Ashtaka

Shri Vatapatya Ashtakam Lyrics in Punjabi

Sri Vatapatyashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਭਵਂ ਸਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਦੇਵਃ ਸ੍ਵਯਮਿਹ ਨਿਵਿਸ਼੍ਟੋ ਭਵਮੁਖੇ
ਸਹਸ੍ਰਾਸ੍ਯੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਫਲਮਨੁਭਵਞ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਯਵਿਕਤਃ ।
ਪਰਂ ਦੇਵੈਃ ਸੇਵ੍ਯਂ ਰਸਮੁਪਨਿਸ਼ਦ੍ਵੇਦ੍ਯਮਮਿਤਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੧॥

ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਂ ਸਤ੍ਯਂ ਜਗਦੁਦਯਰਕ੍ਸ਼ਾਲਯਕਰਂ
ਯਦਜ੍ਞਾਨਾਚ੍ਛੁਕ੍ਤੌ ਰਜਤਮਿਵ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵਿਲਸਿਤਮ੍ ।
ਪੁਨਰ੍ਯਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਭ੍ਰਮਹਰਮਭੇਦਂ ਤਮਨਘਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੨॥

ਪੁਰਾਣੋ ਯੋ ਦੇਵੋ ਨਿਵਸਤਿ ਵਟੇਸ਼ਸ੍ਤਨੁਭਤਾਂ
ਹਦਮ੍ਭੋਜੇ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਵਿਦਿਤਮਹਿਮਾ ਸੌਖ੍ਯਸਦਨਮ੍ ।
ਤਮਾਰਾਧ੍ਯਂ ਸਿਦ੍ਧੈਃ ਸੁਰਮਨੁਜਸਂਸੇਵਿਤਪਦਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੩॥

ਮਹਾਮੋਹਾਗਾਰੇऽਤਿਵਿਪਦਿ ਭਵਾਬ੍ਧੌ ਨਿਪਤਿਤੋ
ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤ੍ਵਤ੍ਤੋऽਨ੍ਯਦਿਹ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਸੁਖਕਰਮ੍ ।
ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋ ਮਾਮੁਦ੍ਧਰ ਸਪਦਿ ਤਸ੍ਮਾਚ੍ਛਰਣਦਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੪॥

ਅਸਾਰੇ ਸਂਸਾਰੇ ਵਿਕਤਿਨਿਲਯੇ ਕ੍ਲੇਸ਼ਬਹੁਲੇ
ਰੁਚਿਂ ਬਧ੍ਨਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਞਾਃ ਸੁਖਮਧੁਲਵਾਯਾਨ੍ਤਵਿਰਸੇ ।
ਤ੍ਵਮੇਵਾਸ੍ਮਿਨ੍ਸਾਰੋ ਜਗਤਿ ਤਮਹਂ ਤ੍ਵਾ ਰਸਘਨਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੫॥

ਕਦਾऽਹਂ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਯੇऽਸ੍ਮਾਨ੍ਨਿਬਿਡਤਮਸੋ ਬਨ੍ਧਨਗਹਾਤ੍
ਪ੍ਰਭੋ ਸਂਸਾਰਾਤ੍ਤ੍ਵਚ੍ਛ੍ਰਵਣਮਨਨਧ੍ਯਾਨਰਹਿਤਃ ।
ਨ ਯੋਗਂ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਂ ਵਾ ਕਮਪਿ ਸਦੁਪਾਯਂ ਚ ਕਲਯੇ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੬॥

ਨਿਰਾਕਾਰਂ ਸ੍ਵਾਮਿਞ੍ਜਯਤੁ ਤਵ ਰੂਪਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਨੁਤ-
ਮਹਂ ਤੁ ਤ੍ਵਾਂ ਮਨ੍ਯੇ ਕਰਚਰਣਯੁਕ੍ਤਂ ਗੁਣਨਿਧਿਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵੇਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਵਾ ਭਵਤੁ ਨ ਭਿਦਾ ਯਤ੍ਰ ਤਮਹਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੭॥

ਜਡੇ ਦਸ਼੍ਯੇ ਦੁਃਖੇ ਨਿਪੁਣਮਤਿਹੇਯੇ ਚ ਜਗਤਿ
ਮਸ਼ਾਰੂਪੇ ਪੁਂਸਾਂ ਸਦਿਤਿ ਸੁਖਮਾਦੇਯਮਿਤਿ ਧੀਃ ।
ਯਦਸ੍ਤਿਤ੍ਵਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਤਿਫਲਨਮੂਲਾ ਤਮਮਤਂ
ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਂ ਭਵਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟਪਤਿਮ੍ ॥ ੮॥

ਵਿਭਾਤੁ ਤਨ੍ਨਾਥ ਮਦੀਯਮਾਨਸੇ
ਤ੍ਵਦੀਯਰੂਪਂ ਸੁਮਨੋਹਰਂ ਵਿਭੋ ।
ਅਜਾਦਿਦੇਵੈਰਪਿ ਯਸ੍ਯ ਚਿਨ੍ਤਨਂ
ਸ੍ਵਚਿਤ੍ਤਸ਼ੁਦ੍ਧ੍ਯੈ ਸਤਤਂ ਵਿਧੀਯਤੇ ॥ ੯॥

ਮਾਯਾਰਾਮਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮੇਤਤ੍ਸੁਰਮ੍ਯਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਟੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਾਖ੍ਯਮ੍ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਸ੍ਤੇਨ ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਤੁਵਭ੍ਦ੍ਯੋ
ਦਿਸ਼੍ਯਾਚ੍ਛ੍ਰੇਯਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਸ੍ਵਾਸ਼੍ਰਿਤੇਭ੍ਯਃ ॥ ੧੦॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਂ ਭਕ੍ਤਿਵੈਰਾਗ੍ਯਪਰਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਪਠਿਤਵ੍ਯਮਿਦਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਤੁਸ਼੍ਟਿਦਮ੍ ॥ ੧੧॥

ਵ੍ਯਾਧਿਕਾਲੇ ਚ ਮੋਹਾਨ੍ਧ੍ਯੇ ਵਿਪਤ੍ਤੌ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਪਠੇਤ੍ ।
ਯ ਇਦਂ ਸ ਭਯਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸੁਖਮਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥ ੧੨॥

ਇਤਿ ਵੇਦਾਨ੍ਤਤੀਰ੍ਥਪਣ੍ਡਿਤਸ਼੍ਰੀਮਾਯਾਰਾਮਕਤਂ ਵਟਪਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।

Add Comment

Click here to post a comment