Ashtaka

Shri Mukundaraya Ashtakam Lyrics in English

śrīmukundarāyāṣṭakam Lyrics in English:

(ramakali-ganesa giyate)
vanitopahasanrtyatsmitavadananandajosatosadayin ।
srimanmukundaraya tvayyasaktam mano me’stu ॥ 1॥

manimayanandavase kumarikavrndasobhisaddhasye ।
navanitalobhitasye (satatam tvayi harau) matirme’stu ॥ 2॥

paridhrtahirakaharam vrajanganadarsaniyakaumaram ।
krtagopucchaviharam jitamaram pranaumi hrtsaram ॥ 3॥

sakalopanisatsaram svanandaprakrtakaram ।
vande nandakumaram varam varam svadataram ॥ 4॥

kinkaninūpuraranitam (satatam) simhavalokanam kartre ।
vrajajanamanasahartre nijartihartre namaskurmaḥ ॥ 5॥

alakasamavrtavadanam sukundakalikasusobhitam svasyam ।
gopayuvatiratisadanam jitamadanam nandanandanam naumi ॥ 6॥

vrajakardamaliptangam karadhrtanavanitamohitanangam ।
vande lolavilocanasaktanganasangam ॥ 7॥

nartanalilakaranam manoharanam vapusa nandavistaranam ।
sevakajanabhavataranam yami tamaham sadaiva saranam ॥ 8॥

tava lilarasalubdhaḥ srimukundarayastakam presna ।
sadhanajalasahasram tyaktvajasram pathadhvam vai ॥ 9॥

iti srimadyadunathakulodbhavasrigopalatmajasrigiradharenaviracitam
srimukundarayastakam samaptam ।