Ashtaka

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Vishnu Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಂ ಸತ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ ।
ಹಂಸಂ ನಾರಾಯಣಂ ಚೈವಮೇತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಪಠೇತ್ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ।
ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ದುಃಸ್ವಪ್ನಃ ಸುಖದೋ ಭವೇತ್ ॥ 2 ॥

ಗಂಗಾಯಾಂ ಮರಣಂ ಚೈವ ದೃಢಾ ಭಕ್ತಿಸ್ತು ಕೇಶವೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಶ್ಚ ತಸ್ಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 3 ॥

। ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment