Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Nrisimha Ashtakam Lyrics in English

Shri Nrisimha Ashtakam Lyrics in English

118 Views

śrīnṛsiṃhāṣṭakam Lyrics in English:

srimadakalanka paripurna! sasikoti-
sridhara! manohara! satapatala kanta! ।
palaya krpalaya! bhavambudhi-nimagnam
daityavarakala! narasimha! narasimha! ॥ 1॥

padakamalavanata pataki-jananam
patakadavanala! patatrivara-keto! ।
bhavana! parayana! bhavartiharaya mam
pahi krpayaiva narasimha! narasimha! ॥ 2॥

tunganakha-pankti-dalitasura-varasrk
panka-navakunkuma-vipankila-mahoraḥ ।
panditanidhana-kamalalaya namaste
pankajanisanna! narasimha! narasimha! ॥ 3॥

maulesu vibhusanamivamara varanam
yogihrdayesu ca sirassu nigamanam ।
rajadaravinda-ruciram padayugam te
dehi mama murdhni narasimha! narasimha! ॥ 4॥

varijavilocana! madantima-dasayam
klesa-vivasikrta-samasta-karanayam ।
ehi ramaya saha saranya! vihaganam
nathamadhiruhya narasimha! narasimha! ॥ 5॥

hataka-kirita-varahara-vanamala
dhararasana-makarakundala-manindraiḥ ।
bhusitamasesa-nilayam tava vapurme
cetasi cakastu narasimha! narasimha! ॥ 6॥

indu ravi pavaka vilocana! ramayaḥ
mandira! mahabhuja!-lasadvara-rathanga! ।
sundara! ciraya ramatam tvayi mano me
nandita suresa! narasimha! narasimha! ॥ 7॥

madhava! mukunda! madhusudana! murare!
vamana! nrsimha! saranam bhava natanam ।
kamada ghrnin nikhilakarana nayeyam
kalamamaresa narasimha! narasimha! ॥ 8॥

astakamidam sakala-pataka-bhayaghnam
kamadam asesa-duritamaya-ripughnam ।
yaḥ pathati santatamasesa-nilayam te
gacchati padam sa narasimha! narasimha! ॥ 9॥

॥ iti srinrsimhastakam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *