Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Gujarati

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Gujarati

68 Views

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in Gujarati:

શ્રીવલ્લભાષ્ટકમ્ ૧

શ્રીમદ્વૃન્દાવનેન્દુપ્રકટિતરસિકાનન્દસન્દોહરૂપ-
સ્ફૂર્જદ્રાસાદિલીલાઽમૃતજલધિભરાક્રાન્તસર્વોઽપિ શશ્વત્ ।
તસ્યૈષાત્માનુભાવપ્રકટનહૃદયસ્યાજ્ઞયા પ્રાદુરાસીદ્-
ભૂમૌ યઃ સન્મનુષ્યાકૃતિરતિકરુણસ્તં પ્રપદ્યે હુતાશમ્ ॥ ૧॥

નાવિર્ભૂયાદ્ભવાંશ્ચેદધિધરણિતલં ભૂતનાથોદિતાસ-
ન્માર્ગધ્વાન્તાન્ધતુલ્યા નિગમપથપતૌ દેવસર્ગેઽપિ જાતાઃ ।
ઘોષાધીશં તદેમે કથમપિ મનુજાઃ પ્રાપ્નુયુર્નૈવ દેવી-
સૃષ્ટિર્વ્યર્થા ચ ભૂયાન્નિજફલરહિતા દેવવૈશ્વાનરૈષા ॥ ૨॥

ન હ્યન્યો વાગધીશાચ્છ્રુતિગણવચસાં ભાવમાજ્ઞાતુમીષ્ટે
યસ્માત્સાધ્વી સ્વભાવં પ્રકટયતિ વધૂરગ્રતઃ પત્યુરેવ ।
તસ્માચ્છ્રીવલ્લભાખ્ય ત્વદુદિતવચનાદન્યથા રૂપયન્તિ
ભ્રાન્તા યે તે નિસર્ગત્રિદશરિપુતયા કેવલાન્ધન્તમોગાઃ ॥ ૩॥

પ્રાદુર્ભૂતેન ભૂમૌ વ્રજપતિચરણામ્ભોજસેવાખ્યવર્ત્મ-
પ્રાકટ્યં યત્કૃતં તે તદુત નિજકૃતે શ્રીહુતાશેતિ મન્યે ।
યસ્માદસ્મિંસ્થિતો યત્કિમપિ કથમપિ ક્વાપ્યુપાહર્તુમિચ્છ-
ત્યદ્ધા તદ્ગોપિકેશઃ સ્વવદનકમલે ચારુહાસે કરોતિ ॥ ૪॥

ઉષ્ણત્વૈકસ્વભાવોઽપ્યતિશિશિરવચઃપુઞ્જપીયૂષવૃષ્ટી-
રાર્તેષ્વત્યુગ્રમોહાસુરનૃષુ યુગપત્તાપમપ્યત્ર કુર્વન્ ।
સ્વસ્મિન્ કૃષ્ણાસ્યતાં ત્વં પ્રકટયસિ ચ નો ભૂતદેવત્વમેત-
દ્યસ્માદાનન્દદં શ્રીવ્રજજનનિચયે નાશકં ચાસુરાગ્નેઃ ॥ ૫॥

આમ્નાયોક્તં યદમ્ભોભવનમનલતસ્તચ્ચ સત્યં વિભોર્ય-
ત્સર્ગાદૌ ભૂતરૂપાદભવદનલતઃ પુષ્કરં ભૂતરૂપમ્ ।
આનન્દૈકસ્વરૂપાત્ત્વદધિભુ યદભૂત્કૃષ્ણસેવારસાબ્ધિ-
શ્ચાનન્દૈકસ્વરૂપસ્તદખિલમુચિતં હેતુસામ્યં હિ કાર્યે ॥ ૬॥

સ્વામિચ્છ્રીવલ્લભાગ્ને ક્ષણમપિ ભવતઃ સન્નિધાને કૃપાતઃ
પ્રાણપ્રેષ્ઠવ્રજાધીશ્વરવદનદિદૃક્ષાર્તિતાપો જનેષુ ।
યત્પ્રાદુર્ભાવમાપ્નોત્યુચિતતરમિદં યત્તુ પશ્ચાદપીત્થં
દૃષ્ટેઽપ્યસ્મિન્મુખેન્દૌ પ્રચુરતરમુદેત્યેવ તચ્ચિત્રમેતત્ ॥ ૭॥

અજ્ઞાનાદ્યન્ધકારપ્રશમનપટુતાખ્યાપનાય ત્રિલોક્યા-
મગ્નિત્ત્વં વર્ણિતં તે કવિભિરપિ સદા વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ ।
પ્રાદુર્ભૂતો ભવાનિત્યનુભવનિગમાદ્યુક્તમાનૈરવેત્ય
ત્વાં શ્રીશ્રીવલ્લભે મે નિખિલબુધજના ગોકુલેશં ભજન્તે ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીમદ્વિઠ્ઠલદીક્ષિતવિરચિતં શ્રીવલ્લભાષ્ટકં ૧ સમાપ્તમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *