Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Sankashta Nashanam Lyrics in English | Slokam in English

Sankat Ashtaka Stotram Lyrics in English:

Sri Ganesaya namah ।
dhyanam
dhyaye’ham paramesvarim dasabhujam netratrayodbhusitam
sadyah sankatatarinim gunamayimaraktavarnam subham ।
aksa-srag-jalapurnakumbha-kamalam samkham gada bibhratim
traisulam damarusca khadga-vidhrtam cakrabhayadhyam param ||

Om̃ narada uvaca
jaigisavya munisrestha sarvajña sukhadayaka ।
akhyatani supunyani srutani tvatprasadatah || 1 ||

na trptimadhigacchami tava vagamrtena ca ।
vadasvaikam mahabhaga sankatakhyanamuttamam || 2 ||

iti tasya vacah srutva jaigisavyo’bravittatah ।
sankastanasanam stotram srnu devarsisattama || 3 ||

dvapare tu pura vrtte bhrastarajyo yudhisthirah ।
bhratrbhih sahito rajyanirvedam paramam gatah || 4 ||

tadanim tu tatah kasim purim yato mahamunih
markandeya iti khyatah saha sisyairmahayasah || 5 ||

tam drstva sa samutthaya pranipatya supujitah ।
kimartham mlanavadana etattvam mam nivedaya || 6 ||

yudhisthira uvaca
sankastam me mahatpraptametadrgvadanam tatah ।
etannivaranopayam kimcidbruhi mune mama || 7 ||

markandeya uvaca
anandakanane devi sankata nama visruta ।
viresvarottare bhage purvam candresvarasya ca || 8 ||

srnu namastakam tasyah sarvasiddhikaram nrnam ।
sankata prathamam nama dvitiyam vijaya tatha || 9 ||

trtiyam kamada proktam caturtham duhkhaharini ।
sarvani pañcamam nama sastham katyayani tatha || 10 ||

saptamam bhimanayana sarvarogahara’stamam ।
namastakamidam punyam trisandhyam sraddhayanvitah || 11 ||

yah pathetpathayedvapi naro mucyeta sankatat ।
ityuktva tu dvijasresthamrsirvaranasim yayau || 12 ||

iti tasya vacah srutva narado harsanirbharah ।
tatah sampujitam devim viresvarasamanvitam || 13 ||

bhujaistu dasabhiryuktam locanatrayabhusitam ।
malakamandaluyutam padmasankhagadayutam || 14 ||

trisuladamarudharam khadgacarmavibhusitam ।
varadabhayahastam tam pranamya vidhinandanah || 15 ||

varatrayam grhitva tu tato visnupuram yayau ।
etatstotrasya pathanam putrapautravivardhanam || 16 ||

sankastanasanam caiva trisu lokesu visrutam ।
gopaniyam prayatnena mahavandhyaprasutikrt || 17 ||

|| iti sripadmapurane sankastanasanam sankatastakam sampurnam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top