Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in English

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in English

49 Views

Shri Vishnu Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srivisnorastanamastotram ॥

sri ganesaya namah ।
acyutam kesavam visnum harim satyam janardanam ।
hamsam narayanam caivametannamastakam pathet ॥ 1 ॥

trisamdhyam yah pathennityam daridryam tasya nasyati ।
satrusainyam ksayam yati duhsvapnah sukhado bhavet ॥ 2 ॥

gangayam maranam caiva drdha bhaktistu kesave ।
brahmavidyaprabodhasca tasmannityam pathennarah ॥ 3 ॥

। iti srivamanapurane srivisnornamastakastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *