Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrigranthakartuh Prarthana lyrics in English

Shri Shrigranthakartuh Prarthana Lyrics in English

śrīśrīgranthakartuḥ prārthanā Lyrics in English: subalasakhadharapallava samuditamadhumugdhamadhurilubdham । rucijitakancanacitram kancana citram pikim vande ॥ 1॥ vrsaravijadharabimbi phalarasapanotkamadbhutam bhramaram । dhrtasikhipinchakaculam pitadukulam ciram naumi ॥ 2॥ jitah sudhamsuryasasa mameti garvam muḍha ma bata gosṭhavira । tavarinarinayanambupali jigaya tatam prasabham yato’sya ॥ 3॥ kunje kunje pasupavanitavahinibhih samasta- tsvairam krsnah kusumadhanuso rajyacarcam karotu । etatprarthyam sakhi mama yatha […]

Scroll to top