Ashtaka

Shri Vatapatya Ashtakam Lyrics in English

Sri Vatapatyashtakam Lyrics in English:

॥ sri vatapatyastakam ॥

bhavam srstva devah svayamiha nivisto bhavamukhe
sahasrasyo bhutva phalamanubhavañchastyavikrtah ।
param devaih sevyam rasamupanisadvedyamamitam
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 1॥

cidanandam satyam jagadudayaraksalayakaram
yadajñanacchuktau rajatamiva visvam vilasitam ।
punaryadvijñanam bhramaharamabhedam tamanagham
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 2॥

purano yo devo nivasati vatesastanubhrtam
hrdambhoje drasta viditamahima saukhyasadanam ।
tamaradhyam siddhaih suramanujasamsevitapadam
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 3॥

mahamohagare’tivipadi bhavabdhau nipatito
na pasyami tvatto’nyadiha saranam me sukhakaram ।
dayasindho mamuddhara sapadi tasmaccharanadam
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 4॥

asare samsare vikrtinilaye klesabahule
rucim badhnantyajñah sukhamadhulavayantavirase ।
tvamevasminsaro jagati tamaham tva rasaghanam
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 5॥

kada’ham moksye’smannibidatamaso bandhanagrhat
prabho samsarattvacchravanamananadhyanarahitah ।
na yogam saṅkhyam va kamapi sadupayam ca kalaye
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 6॥

nirakaram svamiñjayatu tava rupam srutinuta-
maham tu tvam manye karacaranayuktam gunanidhim ।
sivesah sriso va bhavatu na bhida yatra tamaham
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 7॥

jade drsye duhkhe nipunamatiheye ca jagati
mrsarupe pumsam saditi sukhamadeyamiti dhih ।
yadastitvanandapratiphalanamula tamamrtam
namami srinatham bhavabhayaharam srivatapatim ॥ 8॥

vibhatu tannatha madiyamanase
tvadiyarupam sumanoharam vibho ।
ajadidevairapi yasya cintanam
svacittasuddhyai satatam vidhiyate ॥ 9॥

mayaramaproktametatsuramyam
srisastotram srivatesastakakhyam ।
astu srisastena tustah stuvabhdyo
disyacchreyah sasvatam svasritebhyah ॥ 10॥

tattvajñanapradam bhaktivairagyaparivardhanam ।
pathitavyamidam nityam stotram sripatitustidam ॥ 11॥

vyadhikale ca mohandhye vipattau sraddhaya pathet ।
ya idam sa bhayanmuktah sukhamaksayyamasnute ॥ 12॥

iti vedantatirthapanditasrimayaramakrtam vatapatyastakam samaptam ।

Add Comment

Click here to post a comment