Ashtaka

Shri Yugalashtakam Lyrics in English | Stotras, Stutis & Aarti

Shri Yugal Ashtakam Text in English:

sriyugalastakam

srimadhavendrapuriviracitam ।
vrndavanaviharadhyau saccidanandavigrahau ।
manimandapamadhyasthau radhakrsnau namamyaham ॥ 1॥

pitanilapatau santau syamagaurakalebarau ।
sada rasaratau satyau radhakrsnau namamyaham ॥ 2॥

bhavavistau sada ramyau rasacaturyapanditau ।
muraliganatattvajnau radhakrsnau namamyaham ॥ 3॥

yamunopavanavasau kadambavanamandirau ।
kalpadrumavanadhisau radhakrsnau namamyaham ॥ 4॥

yamunasnanasubhagau govardhanavilasinau ।
divyamandaramaladhyau radhakrsnau namamyaham ॥ 5॥

manjiraranjitapadau nasagragajamauktikau ।
madhurasmerasumukhau radhakrsnau namamyaham ॥ 6॥

anantakotibrahmande srstisthityantakarinau ।
mohanau sarvalokanam radhakrsnau namamyaham ॥ 7॥

parasparasamavistau parasparaganapriyau ।
rasasagarasampannau radhakrsnau namamyaham ॥ 8॥

iti srimadhavendrapuriviracitam sriyugalastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment