Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vighneshvara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Ganesa Slokam

Ganesha also known as Ganapati, Vinayaka, Gajanana and many other names. His is worshipped India, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Thailand, Mauritius, Indonesia and Bangladesh. He is the son of Lord Shiva and Goddess Parvati Devi, and the husband of Bharati, Riddhi and Siddhi. He provides knowledge, prosperity, fortune and is also the Destroyer of Obstacles.

Sri Ganesha Name Meaning:

The name Ganesha is a Sanskrit compound, joining the words gana, meaning a group, multitude, or categorical system and isha, meaning lord or master. The word gana when associated with Ganesha is often taken to refer to the ganas, a troop of semi-divine beings that form part of the retinue of Shiva, Ganesha’s father.

Sri Ganapathy Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಗ್ರಜೋಽವ್ಯಯೋ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ ॥ 1 ॥

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಛಿದಿನ್ದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಬಲಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋಽನೇಕಾರ್ಚಿತಶ್ಶಿವಃ ।
ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಶ್ಶಾನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ ॥ 3 ॥

ದ್ವೈಮಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ।
ಏಕದನ್ತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಶ್ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ॥ 4 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ ।
ಕಾಲೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 5 ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಶ್ಚಂಡೋ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಅಕಲ್ಮಷಸ್ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಸ್ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 6 ॥

ಬೀಜಪೂರಫಲಾಸಕ್ತೋ ವರದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತಿಃ ।
ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃತ್ ॥ 7 ॥ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯೋ

ಶ್ರೀದೋಽಜೋತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ ।
ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 8 ॥

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಾನ್ತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಆಶ್ರಿತಶ್ಶ್ರೀಕರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ ॥ 9 ॥

ಶಾನ್ತಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥10 ॥

ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಃ ಶ್ರೀಕಂಟ್ಃಓ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ ।
ರಮಾರ್ಚಿತೋವಿಧಿರ್ನಾಗರಾಜಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಃ ॥11 ॥

ಸ್ಥೂಲಕಂಠಃ ಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ ।
ಸ್ಥೂಲತುಂಡೋಽಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ॥ 13 ॥

ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರೋ ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ॥14 ॥

ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನೈವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಂ ॥ 15 ॥

ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಹನ್ತುಮುತ್ಯತಃ ।
ಯಃ ಪೂಜಯೇದನೇನೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮ್ ॥16 ॥

ದೂರ್ವಾದಲೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಚನ್ದನಾಕ್ಷತೈಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Vighneshvara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vighneshvara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Ganesa Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top