Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Mukundashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Mukundashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್

68 Views

ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಬಲಭಿದುಪಲಕಾನ್ತಿದ್ರೋಹಿಣಿ ಶ್ರೀಮದಂಗೇ
ಘುಸೃಣರಸವಿಲಾಸೈಃ ಸುಷ್ಠು ಗಾನ್ಧರ್ವಿಕಾಯಾಃ ।
ಸ್ವಮದನನೃಪಶೋಭಾಂ ವರ್ಧಯನ್ ದೇಹರಾಜ್ಯೇ
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 1॥

ಉದಿತವಿಧುಪರಾರ್ಧಜ್ಯೋತಿರುಲ್ಲಂಘಿವಕ್ತ್ರೋ
ನವತರುಣಿಮರಜ್ಯದ್ಬಾಲ್ಯಶೇಷಾತಿರಮ್ಯಃ ।
ಪರಿಷದಿ ಲಲಿತಾಲೀಂ ದೋಲಯನ್ ಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 2॥

ಕನಕನಿವಹಶೋಭಾನನ್ದಿ ಪೀತಂ ನಿತಮ್ಬೇ
ತದುಪರಿ ನವರಕ್ತಂ ವಸ್ತ್ರಮಿತ್ಥಂ ದಧಾನಃ ।
ಪ್ರಿಯಮಿವ ಕಿಲ ವರ್ಣಂ ರಾಗಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಪೂರ್ತಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 3॥

ಸುರಭಿಕುಸುಮವೃನ್ಧೈರ್ವಾಸಿತಾಮ್ಭಃಸಮೃದ್ಧೇ
ಪ್ರಿಯಸರಸಿ ನಿದಾಘೇ ಸಾಯಮಾಲೀಪರೀತಾಮ್ ।
ಮದನಜನಕಸೇಕೈಃ ಖೇಲಯನ್ನ್ ಏವ ರಾಧಾಂ
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 4॥

ಪರಮಲಮಿಹ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಹನ್ತ ಗಾನ್ಧರ್ವಿಕಾಯಾಃ
ಪುಲಕಿತತನುರುಚ್ಚೈರುನ್ಮದಸ್ತತ್ಕ್ಷಣೇನ ।
ನಿಖಿಲವಿಪಿನದೇಶಾನ್ ವಾಸಿತಾನ್ ಏವ ಜಿಘ್ರನ್
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 5॥

ಪ್ರಣಿಹಿತಭುಜದಂಡಃ ಸ್ಕನ್ಧದೇಶೇ ವರಾಂಗ್ಯಾಃ
ಸ್ಮಿತವಿಕಸಿತಗಂಡೇ ಕೀರ್ತಿದಾಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ।
ಮನಸಿಜಜನಿಸೌಖ್ಯಂ ಚುಮ್ಬನೇನೈವ ತನ್ವನ್
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 6॥

ಪ್ರಮದದನುಜಗೋಷ್ಠ್ಯಾಃ ಕೋಽಪಿ ಸಂವರ್ತವಹ್ನಿ-
ರ್ವ್ರಜಭುವಿ ಕಿಲ ಪಿತ್ರೋರ್ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಪುಂಜಃ ।
ಪ್ರಥಮರಸಮಹೇನ್ದ್ರಃ ಶ್ಯಾಮಲೋ ರಾಧಿಕಾಯಾಃ
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 7॥

ಸ್ವಕದನಕಥಯಾಂಗೀಕೃತ್ಯ ಮೃದ್ವೀಂ ವಿಶಾಖಾಂ
ಕೃತಚಟು ಲಲಿತಾಂ ತು ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಪ್ರೌಢಶೀಲಾಮ್ ।
ಪ್ರಣಯವಿಧುರರಾಧಾಮಾನವಿಧ್ವಂಸನಾಯ
ಪ್ರಣಯತು ಮಮ ನೇತ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಮುಕುನ್ದಃ ॥ 8॥

ಪರಿಪಠತಿ ಮುಕುನ್ದಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಕಾಕುಭಿರ್ಯಃ
ಸಕಲವಿಷಯಸಂಗಾತ್ ಸನ್ನಿಯಮ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ।
ವ್ರಜನವಯುವರಾಜೋ ದರ್ಶಯನ್ ಸ್ವಂ ಸರಾಧೇ
ಸ್ವಜನಗಣನಮಧ್ಯೇ ತಂ ಪ್ರಿಯಾಯಾಸ್ತನೋತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *