Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita Lyrics in Kannada with Meaning

Shruti Geetaa in Kannada:

॥ ಶ್ರುತಿಗೀತಾ ॥

ಶ್ರುತಿಗೀತಾ

ಶ್ರುತಯಃ ಊಚುಃ ।
ಜಯ ಜಯ ಜಹ್ಯಜಾಮಜಿತ ದೋಷಗೃಭೀತಗುಣಾಂ ತ್ವಮಸಿ ಯದಾತ್ಮನಾ ಸಮವರುದ್ಧಸಮಸ್ತಭಗಃ ।
ಅಗಜಗದೋಕಸಾಮಖಿಲಶಕ್ತ್ಯವಬೋಧಕ ತೇ ಕ್ವಚಿದಜಯಾತ್ಮನಾ ಚ ಚರತೋಽನುಚರೇನ್ನಿಗಮಃ ॥ 14 ॥

ಬೃಹದುಪಲಬ್ಧಮೇತದವಯಂತ್ಯವಶೇಷತಯಾ ಯತ ಉದಯಾಸ್ತಮಯೌ ವಿಕೃತೇರ್ಮೃದಿ ವಾಽವಿಕೃತಾತ್ ।
ಅತ ಋಷಯೋ ದಧುಸ್ತ್ವಯಿ ಮನೋವಚನಾಚರಿತಂ ಕಥಮಯಥಾ ಭವಂತಿ ಭುವಿ ದತ್ತಪದಾನಿ ನೃಣಾಂ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ತವ ಸೂರಯಸ್ತ್ರ್ಯಧಿಪತೇಽಖಿಲಲೋಕಮಲಕ್ಷಣಪಣಕಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿಮವಗಾಹ್ಯ ತಪಾಂಸಿ ಜಹುಃ ।
ಕಿಮುತ ಪುನಃ ಸ್ವಧಾಮವಿಧುತಾಶಯಕಾಲಗುಣಾಃ ಪರಮ ಭಜಂತಿ ಯೇ ಪದಮಜಸ್ರಸುಖಾನುಭವಂ ॥ 16 ॥

ದೃತಯ ಇವ ಶ್ವಸಂತ್ಯಸುಭೃತೋ ಯದಿ ತೇಽನುವಿಧಾ ಮಹದಮಾಯೋಽಣ್ಡಮಸೃಜನ್ಯದನುಗ್ರಹತಃ ।
ಪುರುಷವಿಧೋಽನ್ವಯೋಽತ್ರ ಚರಮೋಽನ್ನಮಯಾದಿಷು ಯಃ ಸದಸತಃ ಪರಂ ತ್ವಮಥ ಯದೇಷ್ವವಶೇಷಮೃತಂ ॥ 17 ॥

ಉದರಮುಪಾಸತೇ ಯ ಋಷಿವರ್ತ್ಮಸು ಕೂರ್ಪದೃಶಃ ಪರಿಸರಪದ್ಧತಿಂ ಹೃದಯಮಾರುಣಯೋ ದಹರಂ ।
ತತ ಉದಗಾದನಂತ ತವ ಧಾಮ ಶಿರಃ ಪರಮಂ ಪುನರಿಹ ಯತ್ಸಮೇತ್ಯ ನ ಪತಂತಿ ಕೃತಾಂತಮುಖೇ ॥ 18 ॥

ಸ್ವಕೃತವಿಚಿತ್ರಯೋನಿಷು ವಿಶನ್ನಿವ ಹೇತುತಯಾ ತರತಮತಶ್ಚಕಾಸ್ಸ್ಯನಲವತ್ಸ್ವಕೃತಾನುಕೃತಿಃ ।
ಅಥ ವಿತಥಾಸ್ವಮೂಷ್ವವಿತಥಂ ತವ ಧಾಮ ಸಮಂ ವಿರಜಧಿಯೋಽನ್ವಯಂತ್ಯಭಿವಿಪಣ್ಯವ ಏಕರಸಂ ॥ 19 ॥

ಸ್ವಕೃತಪುರೇಷ್ವಮಿಷ್ವಬಹಿರಂತರಸಂವರಣಂ ತವ ಪುರುಷಂ ವದಂತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧೃತೋಂಽಶಕೃತಂ ।
ಇತಿ ನೃಗತಿಂ ವಿವಿಚ್ಯ ಕವಯೋ ನಿಗಮಾಪವನಂ ಭವತ ಉಪಾಸತೇಽಙ್ಘ್ರಿಮಭವಂ ಭುವಿ ವಿಶ್ವಸಿತಾಃ ॥ 20 ॥

ದುರವಗಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವನಿಗಮಾಯ ತವಾತ್ತತನೋಶ್ಚರಿತಮಹಾಮೃತಾಬ್ಧಿಪರಿವರ್ತಪರಿಶ್ರಮಣಾಃ ।
ನ ಪರಿಲಷಂತಿ ಕೇಚಿದಪವರ್ಗಮಪೀಶ್ವರ ತೇ ಚರಣಸರೋಜಹಂಸಕುಲಸಂಗವಿಸೃಷ್ಟಗೃಹಾಃ ॥ 21 ॥

ತ್ವದನುಪಥಂ ಕುಲಾಯಮಿದಮಾತ್ಮಸುಹೃತ್ಪ್ರಿಯವಚ್ಚರತಿ ತಥೋನ್ಮುಖೇ ತ್ವಯಿ ಹಿತೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮನಿ ಚ ।
ನ ಬತ ರಮಂತ್ಯಹೋ ಅಸದುಪಾಸನಯಾತ್ಮಹನೋ ಯದನುಶಯಾ ಭ್ರಮಂತ್ಯುರುಭಯೇ ಕುಶರೀರಭೃತಃ ॥ 22 ॥

ನಿಭೃತಮರುನ್ಮನೋಕ್ಷದೃಢಯೋಗಯುಜೋ ಹೃದಿ ಯನ್ಮುನಯ ಉಪಾಸತೇ ತದರಯೋಽಪಿ ಯಯುಃ ಸ್ಮರಣಾತ್ ।
ಸ್ತ್ರಿಯ ಉರಗೇಂದ್ರಭೋಗಭುಜದಂಡವಿಷಕ್ತಧಿಯೋ ವಯಮಪಿ ತೇ ಸಮಾಂ ಸಮದೃಧೋಽಙ್ಘ್ರಿಸರೋಜಸುಧಾಃ ॥ 23 ॥

ಕ ಇಹ ನು ವೇದ ಬತವರಜನ್ಮಲಯೋಽಗ್ರಸರಂ ಯತ ಉದಗಾದೃಷಿರ್ಯಮನು ದೇವಗಣಾ ಉಭಯೇ ।
ತರ್ಹಿ ನ ಸನ್ನ ಚಾಸದುಭಯಂ ನ ಚ ಕಾಲಜವಃ ಕಿಮಪಿ ನ ತತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಮವಕೃಷ್ಯ ಶಯೀತ ಯದಾ ॥ 24 ॥

ಜನಿಮಸತಃ ಸತೋ ಮೃತಿಮುತಾತ್ಮನಿ ಯೇ ವೇದ ಚ ಭಿದಾಂ ವಿಪಣಮೃತಂ ಸ್ಮರಂತ್ಯುಪದಿಶಂತಿ ತ ಆರುಪತೈಃ ।
ತ್ರಿಗುಣಮಯಃ ಪುಮಾನಿತಿ ಭಿದಾ ಯದಬೋಧಕೃತಾ ತ್ವಯಿ ನ ತತಃ ಪರತ್ರ ಸ ಭವೇದವಬೋಧರಸೇ ॥ 25 ॥

ಸದಿವ ಮನಸ್ತ್ರಿವೃತ್ತ್ವಯಿ ವಿಭಾತ್ಯಸದಾಮನುಜಾತ್ಸದಭಿಮೃಶಂತ್ಯಶೇಷಮಿದಮಾತ್ಮತ್ಯಾತ್ಮವಿದಃ ।
ನ ಹಿ ವಿಕೃತಿಂ ತ್ಯಜಂತಿ ಕನಕಸ್ಯ ತದಾತ್ಮತಯಾ ಸ್ವಕೃತಮನುಪ್ರವಿಷ್ಟಮಿದಮಾತ್ಮತಯಾಽವಸಿತಂ ॥ 26 ॥

ತವ ಪರಿ ಯೇ ಚರಂತ್ಯಖಿಲಸತ್ತ್ವನಿಕೇತತಯಾ ತ ಉತ ಪದಾಕ್ರಮಂತ್ಯವಿಗಣಯ್ಯ ಶಿರೋ ನಿರೃತೇಃ ।
ಪರಿವಯಸೇ ಪಶೂನಿವ ಗಿರಾ ವಿಬುಧಾನಪಿ ತಾಂಸ್ತ್ವಯಿ ಕೃತಸೌಹೃದಾಃ ಖಲು ಪುನಂತಿ ನ ಯೇ ವಿಮುಖಾಃ ॥ 27 ॥

ತ್ವಮಕರಣಃ ಸ್ವರಾಡಖಿಲಕಾರಕಶಕ್ತಿಧರಸ್ತವ ಬಲಿಮುದ್ವಹಂತಿ ಸಮದಂತ್ಯಜಯಾಽನಿಮಿಷಾಃ ।
ವರ್ಷಭುಜೋಽಖಿಲಕ್ಷಿತಿಪತೇರಿವ ವಿಶ್ವಸೃಜೋ ವಿದಧತಿ ಯತ್ರ ಯೇ ತ್ವದಧಿಕೃತಾ ಭವತಶ್ಚಕಿತಾಃ ॥ 28 ॥

ಸ್ಥಿರಚರಜಾತಯಃ ಸ್ಯುರಜಯೋಥನಿಮಿತ್ತಯುಜೋ ವಿಹರ ಉದೀಕ್ಷಯಾ ಯದಿ ಪರಸ್ಯ ವಿಮುಕ್ತ ತತಃ ।
ನ ಹಿ ಪರಮಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿದಪರೋ ನ ಪರಶ್ಚ ಭವೇದ್ವಿಯತ ಇವಾಪದಸ್ಯ ತವ ಶೂನ್ಯತುಲಾಂ ದಧತಃ ॥ 29 ॥

ಅಪರಮಿತಾ ಧ್ರುವಾಸ್ತನುಭೃತೋ ಯದಿ ಸರ್ವಗತಾಸ್ತರ್ಹಿ ನ ಶಾಸ್ಯತೇತಿ ನಿಯಮೋ ಧ್ರುವ ನೇತರಥಾ ।
ಅಜನಿ ಚ ಯನ್ಮಯಂ ತದ್ವಿಮುಚ್ಯ ನಿಯಂತೃ ಭವೇತ್ಸಮಮನುಜಾನತಾಂ ಯದಮತಂ ಮತದೃಷ್ಟತಯಾ ॥ 30 ॥

ನ ಘಟತ ಉದ್ಭವಃ ಪ್ರಕೃತಿಪೂರುಷಯೋರ್ಜಯೋರುಭಯಯುಜಾ ಭವಂತ್ಯಸುಭೃತೋ ಜಲಬುದ್ಬುದವತ್ ।
ತ್ವಯಿ ತ ಇಮೇ ತತೋ ವಿವಿಧನಾಮಗುಣೈಃ ಪರಮೇ ಸರಿತ ಇವಾರ್ಣವೇ ಮಧುನಿ ಲಿಲ್ಯುರುಶೇಷರಸಾಃ ॥ 31 ॥

ನೃಷು ತವ ಮಾಯಯಾ ಭ್ರಮಮಮೀಷ್ವವಗತ್ಯ ಭೃಶಂ ತ್ವಯಿ ಸುಧಿಯೋಽಭವೇ ದಧತಿ ಭಾವಮನುಪ್ರಭವಂ ।
ಕಥಮನುವರ್ತತಾಂ ಭವಭಯಂ ತವ ಯದ್ಭ್ರುಕುಟಿಃ ಸೃಜತಿ ಮುಹುಸ್ತ್ರಿಣೇಮಿರಭವಚ್ಛರಣೇಷು ಭಯಂ ॥ 32 ॥

ವಿಜಿತಹೃಷೀಕವಾಯುಭಿರದಾಂತಮನಸ್ತುರಗಂ ಯ ಇಹ ಯತಂತಿ ಯಂತುಮತಿಲೋಲಮುಪಾಯಖಿದಃ ।
ವ್ಯಸನಶತಾನ್ವಿತಾಃ ಸಮವಹಾಯ ಗುರೋಶ್ಚರಣಂ ವಣಿಜ ಇವಾಜ ಸಂತ್ಯಕೃತಕರ್ಣಧರಾ ಜಲಧೌ ॥ 33 ॥

ಸ್ವಜನಸುತಾತ್ಮದಾರಧನಧಾಮಧರಾಸುರಥೈಸ್ತ್ವಯಿ ಸತಿ ಕಿಂ ನೃಣಾಂ ಶ್ರಯತ ಆತ್ಮನಿ ಸರ್ವರಸೇ ।
ಇತಿ ಸದಜಾನತಾಂ ಮಿಥುನತೋ ರತಯೇ ಚರತಾಂ ಸುಖಯತಿ ಕೋ ನ್ವಿಹ ಸ್ವವಿಹತೇ ಸ್ವನಿರಸ್ತಭಗೇ ॥ 34 ॥

ಭುವಿ ಪುರುಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಸದನಾನ್ಯೃಷಯೋ ವಿಮದಾಸ್ತ ಉತ ಭವತ್ಪದಾಂಬುಜಹೃದೋಽಘಭಿದಂಘ್ರಿಜಲಾಃ ।
ದಧತಿ ಸುಕೃನ್ಮನಸ್ತ್ವಯಿ ಯ ಆತ್ಮನಿ ನಿತ್ಯಸುಖೇ ನ ಪುನರುಪಾಸತೇ ಪುರುಷಸಾರಹರಾವಸಥಾನ್ ॥ 35 ॥

ಸತ ಇದಮುತ್ಥಿತಂ ಸದಿತಿ ಚೇನ್ನನು ತರ್ಕಹತಂ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ಕ್ವ ಚ ಕ್ವ ಚ ಮೃಷಾ ನ ತಥೋಭಯಯುಕ್ ।
ವ್ಯವಹೃತಯೇ ವಿಕಲ್ಪ ಇಷಿತೋಽನ್ಧಪರಂಪರಯಾ ಭ್ರಮಯತಿ ಭಾರತಿ ತ ಉರುವೃತ್ತಿಭಿರುಕ್ಥಜಡಾನ್ ॥ 36 ॥

ನ ಯದಿದಮಗ್ರ ಆಸ ನ ಭವಿಷ್ಯದತೋ ನಿಧನಾದನುಮಿತಮಂತರಾ ತ್ವಯಿ ವಿಭಾತಿ ಮೃಷೈಕರಸೇ ।
ಅತ ಉಪಮೀಯತೇ ದ್ರವಿಣಜಾತಿವಿಕಲ್ಪಪಥೈರ್ವಿತಥಮನೋವಿಲಾಸಮೃತಮಿತ್ಯವಯಂತ್ಯಬುಧಾಃ ॥ 37 ॥

ಸ ಯದಜಯಾ ತ್ವಜಾಮನುಶಯಿತ ಗುಣಾಂಶ್ಚ ಜುಷನ್ಭಜತಿ ಸ್ವರೂಪತಾಂ ತದನು ಮೃತ್ಯುಮಪೇತಭಗಃ ।
ತ್ವಮುತ ಜಹಾಸಿ ತಾಮಹಿರಿವ ತ್ವಚಮಾತ್ತಭಗೋ ಮಹಸಿ ಮಹೀಯಸೇಽಷ್ಟಗುಣಿತೇಽಪರಿಮೇಯಭಗ ।ಃ ॥ 38 ॥

ಯದಿ ನ ಸಮುದ್ಧರಂತಿ ಯತಯೋ ಹೃದಿ ಕಾಮಜಟಾ ದುರಧಿಗಮೋಽಸತಾಂ ಹೃದಿ ಗತೋಽಸ್ಮೃತಕಂಠಮಣಿಃ ।
ಅಸುತೃಪಯೋಗಿನಾಮುಭಯತೋಽಪ್ಯಸುಖಂ ಭಗವನ್ನನಪಗತಾಂತಕಾದನಧಿರೂಢಪದಾದ್ಭವತಃ ॥ 39 ॥

ತ್ವದವಗಮೀ ನ ವೇತ್ತಿ ಭವದುತ್ಥಶುಭಯೋರ್ಗುಣವಿಗುಣಾನ್ವಯಾಂಸ್ತರ್ಹಿ ದೇಹಭೃತಾಂ ಚ ಗಿರಃ ।
ಅನುಯುಗಮನ್ವಹಂ ಸಗುಣ ಗೀತಪರಂಪರಯಾ ಶ್ರವಣಭೃತೋ ಯತಸ್ತ್ವಮಪವರ್ಗಗತಿರ್ಮನುಜೈಃ ॥ 40 ॥

ದ್ಯುಪತಯ ಏವ ತೇ ನ ಯಯುರಂತಮನಂತತಯಾ ತ್ವಮಪಿ ಯದಂತಾಽಣ್ಡನಿಚಯಾ ನನು ಸಾವರಣಾಃ ।
ಖ ಇವ ರಜಾಂಸಿ ವಾಂತಿ ವಯಸಾ ಸಹ ಯಚ್ಛ್ರುತಯಸ್ತ್ವಯಿ ಹಿ ಫಲಂತ್ಯತಾನ್ನಿರಸನೇನ ಭವನಿಧನಾಃ ॥ 41 ॥

Shruti Geetaa Meaning:

14. The srutis said: Victory, victory to You, O unconquerable one! By Your very nature You are perfectly full in all opulences; therefore please defeat the eternal power of illusion, who assumes control over the modes of nature to create difficulties for conditioned souls. O You who awaken all the energies of the moving and nonmoving embodied beings, sometimes the Vedas can recognize You as You sport with Your material and spiritual potencies.

15. This perceivable world is identified with the Supreme because the Supreme Brahman is the ultimate foundation of all existence, remaining unchanged as all created things are generated from it and at last dissolved into it, just as clay remains unchanged by the products made from it and again merged with it. Thus it is toward You alone that the Vedic sages direct all their thoughts, words and acts. After all, how can the footsteps of men fail to touch the earth on which they live?

16. Therefore, O master of the three worlds, the wise get rid of all misery by diving deep into the nectarean ocean of topics about You, which washes away all the contamination of the universe. Then what to speak of those who, having by spiritual strength rid their minds of bad habits and freed themselves from time, are able to worship Your true nature, O supreme one, finding within it uninterrupted bliss?

17. Only if they become Your faithful followers are those who breathe actually alive, otherwise, their breathing is like that of a bellows. It is by Your mercy alone that the elements, beginning with the mahat-tattva and false ego, created the egg of this universe. Among the manifestations known as anna-maya and so forth, You are the ultimate one, entering within the material coverings along with the living entity and assuming the same forms as those he takes. Distinct from the gross and subtle material manifestations, You are the reality underlying them all.

18. Among the followers of the methods set forth by great sages, those with less refined vision worship the Supreme as present in the region of the abdomen, while the Arunis worship Him as present in the heart, in the subtle center from which all the pranic channels emanate. From there, O unlimited Lord, these worshipers raise their consciousness upward to the top of the head, where they can perceive You directly. Then, passing through the top of the head toward the supreme destination, they reach that place from which they will never again fall to this world, into the mouth of death.

19. Apparently entering among the variegated species of living beings You have created, You inspire them to act, manifesting Yourself according to their higher and lower positions, just as fire manifests differently according to the shape of what it burns. Therefore those of spotless intelligence, who are altogether free from material attachments, realize Your undifferentiated, unchanging Self to be the permanent reality among all these impermanent life forms.

20. The individual living entity, while inhabiting the material bodies he has created for himself by his karma, actually remains uncovered by either gross or subtle matter. This is so because, as the Vedas describe, he is part and parcel of You, the possessor of all potencies. Having determined this to be the status of the living entity, learned sages become imbued with faith and worship Your lotus feet, to which all Vedic sacrifices in this world are offered, and which are the source of liberation.

21. My Lord, some fortunate souls have gotten relief from the fatigue of material life by diving into the vast nectar ocean of Your pastimes, which You enact when You manifest Your personal forms to propagate the unfathomable science of the self. These rare souls, indifferent even to liberation, renounce the happiness of home and family because of their association with devotees who are like flocks of swans enjoying at the lotus of Your feet.

22. When this human body is used for Your devotional service, it acts as one’s self, friend and beloved. But unfortunately, although You always show mercy to the conditioned souls and affectionately help them in every way, and although You are their true Self, people, in general, fail to delight in You. Instead, they commit spiritual suicide by worshiping illusion. Alas, because they persistently hope for success in their devotion to the unreal, they continue to wonder about this greatly fearful world, assuming various degraded bodies.

23. Simply by constantly thinking of Him, the enemies of the Lord attained the same Supreme Truth whom sages fixed in yoga worship by controlling their breath, mind and senses. Similarly, we srutis, who generally see You as all-pervading, will achieve the same nectar from Your lotus feet that Your consorts are able to relish because of their loving attraction to Your mighty, serpentine arms, for You look upon us and Your consorts in the same way.

24. Everyone in this world has recently been born and will soon die. So how can anyone here know Him who existed prior to everything else and who gave rise to the first learned sage, Brahma, and all subsequent demigods, both lesser and greater? When He lies down and withdraws everything within Himself, nothing else remains—no gross or subtle matter or bodies composed of these, no force of time or revealed scripture.

25. Supposed authorities who declare that matter is the origin of existence, that the permanent qualities of the soul can be destroyed, that the self is compounded of separate aspects of spirit and matter, or that material transactions constitute reality—all such authorities base their teachings on mistaken ideas that hide the truth. The dualistic conception that the living entity is produced from the three modes of nature is simply a product of ignorance. Such a conception has no real
basis in You, for You are transcendental to all illusion and always enjoy perfect, total awareness.

26. The three modes of material nature comprise everything in this world—from the simplest phenomena to the complex human body. Although these phenomena appear real, they are only a false reflection of the spiritual reality, being a superimposition of the mind upon You. Still, those who know the Supreme Self consider the entire material creation to be real inasmuch as it is no different from the Self. Just as things made of gold are indeed not to be rejected, since their substance is actual gold, so this world is undoubtedly nondifferent from the Lord who created it and then entered within it.

27. The devotees who worship You as the shelter of all beings disregard Death and place their feet on his head. But with the words of the Vedas, You bind the non-devotees like animals, though they be vastly learned scholars. It is Your affectionate devotees who can purify themselves and others, not those who are inimical to You.

28. Though You have no material senses, You are the self-effulgent sustainer of everyone’s sensory powers. The demigods and material nature herself offer You tribute, while also enjoying the tribute offered them by their worshipers, just as subordinate rulers of various districts in a kingdom offer tribute to their lord, the ultimate proprietor of the land, while also enjoying the tribute paid them by their own subjects. In this way the universal creators faithfully execute their assigned services out of fear of You.

29. O eternally liberated, transcendental Lord, Your material energy causes the various moving and nonmoving species of life to appear by activating their material desires, but only when and if You sport with her by briefly glancing at her. You, the Supreme Personality of Godhead, see no one as an intimate friend and no one as a stranger, just as the ethereal sky has no connection with perceptible qualities. In this sense You resemble a void.

30. If the countless living entities were all-pervading and possessed forms that never changed, You could not possibly be their absolute ruler, O immutable one. But since they are Your localized expansions and their forms are subject to change, You do control them. Indeed, that which supplies the ingredients for the generation of something is necessarily its controller because a product never exists apart from its ingredient cause. It is simply illusion for someone to think that he knows the Supreme Lord, who is equally present in each of His expansions since whatever knowledge one gains by material means must be imperfect.

31. Neither material nature nor the soul who tries to enjoy her are ever born, yet living bodies come into being when these two combine, just as bubbles form where water meets the air. And just as rivers merge into the ocean or the nectar from many different flowers blends into honey, so all these conditioned beings eventually merge back into You, the Supreme, along with their various names and qualities.

32. The wise souls who understand how Your Maya deludes all human beings render potent loving service to You, who are the source of liberation from birth and death. How, indeed, can fear of material life affect Your faithful servants? On the other hand, Your furrowing eyebrows—the triple-rimmed wheel of time—repeatedly terrify those who refuse to take shelter of You.

33. The mind is like an impetuous horse that even persons who have regulated their senses and breath cannot control. Those in this world who try to tame the uncontrolled mind, but who abandon the feet of their spiritual master, encounter hundreds of obstacles in their cultivation of various distressful practices. O unborn Lord, they are like merchants on a boat in the ocean who have failed to employ a helmsman.

34. To those persons who take shelter of You, You reveal Yourself as the Supersoul, the embodiment of all transcendental pleasure. What further use have such devotees for their servants, children or bodies, their wives, money or houses, their land, good health or conveyances? And for those who fail to appreciate the truth about You and go on pursuing the pleasures of sex, what could there be in this entire world—a place inherently doomed to destruction and devoid of significance—that could give them real happiness?

35. Sages free from false pride live on this earth by frequenting the sacred pilgrimage sites and those places where the Supreme Lord displayed His pastimes. Because such devotees keep Your lotus feet within their hearts, the water that washes their feet destroys all sins. Anyone who even once turns his mind toward You, the ever-blissful Soul of all existence, no longer dedicates himself to serving family life at home, which simply robs a man of his good qualities.

36. It may be proposed that this world is permanently real because it is generated from the permanent reality, but such an argument is subject to logical refutation. Sometimes, indeed, the apparent nondifference of a cause and its effect fails to prove true, and at other times the product of something real is illusory. Furthermore, this world cannot be permanently real, for it partakes of the natures of not only the absolute reality but also the illusion disguising that reality. Actually, the visible forms of this world are just an imaginary arrangement resorted to by a succession of ignorant persons in order to facilitate their material affairs. With their various meanings and implications, the learned words of Your Vedas bewilder all persons whose minds have been dulled by hearing the incantations of sacrificial rituals.

37. Since this universe did not exist prior to its creation and will no longer exist after its annihilation, we conclude that in the interim it is nothing more than a manifestation imagined to be visible within You, whose spiritual enjoyment never changes. We liken this universe to the transformation of various material substances into diverse forms. Certainly, those who believe that this figment of the imagination is substantially real are less intelligent.

38. The illusory material nature attracts the minute living entity to embrace her, and as a result he assumes forms composed of her qualities. Subsequently, he loses all his spiritual qualities and must undergo repeated deaths. You, however, avoid the material energy in the same way that a snake abandons its old skin. Glorious in Your possession of eight mystic perfections, You enjoy unlimited opulence.

39. Members of the renounced order who fail to uproot the last traces of material desire in their hearts remain impure, and thus You do not allow them to understand You. Although You are present within their hearts, for them You are like a jewel worn around the neck of a mall who has totally forgotten it is there. O Lord, those who practice yoga only for sense gratification must suffer punishment both in this life and the next: from death, who will not release them, and from You, whose kingdom they cannot reach.

40. When a person realizes You, he no longer cares about his good and bad fortune arising from past pious and sinful acts, since it is You alone who control this good and bad fortune. Such a realized devotee also disregards what ordinary living beings say about him. Every day he fills his ears with Your glories, which are recited in each age by the unbroken succession of Manu’s descendants, and thus You become his ultimate salvation.

41. Because You are unlimited, neither the lords of heaven nor even You Yourself can ever reach the end of Your glories. The countless universes, each enveloped in its shell, are compelled by the wheel of time to wander within You, like particles of dust blowing about in the sky. The srutis, following their method of eliminating everything separate from the Supreme, become successful by revealing You as their final conclusion.

Also Read:

Shruti Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita Lyrics in Kannada with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top