Ashtaka

Shri Shrigranthakartuh Prarthana Lyrics in English

śrīśrīgranthakartuḥ prārthanā Lyrics in English:

subalasakhadharapallava
samuditamadhumugdhamadhurilubdham ।
rucijitakancanacitram
kancana citram pikim vande ॥ 1॥

vrsaravijadharabimbi
phalarasapanotkamadbhutam bhramaram ।
dhrtasikhipinchakaculam
pitadukulam ciram naumi ॥ 2॥

jitah sudhamsuryasasa mameti
garvam muḍha ma bata gosṭhavira ।
tavarinarinayanambupali
jigaya tatam prasabham yato’sya ॥ 3॥

kunje kunje pasupavanitavahinibhih samasta-
tsvairam krsnah kusumadhanuso rajyacarcam karotu ।
etatprarthyam sakhi mama yatha cittahari sa dhurto
baddham cetastyajati kimu va pranamosam karoti ॥ 4॥

iti sriraghunathadasagosvamiviracitastavavalyam
srisrigranthakartuh prarthana samapta ।