Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Parashurama Ashtakam 3 Text in Kannada

Shri Parasurama Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 3

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 3 Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಸನ್ನುತಪಾವನಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಂ ನೀಲನೀರಜಲೋಚನಂ ಹರಿಮಾಶ್ರಿತಾಮರಭೂರುಹಮ್ । ಕೇಶವಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರಪೂರುಷಂ ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 1॥ ಅಕ್ಷಯಂ ಕಲುಷಾಪಹಂ ನಿರುಪದ್ರವಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಂ ವೇದರೂಪಮನಾಮಯಂ ವಿಭುಮಚ್ಯುತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ । ಹರ್ಷದಂ ಜಮದಗ್ನಿಪುತ್ರಕಮಾರ್ಯಜುಷ್ಟಪದಾಮ್ಬುಜಂ ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 2॥ ರೈಣುಕೇಯಮಹೀನಸತ್ವಕಮವ್ಯಯಂ ಸುಜನಾರ್ಚಿತಂ ವಿಕ್ರಮಾಢ್ಯಮಿನಾಬ್ಜನೇತ್ರಕಮಬ್ಜಶಾರ್ಂಗಗದಾಧರಮ್ । ಛತ್ರಿತಾಹಿಮಶೇಷವಿದ್ಯಗಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿಮನಾಶ್ರಯಂ – ?? ಪರ್ಶುರಾಮಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಮ ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಯೋಽಪಿ ವೈ ॥ 3॥ ಬಾಹುಜಾನ್ವಯವಾರಣಾಂಕುಶಮರ್ವಕಂಠಮನುತ್ತಮಂ […]

Scroll to top