Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Punjabi

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Punjabi

73 Views

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੧

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਨ੍ਦੁਪ੍ਰਕਟਿਤਰਸਿਕਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਰੂਪ-
ਸ੍ਫੂਰ੍ਜਦ੍ਰਾਸਾਦਿਲੀਲਾऽਮਤਜਲਧਿਭਰਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵੋऽਪਿ ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ ।
ਤਸ੍ਯੈਸ਼ਾਤ੍ਮਾਨੁਭਾਵਪ੍ਰਕਟਨਹਦਯਸ੍ਯਾਜ੍ਞਯਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਾਸੀਦ੍-
ਭੂਮੌ ਯਃ ਸਨ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਕਤਿਰਤਿਕਰੁਣਸ੍ਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਹੁਤਾਸ਼ਮ੍ ॥ ੧॥

ਨਾਵਿਰ੍ਭੂਯਾਦ੍ਭਵਾਂਸ਼੍ਚੇਦਧਿਧਰਣਿਤਲਂ ਭੂਤਨਾਥੋਦਿਤਾਸ-
ਨ੍ਮਾਰ੍ਗਧ੍ਵਾਨ੍ਤਾਨ੍ਧਤੁਲ੍ਯਾ ਨਿਗਮਪਥਪਤੌ ਦੇਵਸਰ੍ਗੇऽਪਿ ਜਾਤਾਃ ।
ਘੋਸ਼ਾਧੀਸ਼ਂ ਤਦੇਮੇ ਕਥਮਪਿ ਮਨੁਜਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯੁਰ੍ਨੈਵ ਦੇਵੀ-
ਸਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵ੍ਯਰ੍ਥਾ ਚ ਭੂਯਾਨ੍ਨਿਜਫਲਰਹਿਤਾ ਦੇਵਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੈਸ਼ਾ ॥ ੨॥

ਨ ਹ੍ਯਨ੍ਯੋ ਵਾਗਧੀਸ਼ਾਚ੍ਛ੍ਰੁਤਿਗਣਵਚਸਾਂ ਭਾਵਮਾਜ੍ਞਾਤੁਮੀਸ਼੍ਟੇ
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ੍ਵਭਾਵਂ ਪ੍ਰਕਟਯਤਿ ਵਧੂਰਗ੍ਰਤਃ ਪਤ੍ਯੁਰੇਵ ।
ਤਸ੍ਮਾਚ੍ਛ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਖ੍ਯ ਤ੍ਵਦੁਦਿਤਵਚਨਾਦਨ੍ਯਥਾ ਰੂਪਯਨ੍ਤਿ
ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਯੇ ਤੇ ਨਿਸਰ੍ਗਤ੍ਰਿਦਸ਼ਰਿਪੁਤਯਾ ਕੇਵਲਾਨ੍ਧਨ੍ਤਮੋਗਾਃ ॥ ੩॥

ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤੇਨ ਭੂਮੌ ਵ੍ਰਜਪਤਿਚਰਣਾਮ੍ਭੋਜਸੇਵਾਖ੍ਯਵਰ੍ਤ੍ਮ-
ਪ੍ਰਾਕਟ੍ਯਂ ਯਤ੍ਕਤਂ ਤੇ ਤਦੁਤ ਨਿਜਕਤੇ ਸ਼੍ਰੀਹੁਤਾਸ਼ੇਤਿ ਮਨ੍ਯੇ ।
ਯਸ੍ਮਾਦਸ੍ਮਿਂਸ੍ਥਿਤੋ ਯਤ੍ਕਿਮਪਿ ਕਥਮਪਿ ਕ੍ਵਾਪ੍ਯੁਪਾਹਰ੍ਤੁਮਿਚ੍ਛ-
ਤ੍ਯਦ੍ਧਾ ਤਦ੍ਗੋਪਿਕੇਸ਼ਃ ਸ੍ਵਵਦਨਕਮਲੇ ਚਾਰੁਹਾਸੇ ਕਰੋਤਿ ॥ ੪॥

ਉਸ਼੍ਣਤ੍ਵੈਕਸ੍ਵਭਾਵੋऽਪ੍ਯਤਿਸ਼ਿਸ਼ਿਰਵਚਃਪੁਞ੍ਜਪੀਯੂਸ਼ਵਸ਼੍ਟੀ-
ਰਾਰ੍ਤੇਸ਼੍ਵਤ੍ਯੁਗ੍ਰਮੋਹਾਸੁਰਨਸ਼ੁ ਯੁਗਪਤ੍ਤਾਪਮਪ੍ਯਤ੍ਰ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਸ਼੍ਣਾਸ੍ਯਤਾਂ ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਕਟਯਸਿ ਚ ਨੋ ਭੂਤਦੇਵਤ੍ਵਮੇਤ-
ਦ੍ਯਸ੍ਮਾਦਾਨਨ੍ਦਦਂ ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਰਜਜਨਨਿਚਯੇ ਨਾਸ਼ਕਂ ਚਾਸੁਰਾਗ੍ਨੇਃ ॥ ੫॥

ਆਮ੍ਨਾਯੋਕ੍ਤਂ ਯਦਮ੍ਭੋਭਵਨਮਨਲਤਸ੍ਤਚ੍ਚ ਸਤ੍ਯਂ ਵਿਭੋਰ੍ਯ-
ਤ੍ਸਰ੍ਗਾਦੌ ਭੂਤਰੂਪਾਦਭਵਦਨਲਤਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਭੂਤਰੂਪਮ੍ ।
ਆਨਨ੍ਦੈਕਸ੍ਵਰੂਪਾਤ੍ਤ੍ਵਦਧਿਭੁ ਯਦਭੂਤ੍ਕਸ਼੍ਣਸੇਵਾਰਸਾਬ੍ਧਿ-
ਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਦੈਕਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਤਦਖਿਲਮੁਚਿਤਂ ਹੇਤੁਸਾਮ੍ਯਂ ਹਿ ਕਾਰ੍ਯੇ ॥ ੬॥

ਸ੍ਵਾਮਿਚ੍ਛ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਗ੍ਨੇ ਕ੍ਸ਼ਣਮਪਿ ਭਵਤਃ ਸਨ੍ਨਿਧਾਨੇ ਕਪਾਤਃ
ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਵ੍ਰਜਾਧੀਸ਼੍ਵਰਵਦਨਦਿਦਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਤਿਤਾਪੋ ਜਨੇਸ਼ੁ ।
ਯਤ੍ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵਮਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯੁਚਿਤਤਰਮਿਦਂ ਯਤ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਦਪੀਤ੍ਥਂ
ਦਸ਼੍ਟੇऽਪ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਮੁਖੇਨ੍ਦੌ ਪ੍ਰਚੁਰਤਰਮੁਦੇਤ੍ਯੇਵ ਤਚ੍ਚਿਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ ॥ ੭॥

ਅਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਯਨ੍ਧਕਾਰਪ੍ਰਸ਼ਮਨਪਟੁਤਾਖ੍ਯਾਪਨਾਯ ਤ੍ਰਿਲੋਕ੍ਯਾ-
ਮਗ੍ਨਿਤ੍ਤ੍ਵਂ ਵਰ੍ਣਿਤਂ ਤੇ ਕਵਿਭਿਰਪਿ ਸਦਾ ਵਸ੍ਤੁਤਃ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ।
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤੋ ਭਵਾਨਿਤ੍ਯਨੁਭਵਨਿਗਮਾਦ੍ਯੁਕ੍ਤਮਾਨੈਰਵੇਤ੍ਯ
ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੇ ਮੇ ਨਿਖਿਲਬੁਧਜਨਾ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ਂ ਭਜਨ੍ਤੇ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਠ੍ਠਲਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਸ਼੍ਟਕਂ ੧ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *