Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Sankashta Nashanam Lyrics in Punjabi | Slokam in Punjabi

Sankat Ashtaka Stotram Lyrics in Punjabi:

|| ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਂ ਸਂਕਟਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ||

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਧ੍ਯਾਯੇऽਹਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਦਸ਼ਭੁਜਾਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੋਦ੍ਭੂਸ਼ਿਤਾਂ
ਸਦ੍ਯਃ ਸਙ੍ਕਟਤਾਰਿਣੀਂ ਗੁਣਮਯੀਮਾਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾਂ ਸ਼ੁਭਾਮ੍ ।
ਅਕ੍ਸ਼-ਸ੍ਰਗ੍-ਜਲਪੂਰ੍ਣਕੁਮ੍ਭ-ਕਮਲਂ ਸ਼ਂਖਂ ਗਦਾ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ
ਤ੍ਰੈਸ਼ੂਲਂ ਡਮਰੂਸ਼੍ਚ ਖਡ੍ਗ-ਵਿਧਤਾਂ ਚਕ੍ਰਾਭਯਾਢ੍ਯਾਂ ਪਰਾਮ੍ ||

ॐ ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ
ਜੈਗੀਸ਼ਵ੍ਯ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਸੁਖਦਾਯਕ ।
ਆਖ੍ਯਾਤਾਨਿ ਸੁਪੁਣ੍ਯਾਨਿ ਸ਼੍ਰੁਤਾਨਿ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ || ੧ ||

ਨ ਤਪ੍ਤਿਮਧਿਗਚ੍ਛਾਮਿ ਤਵ ਵਾਗਮਤੇਨ ਚ ।
ਵਦਸ੍ਵੈਕਂ ਮਹਾਭਾਗ ਸਙ੍ਕਟਾਖ੍ਯਾਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ || ੨ ||

ਇਤਿ ਤਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਜੈਗੀਸ਼ਵ੍ਯੋऽਬ੍ਰਵੀਤ੍ਤਤਃ ।
ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਸਤ੍ਤਮ || ੩ ||

ਦ੍ਵਾਪਰੇ ਤੁ ਪੁਰਾ ਵਤ੍ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼੍ਟਰਾਜ੍ਯੋ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਃ ।
ਭ੍ਰਾਤਭਿਃ ਸਹਿਤੋ ਰਾਜ੍ਯਨਿਰ੍ਵੇਦਂ ਪਰਮਂ ਗਤਃ || ੪ ||

ਤਦਾਨੀਂ ਤੁ ਤਤਃ ਕਾਸ਼ੀਂ ਪੁਰੀਂ ਯਾਤੋ ਮਹਾਮੁਨਿਃ
ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ਇਤਿ ਖ੍ਯਾਤਃ ਸਹ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯੈਰ੍ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ || ੫ ||

ਤਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ ਸਮੁਤ੍ਥਾਯ ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯ ਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਕਿਮਰ੍ਥਂ ਮ੍ਲਾਨਵਦਨ ਏਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮਾਂ ਨਿਵੇਦਯ || ੬ ||

ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰ ਉਵਾਚ
ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਂ ਮੇ ਮਹਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮੇਤਾਦਗ੍ਵਦਨਂ ਤਤਃ ।
ਏਤਨ੍ਨਿਵਾਰਣੋਪਾਯਂ ਕਿਂਚਿਦ੍ਬ੍ਰੂਹਿ ਮੁਨੇ ਮਮ || ੭ ||

ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ਉਵਾਚ
ਆਨਨ੍ਦਕਾਨਨੇ ਦੇਵੀ ਸਙ੍ਕਟਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ।
ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੋਤ੍ਤਰੇ ਭਾਗੇ ਪੂਰ੍ਵਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਚ || ੮ ||

ਸ਼ਣੁ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਂ ਤਸ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਸਙ੍ਕਟਾ ਪ੍ਰਥਮਂ ਨਾਮ ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਵਿਜਯਾ ਤਥਾ || ੯ ||

ਤਤੀਯਂ ਕਾਮਦਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਚਤੁਰ੍ਥਂ ਦੁਃਖਹਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਪਞ੍ਚਮਂ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼੍ਠਂ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਤਥਾ || ੧੦ ||

ਸਪ੍ਤਮਂ ਭੀਮਨਯਨਾ ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾऽਸ਼੍ਟਮਮ੍ ।
ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾਨ੍ਵਿਤਃ || ੧੧ ||

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਨਰੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਸਙ੍ਕਟਾਤ੍ ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ ਦ੍ਵਿਜਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਮਸ਼ਿਰ੍ਵਾਰਾਣਸੀਂ ਯਯੌ || ੧੨ ||

ਇਤਿ ਤਸ੍ਯ ਵਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨਾਰਦੋ ਹਰ੍ਸ਼ਨਿਰ੍ਭਰਃ ।
ਤਤਃ ਸਮ੍ਪੂਜਿਤਾਂ ਦੇਵੀਂ ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰਸਮਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ || ੧੩ ||

ਭੁਜੈਸ੍ਤੁ ਦਸ਼ਭਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾਂ ਲੋਚਨਤ੍ਰਯਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ ।
ਮਾਲਾਕਮਣ੍ਡਲੁਯੁਤਾਂ ਪਦ੍ਮਸ਼ਙ੍ਖਗਦਾਯੁਤਾਮ੍ || ੧੪ ||

ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਡਮਰੁਧਰਾਂ ਖਡ੍ਗਚਰ੍ਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ ।
ਵਰਦਾਭਯਹਸ੍ਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਵਿਧਿਨਨ੍ਦਨਃ || ੧੫ ||

ਵਾਰਤ੍ਰਯਂ ਗਹੀਤ੍ਵਾ ਤੁ ਤਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੁਰਂ ਯਯੌ ।
ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਠਨਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ || ੧੬ ||

ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਂ ਚੈਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਮਹਾਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪ੍ਰਸੂਤਿਕਤ੍ || ੧੭ ||

|| ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਂ ਸਙ੍ਕਟਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top