Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Pushkara Ashtakam in English Stotras

śrīpūrṇāṣṭakam Lyrics in English: bhagavati bhavabandhacchedini brahmavandye sasimukhi rucipurne bhalacandre’nnapurne । sakaladuritahantri svargamoksadidatri janani nitilanetre devi purne prasida ॥ 1॥ tava gunagarimanam varnitum naiva sakta vidhi-hari-haradeva naiva…