Ashtaka

Shri Nrisimha Ashtakam 3 Lyrics in English

śrīnṛsiṃhāṣṭakam 3 Lyrics in English:

dhyayami narasimhakhyam brahmavedantagocaram ।
bhavabdhitarahopayam sankhacakradharam padam ॥

nilam ramam ca paribhuya krparasena
stambham svasaktimanagham vinidhaya devim ।
prahladaraksahavidhayavati krpa te
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 1॥

indradidevanikarasya kiritakoti
pratyuptaratnapratibimbitapadapadma ।
kalpantakalaghanagarjanatulyanada
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 2॥

prahlada idya pralayarkasamanavaktra
hunkaranirjitanisacaravrndanatha ।
srinaradadimunisanghasugiyamana
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 3॥

ratrincaradrijatharatparisramsyamanam
raktam nipiya parikalpitasantramala ।
vidravitakhilasurogranrsimharupa
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 4॥

yogindra yogapariraksaka devadeva
dinartihari vibhavagamagiyamana ।
mam viksya dinamasarahyamagahyasila
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 5॥

prahladasokavinivaraha bhadrasimha
naktancarendra madakhahdana virasimha ।
indradidevajanasannutapadapadma
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 6॥

tapatrayabdhiparisosahabadavagne
taradhipapratinibhanana danavare ।
srirajarajavaradakhilalokanatha
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 7॥

jnanena kecidavalambya padambujam te
kecitsukarmanikareha pare ca bhaktya ।
muktim gatah khalu jana krpaya murare
srinarasimha paripalaya mam ca bhaktam ॥ 8॥

namaste narasimhaya namaste madhuvairihe ।
namaste padmanetraya namaste duhkhaharihe ॥

iti srinrsimhastakam sampurham ।