Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Venkatesha Mangalashtakam Lyrics in English

Shri Venkatesha Mangalashtakam Lyrics in English

99 Views

sri venkatesa mangalastakam Lyrics in English:

sri ksonyau ramaniyugam suramaniputro’pi vanipatih
pautrascandrasiromanih phanipatih sayya surah sevakah ।
tarksyo yasya ratho mahasca bhavanam brahmandamadyah puman
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 1 ॥

yattejo ravikotikotikiranan dhikkrtya jejiyate
yasya sri vadanambujasya susama rakendukotirapi ।
saundaryam ca manobhavanapi bahun kantisca kadambinim
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 2 ॥

nanaratna kiritakundalamukhairbhusaganairbhusitah
sri matkaustubharatna bhavyahrdayah sri vatsasallanchanah ।
vidyudvarnasuvarnavastraruciro yah sankhacakradibhih
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 3 ॥

yatphale mrganabhicarutilako netre’bjapatrayate
kasturighanasarakesaramilacchrigandhasaro dravaih ।
gandhairliptatanuh sugandhasumanomaladharo yah prabhuh
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 4 ॥

etaddivyapadam mamasti bhuvi tatsampasyatetyadara-
dbhaktebhyah svakarena darsayati yaddrstya’tisaukhyam gatah ।
etadbhaktimato mahanapi bhavambhodhirnaditi sprsan
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 5 ॥

yah svami sarasastate viharato sri svaminnamnah sada
sauvarnalayamandiro vidhimukhairbarhirmukhaih sevitah ।
yah satrun hanayan nijanavati ca sri bhuvarahatmakah
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 6 ॥

yo brahmadisuran munimsca manujan brahmotsavayagatan
drstva hrstamana babhuva bahusastairarcitah samstutah ।
tebhyo yah pradadadvaran bahuvidhan laksminivaso vibhuh
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 7 ॥

yo devo bhuvi vartate kaliyuge vaikunthalokasthito
bhaktanam paripalanaya satatam karunyavaram nidhih ।
sri sesakhyamahidhramastakamanirbhaktaikacintamani
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 8 ॥

sesadriprabhumangalastakamidam tustena yasyesituh
prityartham racitam ramesacaranadvandvaikanistavata ।
vaivahyadisubhakriyasu pathitam yaih sadhu tesamapi
sri madvenkatabhudharendraramanah kuryaddharirmangalam ॥ 9 ॥

॥ iti sri venkatesa mangalastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *