Ashtaka

Shri Sankashta Nashanam Lyrics in Bengali | Slokam in Bengali

Sankat Ashtaka Stotram Lyrics in Bengali:

|| সঙ্কষ্টনাশনং সংকটাষ্টকস্তোত্রম্ ||

শ্রীগণেশায় নমঃ ।
ধ্যানম্
ধ্যায়েঽহং পরমেশ্বরীং দশভুজাং নেত্রত্রয়োদ্ভূষিতাং
সদ্যঃ সঙ্কটতারিণীং গুণময়ীমারক্তবর্ণাং শুভাম্ ।
অক্ষ-স্রগ্-জলপূর্ণকুম্ভ-কমলং শংখং গদা বিভ্রতীং
ত্রৈশূলং ডমরূশ্চ খড্গ-বিধৃতাং চক্রাভয়াঢ্যাং পরাম্ ||

ওঁ নারদ উবাচ
জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ সুখদায়ক ।
আখ্যাতানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বত্প্রসাদতঃ || ১ ||

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ ।
বদস্বৈকং মহাভাগ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্ || ২ ||

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীত্ততঃ ।
সঙ্কষ্টনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম || ৩ ||

দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো য়ুধিষ্ঠিরঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজ্যনির্বেদং পরমং গতঃ || ৪ ||

তদানীং তু ততঃ কাশীং পুরীং য়াতো মহামুনিঃ
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহ শিষ্যৈর্মহায়শাঃ || ৫ ||

তং দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ ।
কিমর্থং ম্লানবদন এতত্ত্বং মাং নিবেদয় || ৬ ||

য়ুধিষ্ঠির উবাচ
সঙ্কষ্টং মে মহত্প্রাপ্তমেতাদৃগ্বদনং ততঃ ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিংচিদ্ব্রূহি মুনে মম || ৭ ||

মার্কণ্ডেয় উবাচ
আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা ।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে পূর্বং চন্দ্রেশ্বরস্য চ || ৮ ||

শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ।
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা || ৯ ||

তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তং চতুর্থং দুঃখহারিণী ।
শর্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা || ১০ ||

সপ্তমং ভীমনয়না সর্বরোগহরাঽষ্টমম্ ।
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ || ১১ ||

য়ঃ পঠেত্পাঠয়েদ্বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাত্ ।
ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠমৃষির্বারাণসীং য়য়ৌ || ১২ ||

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো হর্ষনির্ভরঃ ।
ততঃ সম্পূজিতাং দেবীং বীরেশ্বরসমন্বিতাম্ || ১৩ ||

ভুজৈস্তু দশভির্যুক্তাং লোচনত্রয়ভূষিতাম্ ।
মালাকমণ্ডলুয়ুতাং পদ্মশঙ্খগদায়ুতাম্ || ১৪ ||

ত্রিশূলডমরুধরাং খড্গচর্মবিভূষিতাম্ ।
বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ || ১৫ ||

বারত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং য়য়ৌ ।
এতত্স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রবিবর্ধনম্ || ১৬ ||

সঙ্কষ্টনাশনং চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
গোপনীয়ং প্রয়ত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃত্ || ১৭ ||

|| ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে সঙ্কষ্টনাশনং সঙ্কটাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ||