Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Purnashtakam Lyrics in English

Shri Purnashtakam Lyrics in English

56 Views

śrīpūrṇāṣṭakam Lyrics in English:

bhagavati bhavabandhacchedini brahmavandye
sasimukhi rucipurne bhalacandre’nnapurne ।
sakaladuritahantri svargamoksadidatri
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 1॥

tava gunagarimanam varnitum naiva sakta
vidhi-hari-haradeva naiva loka na vedah ।
kathamahamanabhijno vagatitam stuviyam
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 2॥

bhagavati vasukamah svargamoksadikama-
ditijasura-munindrastvam bhajantyamba sarve ।
tava padayugabhaktim bhiksukastvam namami
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 3॥

yadavadhi bhavamataste krpa nasti jantau
tadavadhi bhavajalam kah samartho vihatum ।
bhavakrtabhayabhitastvam sive’ham prasanno
janani nitilenetre devi purne prasida ॥ 4॥

surasurapativandye kotirityekaramye
nikhilabhavanadhanye kamade kamadehe ।
bhavati bhavapayodhastarinim tvam nato’ham
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 5॥

tvamiha jagati purna tvadvihinam na kincid
rajani yadi vihinam tatsvarupa tu mithya ।
iti nigadati vedo brahmabhinnam na satyam
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 6॥

svajanasaranadakse daksaje purnakame
surahitakrtarupe nirvikalpe nirihe ।
srutisamudayagite saccidanandarupe
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 7॥

bhagavati tava puryam tvam samaradhya yace
bhavatu ganapamatabhaktitaste’viramah ।
tvaditarajana arye purnakamo na purne
janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 8॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacarya-srimaduttaramnayajyotispithadhisvara-
jagadgurusaṅkaracarya-svamisrisantanandasarasvatisisya-
svamisrimadanantananda-sarasvativiracitam sripurnastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *