Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Shankaracharya Ashtakam Lyrics in English

Shri Shankaracharya Ashtakam Lyrics in English

32 Views

Adi Shankaracharya, the famous saint-philosopher, has composed many hymns and stotras on Advaita Vedanta themes. But he has also composed several devotional hymns on various Gods and Goddesses. The Stotras are now available in 9 Indian Scripts including Sanskrit, Telugu, Tamil, Hindi, Gujarati, Assamese, Bengali, Kannada and Malayalam.

Sri Shankaracharyashtakam in English:

sri ganesaya namah ।
atha sri sankaracaryastakam ।
dharmo brahmetyubhayavisayam jnapayatyeva vedo
nayam loke purusamatijah kavyakalpanukalpah ।
pramanyam ca svayamiha bhavedityanuddistavantam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 1 ||

dharmo nityam vidhivisayato jnapayatyesa veda-
stasminnistha dvividhamudita kamajakamajabhyam ।
kamyam karma tridivabhuvanayetyanuddistavantam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 2 ||

kamapetam bhavati manasah sodhanayatra loke
tasmannunam vividisati na sadhanaih samyutah san ।
tasmaddharmam carata manuja ityanuddistavanatam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 3 ||

vedo yasmin vidhimukhabhida sadvidhah sastrasiddho
vaidho bhedo dasahatasatam purvatantre prasiddhah ।
dharmadyarthah pramitipuratascetyanuddistavantam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 4 ||

advaitarthagrahanapatutam purvatantranukulam
sastrajjnatva kuruta sudhiyo dharmacaryam yathartham ।
nocetkastam narakagamanam cetyanuddistavantam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 5 ||

dvaitam mithya yadi bhavati cetprapyate’dvaitasiddhi-
stasyah praptyai prathamamadhuna sadhyate dvaitanistham ।
mithyatvam yacchrutisatagatam cetyanuddistavantam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 6 ||

nana nehetyupadisati vagdvaitamithyatvasiddhyai
dvaitam mithya parimitigaterdṛsyatah svapnavatsyat ।
evamrupa hyanumitimitisetyanuddistavantam
bhasyacaryam pranamata sada sankaram nyasivaryam || 7 ||

evam mithya jagadidamiti jnayatam niscayena
brahmaham cetyalamanubhavah prapyatam vedavakyat ।
santo bhuyat tadanu ca sukham cetyanuddistavantam
santyanandah pranamati yatih sankaracaryamurtim || 8 ||

santyanandasarasvatya kṛtam sankaramastakam ।
yah pathedbhaktisamyuktah sa sarvam siddhimapnuyat || 9 ||

iti sri paramahamsaparivrajakacaryasrisantyanandasarasvativiracitam
srisankaracaryastakam samaptam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *