Ashtaka

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Kannada

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ 1

ಶ್ರೀಮದ್ವೃನ್ದಾವನೇನ್ದುಪ್ರಕಟಿತರಸಿಕಾನನ್ದಸನ್ದೋಹರೂಪ-
ಸ್ಫೂರ್ಜದ್ರಾಸಾದಿಲೀಲಾಽಮೃತಜಲಧಿಭರಾಕ್ರಾನ್ತಸರ್ವೋಽಪಿ ಶಶ್ವತ್ ।
ತಸ್ಯೈಷಾತ್ಮಾನುಭಾವಪ್ರಕಟನಹೃದಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರಾದುರಾಸೀದ್-
ಭೂಮೌ ಯಃ ಸನ್ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿರತಿಕರುಣಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಹುತಾಶಮ್ ॥ 1॥

ನಾವಿರ್ಭೂಯಾದ್ಭವಾಂಶ್ಚೇದಧಿಧರಣಿತಲಂ ಭೂತನಾಥೋದಿತಾಸ-
ನ್ಮಾರ್ಗಧ್ವಾನ್ತಾನ್ಧತುಲ್ಯಾ ನಿಗಮಪಥಪತೌ ದೇವಸರ್ಗೇಽಪಿ ಜಾತಾಃ ।
ಘೋಷಾಧೀಶಂ ತದೇಮೇ ಕಥಮಪಿ ಮನುಜಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ನೈವ ದೇವೀ-
ಸೃಷ್ಟಿರ್ವ್ಯರ್ಥಾ ಚ ಭೂಯಾನ್ನಿಜಫಲರಹಿತಾ ದೇವವೈಶ್ವಾನರೈಷಾ ॥ 2॥

ನ ಹ್ಯನ್ಯೋ ವಾಗಧೀಶಾಚ್ಛ್ರುತಿಗಣವಚಸಾಂ ಭಾವಮಾಜ್ಞಾತುಮೀಷ್ಟೇ
ಯಸ್ಮಾತ್ಸಾಧ್ವೀ ಸ್ವಭಾವಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ವಧೂರಗ್ರತಃ ಪತ್ಯುರೇವ ।
ತಸ್ಮಾಚ್ಛ್ರೀವಲ್ಲಭಾಖ್ಯ ತ್ವದುದಿತವಚನಾದನ್ಯಥಾ ರೂಪಯನ್ತಿ
ಭ್ರಾನ್ತಾ ಯೇ ತೇ ನಿಸರ್ಗತ್ರಿದಶರಿಪುತಯಾ ಕೇವಲಾನ್ಧನ್ತಮೋಗಾಃ ॥ 3॥

ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೇನ ಭೂಮೌ ವ್ರಜಪತಿಚರಣಾಮ್ಭೋಜಸೇವಾಖ್ಯವರ್ತ್ಮ-
ಪ್ರಾಕಟ್ಯಂ ಯತ್ಕೃತಂ ತೇ ತದುತ ನಿಜಕೃತೇ ಶ್ರೀಹುತಾಶೇತಿ ಮನ್ಯೇ ।
ಯಸ್ಮಾದಸ್ಮಿಂಸ್ಥಿತೋ ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಕಥಮಪಿ ಕ್ವಾಪ್ಯುಪಾಹರ್ತುಮಿಚ್ಛ-
ತ್ಯದ್ಧಾ ತದ್ಗೋಪಿಕೇಶಃ ಸ್ವವದನಕಮಲೇ ಚಾರುಹಾಸೇ ಕರೋತಿ ॥ 4॥

ಉಷ್ಣತ್ವೈಕಸ್ವಭಾವೋಽಪ್ಯತಿಶಿಶಿರವಚಃಪುಂಜಪೀಯೂಷವೃಷ್ಟೀ-
ರಾರ್ತೇಷ್ವತ್ಯುಗ್ರಮೋಹಾಸುರನೃಷು ಯುಗಪತ್ತಾಪಮಪ್ಯತ್ರ ಕುರ್ವನ್ ।
ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ಯತಾಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಕಟಯಸಿ ಚ ನೋ ಭೂತದೇವತ್ವಮೇತ-
ದ್ಯಸ್ಮಾದಾನನ್ದದಂ ಶ್ರೀವ್ರಜಜನನಿಚಯೇ ನಾಶಕಂ ಚಾಸುರಾಗ್ನೇಃ ॥ 5॥

ಆಮ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಯದಮ್ಭೋಭವನಮನಲತಸ್ತಚ್ಚ ಸತ್ಯಂ ವಿಭೋರ್ಯ-
ತ್ಸರ್ಗಾದೌ ಭೂತರೂಪಾದಭವದನಲತಃ ಪುಷ್ಕರಂ ಭೂತರೂಪಮ್ ।
ಆನನ್ದೈಕಸ್ವರೂಪಾತ್ತ್ವದಧಿಭು ಯದಭೂತ್ಕೃಷ್ಣಸೇವಾರಸಾಬ್ಧಿ-
ಶ್ಚಾನನ್ದೈಕಸ್ವರೂಪಸ್ತದಖಿಲಮುಚಿತಂ ಹೇತುಸಾಮ್ಯಂ ಹಿ ಕಾರ್ಯೇ ॥ 6॥

ಸ್ವಾಮಿಚ್ಛ್ರೀವಲ್ಲಭಾಗ್ನೇ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭವತಃ ಸನ್ನಿಧಾನೇ ಕೃಪಾತಃ
ಪ್ರಾಣಪ್ರೇಷ್ಠವ್ರಜಾಧೀಶ್ವರವದನದಿದೃಕ್ಷಾರ್ತಿತಾಪೋ ಜನೇಷು ।
ಯತ್ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಮಾಪ್ನೋತ್ಯುಚಿತತರಮಿದಂ ಯತ್ತು ಪಶ್ಚಾದಪೀತ್ಥಂ
ದೃಷ್ಟೇಽಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ಮುಖೇನ್ದೌ ಪ್ರಚುರತರಮುದೇತ್ಯೇವ ತಚ್ಚಿತ್ರಮೇತತ್ ॥ 7॥

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಯನ್ಧಕಾರಪ್ರಶಮನಪಟುತಾಖ್ಯಾಪನಾಯ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ-
ಮಗ್ನಿತ್ತ್ವಂ ವರ್ಣಿತಂ ತೇ ಕವಿಭಿರಪಿ ಸದಾ ವಸ್ತುತಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಭವಾನಿತ್ಯನುಭವನಿಗಮಾದ್ಯುಕ್ತಮಾನೈರವೇತ್ಯ
ತ್ವಾಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇ ಮೇ ನಿಖಿಲಬುಧಜನಾ ಗೋಕುಲೇಶಂ ಭಜನ್ತೇ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಠ್ಠಲದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ 1 ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment