୍ତୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୯ ॥
ଷଡନ୍ତେ ନବାନ୍ତେ ଲସଦ୍ଦ୍ୱାଦଶାନ୍ତେ ମହାବିନ୍ଦୁମଧ୍ୟେ ସୁନାଦାନ୍ତରାଳେ ।
ଶିବାଖ୍ୟେ କଲାତୀତନିଶ୍ଶବ୍ଦଦେଶେ ସଦା ସଞ୍ଚରନ୍ତୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଚତୁର୍ମାର୍ଗମଧ୍ୟେ ସୁକୋଣାନ୍ତରଙ୍ଗେ ଖରନ୍ଧ୍ରେ ସୁଧାକାରକୂପାନ୍ତରାଳେ ।
ନିରାଲମ୍ବପଦ୍ମେ କଲାଷୋଡଶାନ୍ତେ ସଦା ସଞ୍ଚରନ୍ତୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ପୁଟଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱନିର୍ମୁକ୍ତବାୟୁପ୍ରଲୀନପ୍ରକାଶାନ୍ତରାଲେ ଧ୍ରୁବୋପେତରମ୍ୟେ ।
ମହାଷୋଡଶାନ୍ତେ ମନୋନାଶଦେଶେ ସଦା ସଞ୍ଚରନ୍ତୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଚତୁଷ୍ପତ୍ରମଧ୍ୟେ ସୁକୋଣତ୍ରୟାନ୍ତେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ୟାଧିବାସେ ତ୍ରିମାର୍ଗାନ୍ତରାଳେ ।
ସହସ୍ରାରପଦ୍ମୋଚିତାଂ ଚିତ୍ପ୍ରକାଶପ୍ରବାହପ୍ରଲୀନାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଲସଦ୍ଦ୍ୱାଦଶାନ୍ତେନ୍ଦୁପୀୟୂଷଧାରାବୃତାଂ ମୂର୍ତିମାନନ୍ଦମଗ୍ନାନ୍ତରଙ୍ଗାମ୍ ।
ପରାଂ ତ୍ରିସ୍ତନୀଂ ତାଂ ଚତୁଷ୍କୂଟମଧ୍ୟେ ପରନ୍ଧାମରୂପାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ସହସ୍ରାରପଦ୍ମେ ସୁଷୁମ୍ନାନ୍ତମାର୍ଗେ ସ୍ଫୁରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୀୟୂଷଧାରାଂ ପିବନ୍ତୀମ୍ ।
ସଦା ସ୍ରାବୟନ୍ତୀଂ ସୁଧାମୂର୍ତିମମ୍ବାଂ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିରୂପାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ନମସ୍ତେ ସଦା ପାଣ୍ଡ୍ୟରାଜେନ୍ଦ୍ରକନ୍ୟେ ନମସ୍ତେ ସଦା ସୁନ୍ଦରେଶାଙ୍କବାସେ ।
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସୁମୀନାକ୍ଷି ଦେବି ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପୁନସ୍ତେ ନମୋଽସ୍ତୁ ॥ ୧୬ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀୟୋଗମୀନାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Sri YogaMeenakshi Amman Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil