Ashtaka

Shri Minakshi Ashtakam Lyrics in English

śrīmīnākṣyaṣṭakam Lyrics in English:

sriminaksyastakam ॥

madhurye mahime mahagirisute malladi samharini
muladharakrte mahamarakate sobhe mahasundari ।
matangi mahime mahasuravadhe mantrottame madhavi
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 1॥

nanaratnavibhusane navagane sobhe mahasuntari
nityanandavare nirupanagune nimnonnate pankaje ।
natye natakavesadharini sive nade kalanartaki(?)
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 2॥

kamakrodhanivarane karunalaye katyayani sanmate
karunyakrtike kiratavarade kam gam ka bijankure ।
kamartham tava siddhihetukamidam bhaktya bhavatsannidhau
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 3॥

satcakrantagate sadananavare sadbijaraksankure
sodadharakale sadaksari sive ksoni mahaksiyate ।
ksantavyam janani ksama rama sive ksirabdhi madhyantare
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 4॥

vame niladalaksi pusparasike bale mahakunkume
anye panivarabjabhaktajanani nityam parasreyasi ।
bale bandhuvarangini bahuvidhe bhucakrasancarini
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 5॥

ragastotravicaravedavibhave ramye ratollasini
rajiveksani raja ranganarane rajadhirajesvari ।
rajni rajasasattvatamasagune radhe ramasodari
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 6॥

sarasye sarasiruhasya janani samrajyadaneksani
samyasamya castakalasukhavane sandipanisevite ।
satyanandasudhe ca sundaraphale svadhisthacakrantare
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 7॥

karpurarunakunkumarcitapade ksirabdhisobhe sive
gayatri karunakataksavinute kandarpakantiprade ।
kalyanastasurarcite sukavite karunyavarannidhe
minaksi madhurambike mahimaye mam pahi minambike ॥ 8॥

iti rajapujita srikulantayananda(balananda)svamina viracitam
sriminaksyastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment