Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 3

Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 3

67 Views

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಸನ್ನುತಪಾವನಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಂ
ನೀಲನೀರಜಲೋಚನಂ ಹರಿಮಾಶ್ರಿತಾಮರಭೂರುಹಮ್ ।
ಕೇಶವಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರಪೂರುಷಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 1॥

ಅಕ್ಷಯಂ ಕಲುಷಾಪಹಂ ನಿರುಪದ್ರವಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಂ
ವೇದರೂಪಮನಾಮಯಂ ವಿಭುಮಚ್ಯುತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ।
ಹರ್ಷದಂ ಜಮದಗ್ನಿಪುತ್ರಕಮಾರ್ಯಜುಷ್ಟಪದಾಮ್ಬುಜಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 2॥

ರೈಣುಕೇಯಮಹೀನಸತ್ವಕಮವ್ಯಯಂ ಸುಜನಾರ್ಚಿತಂ
ವಿಕ್ರಮಾಢ್ಯಮಿನಾಬ್ಜನೇತ್ರಕಮಬ್ಜಶಾರ್ಂಗಗದಾಧರಮ್ ।
ಛತ್ರಿತಾಹಿಮಶೇಷವಿದ್ಯಗಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿಮನಾಶ್ರಯಂ – ??
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 3॥

ಬಾಹುಜಾನ್ವಯವಾರಣಾಂಕುಶಮರ್ವಕಂಠಮನುತ್ತಮಂ
ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರಂ ಶಿವಮಬ್ಧಿಶಾಯಿನಮೌರ್ವಜಮ್ ।
ಭಕ್ತಶತ್ರುಜನಾರ್ದನಂ ನಿರಯಾರ್ದನಂ ಕುಜನಾರ್ದನಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 4॥

ಜಮ್ಭಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಂಚ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ದನುಜಾನ್ತಕಂ
ನಿರ್ವಿಕಾರಮಗೋಚರಂ ನರಸಿಂಹರೂಪಮನರ್ದಹಮ್ ।
ವೇದಭದ್ರಪದಾನುಸಾರಿಣಮಿನ್ದಿರಾಧಿಪಮಿಷ್ಟದಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 5॥

ನಿರ್ಜರಂ ಗರುಡಧ್ವಜಂ ಧರಣೀಶ್ವರಂ ಪರಮೋದದಂ
ಸರ್ವದೇವಮಹರ್ಷಿಭೂಸುರಗೀತರೂಪಮರೂಪಕಮ್ ।
ಭೂಮತಾಪಸವೇಷಧಾರಿಣಮದ್ರಿಶಂಚ ಮಹಾಮಹಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 6॥

ಸಾಮಲೋಲಮಭದ್ರನಾಶಕಮಾದಿಮೂರ್ತಿಮಿಲಾಸುರಂ
ಸರ್ವತೋಮುಖಮಕ್ಷಿಕರ್ಷಕಮಾರ್ಯದುಃಖಹರಂಕಲೌ ।
ವೇಂಕಟೇಶ್ವರರೂಪಕಂ ನಿಜಭಕ್ತಪಾಲನದೀಕ್ಷಿತಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 7॥

ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣಂ ನಿಖಿಲಾಧಿಪಂ ಪರಮಂ ಮಹಾ-
ವೈರಿಸೂದನಪಂಡಿತಂ ಗಿರಿಜಾತಪೂಜಿತರೂಪಕಮ್ ।
ಬಾಹುಲೇಯಕುಗರ್ವಹಾರಕಮಾಶ್ರಿತಾವಳಿತಾರಕಂ
ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 8॥

ಪರ್ಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ಪರ್ಶುರಾಮಕೃಪಾಸಾರಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ವರಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಪೂಸಪಾಟಿ ರಂಗನಾಯಕಾಮಾತ್ಯ ಭಾರ್ಗವರ್ಷಿಕೃತ
ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *