Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita Lyrics in Gujarati with Meaning

Shruti Geetaa in Gujarati:

॥ શ્રુતિગીતા ॥

શ્રુતિગીતા

શ્રુતયઃ ઊચુઃ ।
જય જય જહ્યજામજિત દોષગૃભીતગુણાં ત્વમસિ યદાત્મના સમવરુદ્ધસમસ્તભગઃ ।
અગજગદોકસામખિલશક્ત્યવબોધક તે ક્વચિદજયાત્મના ચ ચરતોઽનુચરેન્નિગમઃ ॥ ૧૪ ॥

બૃહદુપલબ્ધમેતદવયન્ત્યવશેષતયા યત ઉદયાસ્તમયૌ વિકૃતેર્મૃદિ વાઽવિકૃતાત્ ।
અત ઋષયો દધુસ્ત્વયિ મનોવચનાચરિતં કથમયથા ભવન્તિ ભુવિ દત્તપદાનિ નૃણામ્ ॥ ૧૫ ॥

ઇતિ તવ સૂરયસ્ત્ર્યધિપતેઽખિલલોકમલક્ષણપણકથામૃતાબ્ધિમવગાહ્ય તપાંસિ જહુઃ ।
કિમુત પુનઃ સ્વધામવિધુતાશયકાલગુણાઃ પરમ ભજન્તિ યે પદમજસ્રસુખાનુભવમ્ ॥ ૧૬ ॥

દૃતય ઇવ શ્વસન્ત્યસુભૃતો યદિ તેઽનુવિધા મહદમાયોઽણ્ડમસૃજન્યદનુગ્રહતઃ ।
પુરુષવિધોઽન્વયોઽત્ર ચરમોઽન્નમયાદિષુ યઃ સદસતઃ પરં ત્વમથ યદેષ્વવશેષમૃતમ્ ॥ ૧૭ ॥

ઉદરમુપાસતે ય ઋષિવર્ત્મસુ કૂર્પદૃશઃ પરિસરપદ્ધતિં હૃદયમારુણયો દહરમ્ ।
તત ઉદગાદનન્ત તવ ધામ શિરઃ પરમં પુનરિહ યત્સમેત્ય ન પતન્તિ કૃતાન્તમુખે ॥ ૧૮ ॥

સ્વકૃતવિચિત્રયોનિષુ વિશન્નિવ હેતુતયા તરતમતશ્ચકાસ્સ્યનલવત્સ્વકૃતાનુકૃતિઃ ।
અથ વિતથાસ્વમૂષ્વવિતથં તવ ધામ સમં વિરજધિયોઽન્વયન્ત્યભિવિપણ્યવ એકરસમ્ ॥ ૧૯ ॥

સ્વકૃતપુરેષ્વમિષ્વબહિરન્તરસંવરણં તવ પુરુષં વદન્ત્યખિલશક્તિધૃતોંઽશકૃતમ્ ।
ઇતિ નૃગતિં વિવિચ્ય કવયો નિગમાપવનં ભવત ઉપાસતેઽઙ્ઘ્રિમભવં ભુવિ વિશ્વસિતાઃ ॥ ૨૦ ॥

દુરવગમાત્મતત્ત્વનિગમાય તવાત્તતનોશ્ચરિતમહામૃતાબ્ધિપરિવર્તપરિશ્રમણાઃ ।
ન પરિલષન્તિ કેચિદપવર્ગમપીશ્વર તે ચરણસરોજહંસકુલસઙ્ગવિસૃષ્ટગૃહાઃ ॥ ૨૧ ॥

ત્વદનુપથં કુલાયમિદમાત્મસુહૃત્પ્રિયવચ્ચરતિ તથોન્મુખે ત્વયિ હિતે પ્રિય આત્મનિ ચ ।
ન બત રમન્ત્યહો અસદુપાસનયાત્મહનો યદનુશયા ભ્રમન્ત્યુરુભયે કુશરીરભૃતઃ ॥ ૨૨ ॥

નિભૃતમરુન્મનોક્ષદૃઢયોગયુજો હૃદિ યન્મુનય ઉપાસતે તદરયોઽપિ યયુઃ સ્મરણાત્ ।
સ્ત્રિય ઉરગેન્દ્રભોગભુજદણ્ડવિષક્તધિયો વયમપિ તે સમાં સમદૃધોઽઙ્ઘ્રિસરોજસુધાઃ ॥ ૨૩ ॥

ક ઇહ નુ વેદ બતવરજન્મલયોઽગ્રસરં યત ઉદગાદૃષિર્યમનુ દેવગણા ઉભયે ।
તર્હિ ન સન્ન ચાસદુભયં ન ચ કાલજવઃ કિમપિ ન તત્ર શાસ્ત્રમવકૃષ્ય શયીત યદા ॥ ૨૪ ॥

જનિમસતઃ સતો મૃતિમુતાત્મનિ યે વેદ ચ ભિદાં વિપણમૃતં સ્મરન્ત્યુપદિશન્તિ ત આરુપતૈઃ ।
ત્રિગુણમયઃ પુમાનિતિ ભિદા યદબોધકૃતા ત્વયિ ન તતઃ પરત્ર સ ભવેદવબોધરસે ॥ ૨૫ ॥

સદિવ મનસ્ત્રિવૃત્ત્વયિ વિભાત્યસદામનુજાત્સદભિમૃશન્ત્યશેષમિદમાત્મત્યાત્મવિદઃ ।
ન હિ વિકૃતિં ત્યજન્તિ કનકસ્ય તદાત્મતયા સ્વકૃતમનુપ્રવિષ્ટમિદમાત્મતયાઽવસિતમ્ ॥ ૨૬ ॥

તવ પરિ યે ચરન્ત્યખિલસત્ત્વનિકેતતયા ત ઉત પદાક્રમન્ત્યવિગણય્ય શિરો નિરૃતેઃ ।
પરિવયસે પશૂનિવ ગિરા વિબુધાનપિ તાંસ્ત્વયિ કૃતસૌહૃદાઃ ખલુ પુનન્તિ ન યે વિમુખાઃ ॥ ૨૭ ॥

ત્વમકરણઃ સ્વરાડખિલકારકશક્તિધરસ્તવ બલિમુદ્વહન્તિ સમદન્ત્યજયાઽનિમિષાઃ ।
વર્ષભુજોઽખિલક્ષિતિપતેરિવ વિશ્વસૃજો વિદધતિ યત્ર યે ત્વદધિકૃતા ભવતશ્ચકિતાઃ ॥ ૨૮ ॥

સ્થિરચરજાતયઃ સ્યુરજયોથનિમિત્તયુજો વિહર ઉદીક્ષયા યદિ પરસ્ય વિમુક્ત તતઃ ।
ન હિ પરમસ્ય કશ્ચિદપરો ન પરશ્ચ ભવેદ્વિયત ઇવાપદસ્ય તવ શૂન્યતુલાં દધતઃ ॥ ૨૯ ॥

અપરમિતા ધ્રુવાસ્તનુભૃતો યદિ સર્વગતાસ્તર્હિ ન શાસ્યતેતિ નિયમો ધ્રુવ નેતરથા ।
અજનિ ચ યન્મયં તદ્વિમુચ્ય નિયન્તૃ ભવેત્સમમનુજાનતાં યદમતં મતદૃષ્ટતયા ॥ ૩૦ ॥

ન ઘટત ઉદ્ભવઃ પ્રકૃતિપૂરુષયોર્જયોરુભયયુજા ભવન્ત્યસુભૃતો જલબુદ્બુદવત્ ।
ત્વયિ ત ઇમે તતો વિવિધનામગુણૈઃ પરમે સરિત ઇવાર્ણવે મધુનિ લિલ્યુરુશેષરસાઃ ॥ ૩૧ ॥

નૃષુ તવ માયયા ભ્રમમમીષ્વવગત્ય ભૃશં ત્વયિ સુધિયોઽભવે દધતિ ભાવમનુપ્રભવમ્ ।
કથમનુવર્તતાં ભવભયં તવ યદ્ભ્રુકુટિઃ સૃજતિ મુહુસ્ત્રિણેમિરભવચ્છરણેષુ ભયમ્ ॥ ૩૨ ॥

વિજિતહૃષીકવાયુભિરદાન્તમનસ્તુરગં ય ઇહ યતન્તિ યન્તુમતિલોલમુપાયખિદઃ ।
વ્યસનશતાન્વિતાઃ સમવહાય ગુરોશ્ચરણં વણિજ ઇવાજ સન્ત્યકૃતકર્ણધરા જલધૌ ॥ ૩૩ ॥

સ્વજનસુતાત્મદારધનધામધરાસુરથૈસ્ત્વયિ સતિ કિં નૃણાં શ્રયત આત્મનિ સર્વરસે ।
ઇતિ સદજાનતાં મિથુનતો રતયે ચરતાં સુખયતિ કો ન્વિહ સ્વવિહતે સ્વનિરસ્તભગે ॥ ૩૪ ॥

ભુવિ પુરુપુણ્યતીર્થસદનાન્યૃષયો વિમદાસ્ત ઉત ભવત્પદામ્બુજહૃદોઽઘભિદઙ્ઘ્રિજલાઃ ।
દધતિ સુકૃન્મનસ્ત્વયિ ય આત્મનિ નિત્યસુખે ન પુનરુપાસતે પુરુષસારહરાવસથાન્ ॥ ૩૫ ॥

સત ઇદમુત્થિતં સદિતિ ચેન્નનુ તર્કહતં વ્યભિચરતિ ક્વ ચ ક્વ ચ મૃષા ન તથોભયયુક્ ।
વ્યવહૃતયે વિકલ્પ ઇષિતોઽન્ધપરમ્પરયા ભ્રમયતિ ભારતિ ત ઉરુવૃત્તિભિરુક્થજડાન્ ॥ ૩૬ ॥

ન યદિદમગ્ર આસ ન ભવિષ્યદતો નિધનાદનુમિતમન્તરા ત્વયિ વિભાતિ મૃષૈકરસે ।
અત ઉપમીયતે દ્રવિણજાતિવિકલ્પપથૈર્વિતથમનોવિલાસમૃતમિત્યવયન્ત્યબુધાઃ ॥ ૩૭ ॥

સ યદજયા ત્વજામનુશયિત ગુણાંશ્ચ જુષન્ભજતિ સ્વરૂપતાં તદનુ મૃત્યુમપેતભગઃ ।
ત્વમુત જહાસિ તામહિરિવ ત્વચમાત્તભગો મહસિ મહીયસેઽષ્ટગુણિતેઽપરિમેયભગ ।ઃ ॥ ૩૮ ॥

યદિ ન સમુદ્ધરન્તિ યતયો હૃદિ કામજટા દુરધિગમોઽસતાં હૃદિ ગતોઽસ્મૃતકણ્ઠમણિઃ ।
અસુતૃપયોગિનામુભયતોઽપ્યસુખં ભગવન્નનપગતાન્તકાદનધિરૂઢપદાદ્ભવતઃ ॥ ૩૯ ॥

ત્વદવગમી ન વેત્તિ ભવદુત્થશુભયોર્ગુણવિગુણાન્વયાંસ્તર્હિ દેહભૃતાં ચ ગિરઃ ।
અનુયુગમન્વહં સગુણ ગીતપરમ્પરયા શ્રવણભૃતો યતસ્ત્વમપવર્ગગતિર્મનુજૈઃ ॥ ૪૦ ॥

દ્યુપતય એવ તે ન યયુરન્તમનન્તતયા ત્વમપિ યદન્તાઽણ્ડનિચયા નનુ સાવરણાઃ ।
ખ ઇવ રજાંસિ વાન્તિ વયસા સહ યચ્છ્રુતયસ્ત્વયિ હિ ફલન્ત્યતાન્નિરસનેન ભવનિધનાઃ ॥ ૪૧ ॥

Shruti Geetaa Meaning:

14. The srutis said: Victory, victory to You, O unconquerable one! By Your very nature You are perfectly full in all opulences; therefore please defeat the eternal power of illusion, who assumes control over the modes of nature to create difficulties for conditioned souls. O You who awaken all the energies of the moving and nonmoving embodied beings, sometimes the Vedas can recognize You as You sport with Your material and spiritual potencies.

15. This perceivable world is identified with the Supreme because the Supreme Brahman is the ultimate foundation of all existence, remaining unchanged as all created things are generated from it and at last dissolved into it, just as clay remains unchanged by the products made from it and again merged with it. Thus it is toward You alone that the Vedic sages direct all their thoughts, words and acts. After all, how can the footsteps of men fail to touch the earth on which they live?

16. Therefore, O master of the three worlds, the wise get rid of all misery by diving deep into the nectarean ocean of topics about You, which washes away all the contamination of the universe. Then what to speak of those who, having by spiritual strength rid their minds of bad habits and freed themselves from time, are able to worship Your true nature, O supreme one, finding within it uninterrupted bliss?

17. Only if they become Your faithful followers are those who breathe actually alive, otherwise, their breathing is like that of a bellows. It is by Your mercy alone that the elements, beginning with the mahat-tattva and false ego, created the egg of this universe. Among the manifestations known as anna-maya and so forth, You are the ultimate one, entering within the material coverings along with the living entity and assuming the same forms as those he takes. Distinct from the gross and subtle material manifestations, You are the reality underlying them all.

18. Among the followers of the methods set forth by great sages, those with less refined vision worship the Supreme as present in the region of the abdomen, while the Arunis worship Him as present in the heart, in the subtle center from which all the pranic channels emanate. From there, O unlimited Lord, these worshipers raise their consciousness upward to the top of the head, where they can perceive You directly. Then, passing through the top of the head toward the supreme destination, they reach that place from which they will never again fall to this world, into the mouth of death.

19. Apparently entering among the variegated species of living beings You have created, You inspire them to act, manifesting Yourself according to their higher and lower positions, just as fire manifests differently according to the shape of what it burns. Therefore those of spotless intelligence, who are altogether free from material attachments, realize Your undifferentiated, unchanging Self to be the permanent reality among all these impermanent life forms.

20. The individual living entity, while inhabiting the material bodies he has created for himself by his karma, actually remains uncovered by either gross or subtle matter. This is so because, as the Vedas describe, he is part and parcel of You, the possessor of all potencies. Having determined this to be the status of the living entity, learned sages become imbued with faith and worship Your lotus feet, to which all Vedic sacrifices in this world are offered, and which are the source of liberation.

21. My Lord, some fortunate souls have gotten relief from the fatigue of material life by diving into the vast nectar ocean of Your pastimes, which You enact when You manifest Your personal forms to propagate the unfathomable science of the self. These rare souls, indifferent even to liberation, renounce the happiness of home and family because of their association with devotees who are like flocks of swans enjoying at the lotus of Your feet.

22. When this human body is used for Your devotional service, it acts as one’s self, friend and beloved. But unfortunately, although You always show mercy to the conditioned souls and affectionately help them in every way, and although You are their true Self, people, in general, fail to delight in You. Instead, they commit spiritual suicide by worshiping illusion. Alas, because they persistently hope for success in their devotion to the unreal, they continue to wonder about this greatly fearful world, assuming various degraded bodies.

23. Simply by constantly thinking of Him, the enemies of the Lord attained the same Supreme Truth whom sages fixed in yoga worship by controlling their breath, mind and senses. Similarly, we srutis, who generally see You as all-pervading, will achieve the same nectar from Your lotus feet that Your consorts are able to relish because of their loving attraction to Your mighty, serpentine arms, for You look upon us and Your consorts in the same way.

24. Everyone in this world has recently been born and will soon die. So how can anyone here know Him who existed prior to everything else and who gave rise to the first learned sage, Brahma, and all subsequent demigods, both lesser and greater? When He lies down and withdraws everything within Himself, nothing else remains—no gross or subtle matter or bodies composed of these, no force of time or revealed scripture.

25. Supposed authorities who declare that matter is the origin of existence, that the permanent qualities of the soul can be destroyed, that the self is compounded of separate aspects of spirit and matter, or that material transactions constitute reality—all such authorities base their teachings on mistaken ideas that hide the truth. The dualistic conception that the living entity is produced from the three modes of nature is simply a product of ignorance. Such a conception has no real
basis in You, for You are transcendental to all illusion and always enjoy perfect, total awareness.

26. The three modes of material nature comprise everything in this world—from the simplest phenomena to the complex human body. Although these phenomena appear real, they are only a false reflection of the spiritual reality, being a superimposition of the mind upon You. Still, those who know the Supreme Self consider the entire material creation to be real inasmuch as it is no different from the Self. Just as things made of gold are indeed not to be rejected, since their substance is actual gold, so this world is undoubtedly nondifferent from the Lord who created it and then entered within it.

27. The devotees who worship You as the shelter of all beings disregard Death and place their feet on his head. But with the words of the Vedas, You bind the non-devotees like animals, though they be vastly learned scholars. It is Your affectionate devotees who can purify themselves and others, not those who are inimical to You.

28. Though You have no material senses, You are the self-effulgent sustainer of everyone’s sensory powers. The demigods and material nature herself offer You tribute, while also enjoying the tribute offered them by their worshipers, just as subordinate rulers of various districts in a kingdom offer tribute to their lord, the ultimate proprietor of the land, while also enjoying the tribute paid them by their own subjects. In this way the universal creators faithfully execute their assigned services out of fear of You.

29. O eternally liberated, transcendental Lord, Your material energy causes the various moving and nonmoving species of life to appear by activating their material desires, but only when and if You sport with her by briefly glancing at her. You, the Supreme Personality of Godhead, see no one as an intimate friend and no one as a stranger, just as the ethereal sky has no connection with perceptible qualities. In this sense You resemble a void.

30. If the countless living entities were all-pervading and possessed forms that never changed, You could not possibly be their absolute ruler, O immutable one. But since they are Your localized expansions and their forms are subject to change, You do control them. Indeed, that which supplies the ingredients for the generation of something is necessarily its controller because a product never exists apart from its ingredient cause. It is simply illusion for someone to think that he knows the Supreme Lord, who is equally present in each of His expansions since whatever knowledge one gains by material means must be imperfect.

31. Neither material nature nor the soul who tries to enjoy her are ever born, yet living bodies come into being when these two combine, just as bubbles form where water meets the air. And just as rivers merge into the ocean or the nectar from many different flowers blends into honey, so all these conditioned beings eventually merge back into You, the Supreme, along with their various names and qualities.

32. The wise souls who understand how Your Maya deludes all human beings render potent loving service to You, who are the source of liberation from birth and death. How, indeed, can fear of material life affect Your faithful servants? On the other hand, Your furrowing eyebrows—the triple-rimmed wheel of time—repeatedly terrify those who refuse to take shelter of You.

33. The mind is like an impetuous horse that even persons who have regulated their senses and breath cannot control. Those in this world who try to tame the uncontrolled mind, but who abandon the feet of their spiritual master, encounter hundreds of obstacles in their cultivation of various distressful practices. O unborn Lord, they are like merchants on a boat in the ocean who have failed to employ a helmsman.

34. To those persons who take shelter of You, You reveal Yourself as the Supersoul, the embodiment of all transcendental pleasure. What further use have such devotees for their servants, children or bodies, their wives, money or houses, their land, good health or conveyances? And for those who fail to appreciate the truth about You and go on pursuing the pleasures of sex, what could there be in this entire world—a place inherently doomed to destruction and devoid of significance—that could give them real happiness?

35. Sages free from false pride live on this earth by frequenting the sacred pilgrimage sites and those places where the Supreme Lord displayed His pastimes. Because such devotees keep Your lotus feet within their hearts, the water that washes their feet destroys all sins. Anyone who even once turns his mind toward You, the ever-blissful Soul of all existence, no longer dedicates himself to serving family life at home, which simply robs a man of his good qualities.

36. It may be proposed that this world is permanently real because it is generated from the permanent reality, but such an argument is subject to logical refutation. Sometimes, indeed, the apparent nondifference of a cause and its effect fails to prove true, and at other times the product of something real is illusory. Furthermore, this world cannot be permanently real, for it partakes of the natures of not only the absolute reality but also the illusion disguising that reality. Actually, the visible forms of this world are just an imaginary arrangement resorted to by a succession of ignorant persons in order to facilitate their material affairs. With their various meanings and implications, the learned words of Your Vedas bewilder all persons whose minds have been dulled by hearing the incantations of sacrificial rituals.

37. Since this universe did not exist prior to its creation and will no longer exist after its annihilation, we conclude that in the interim it is nothing more than a manifestation imagined to be visible within You, whose spiritual enjoyment never changes. We liken this universe to the transformation of various material substances into diverse forms. Certainly, those who believe that this figment of the imagination is substantially real are less intelligent.

38. The illusory material nature attracts the minute living entity to embrace her, and as a result he assumes forms composed of her qualities. Subsequently, he loses all his spiritual qualities and must undergo repeated deaths. You, however, avoid the material energy in the same way that a snake abandons its old skin. Glorious in Your possession of eight mystic perfections, You enjoy unlimited opulence.

39. Members of the renounced order who fail to uproot the last traces of material desire in their hearts remain impure, and thus You do not allow them to understand You. Although You are present within their hearts, for them You are like a jewel worn around the neck of a mall who has totally forgotten it is there. O Lord, those who practice yoga only for sense gratification must suffer punishment both in this life and the next: from death, who will not release them, and from You, whose kingdom they cannot reach.

40. When a person realizes You, he no longer cares about his good and bad fortune arising from past pious and sinful acts, since it is You alone who control this good and bad fortune. Such a realized devotee also disregards what ordinary living beings say about him. Every day he fills his ears with Your glories, which are recited in each age by the unbroken succession of Manu’s descendants, and thus You become his ultimate salvation.

41. Because You are unlimited, neither the lords of heaven nor even You Yourself can ever reach the end of Your glories. The countless universes, each enveloped in its shell, are compelled by the wheel of time to wander within You, like particles of dust blowing about in the sky. The srutis, following their method of eliminating everything separate from the Supreme, become successful by revealing You as their final conclusion.

Also Read:

Shruti Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita Lyrics in Gujarati with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top