Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Sankashta Nashanam Lyrics in Kannada | Slokam in Kannada

Shri Sankashta Nashanam Lyrics in Kannada | Slokam in Kannada

65 Views

Sankat Ashtaka Stotram Lyrics in Kannada:

|| ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಸಂಕಟಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇಽಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ದಶಭುಜಾಂ ನೇತ್ರತ್ರಯೋದ್ಭೂಷಿತಾಂ
ಸದ್ಯಃ ಸಂಕಟತಾರಿಣೀಂ ಗುಣಮಯೀಮಾರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ಅಕ್ಷ-ಸ್ರಗ್-ಜಲಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭ-ಕಮಲಂ ಶಂಖಂ ಗದಾ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ತ್ರೈಶೂಲಂ ಡಮರೂಶ್ಚ ಖಡ್ಗ-ವಿಧೃತಾಂ ಚಕ್ರಾಭಯಾಢ್ಯಾಂ ಪರಾಮ್ ||

ಓಂ ನಾರದ ಉವಾಚ
ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸುಖದಾಯಕ ।
ಆಖ್ಯಾತಾನಿ ಸುಪುಣ್ಯಾನಿ ಶ್ರುತಾನಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ || 1 ||

ನ ತೃಪ್ತಿಮಧಿಗಚ್ಛಾಮಿ ತವ ವಾಗಮೃತೇನ ಚ ।
ವದಸ್ವೈಕಂ ಮಹಾಭಾಗ ಸಂಕಟಾಖ್ಯಾನಮುತ್ತಮಮ್ || 2 ||

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜೈಗೀಷವ್ಯೋಽಬ್ರವೀತ್ತತಃ ।
ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣು ದೇವರ್ಷಿಸತ್ತಮ || 3 ||

ದ್ವಾಪರೇ ತು ಪುರಾ ವೃತ್ತೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ।
ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹಿತೋ ರಾಜ್ಯನಿರ್ವೇದಂ ಪರಮಂ ಗತಃ || 4 ||

ತದಾನೀಂ ತು ತತಃ ಕಾಶೀಂ ಪುರೀಂ ಯಾತೋ ಮಹಾಮುನಿಃ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಃ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈರ್ಮಹಾಯಶಾಃ || 5 ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಕಿಮರ್ಥಂ ಮ್ಲಾನವದನ ಏತತ್ತ್ವಂ ಮಾಂ ನಿವೇದಯ || 6 ||

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ
ಸಂಕಷ್ಟಂ ಮೇ ಮಹತ್ಪ್ರಾಪ್ತಮೇತಾದೃಗ್ವದನಂ ತತಃ ।
ಏತನ್ನಿವಾರಣೋಪಾಯಂ ಕಿಂಚಿದ್ಬ್ರೂಹಿ ಮುನೇ ಮಮ || 7 ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ
ಆನನ್ದಕಾನನೇ ದೇವೀ ಸಂಕಟಾ ನಾಮ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ವೀರೇಶ್ವರೋತ್ತರೇ ಭಾಗೇ ಪೂರ್ವಂ ಚನ್ದ್ರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಚ || 8 ||

ಶೃಣು ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ತಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸಂಕಟಾ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಿಜಯಾ ತಥಾ || 9 ||

ತೃತೀಯಂ ಕಾಮದಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಂ ದುಃಖಹಾರಿಣೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಪಂಚಮಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ || 10 ||

ಸಪ್ತಮಂ ಭೀಮನಯನಾ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಽಷ್ಟಮಮ್ ।
ನಾಮಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ || 11 ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠಮೃಷಿರ್ವಾರಾಣಸೀಂ ಯಯೌ || 12 ||

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಾರದೋ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಃ ।
ತತಃ ಸಮ್ಪೂಜಿತಾಂ ದೇವೀಂ ವೀರೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾಮ್ || 13 ||

ಭುಜೈಸ್ತು ದಶಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಮಾಲಾಕಮಂಡಲುಯುತಾಂ ಪದ್ಮಶಂಖಗದಾಯುತಾಮ್ || 14 ||

ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಾಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮವಿಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಂ ತಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಧಿನನ್ದನಃ || 15 ||

ವಾರತ್ರಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತು ತತೋ ವಿಷ್ಣುಪುರಂ ಯಯೌ ।
ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಠನಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವಿವರ್ಧನಮ್ || 16 ||

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಚೈವ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಹಾವನ್ಧ್ಯಾಪ್ರಸೂತಿಕೃತ್ || 17 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಸಂಕಟಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *