Sri Krsna Stotras

Sri Balakrishna Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Shri Balakrishna Ashtakam 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – ೨ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ನಂದಯಶೋದಾಹೃದಯಸ್ಥಿತಭಾವತತ್ಪರೋ ಭಗವಾನ್ |
ಪುತ್ರೀಕೃತನಿಜರೂಪಃ ಸುಜಯತಿ ಪುರತಃ ಕೃಪಾಳುರ್ಬಾಲಕೃಷ್ಣಃ || ೧ ||

ಕಥಮಪಿ ರಿಂಗಣಮಕರೋದಂಗಣಗತಜಾನುಘರ್ಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಃ |
ಕಟಿತಟಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲಸ್ವನಶಂಕಿತಮಾನಸಃ ಸದಾ ಹ್ಯಾಸ್ತೇ || ೨ ||

ವಿಕಸಿತಪಂಕಜನಯನಃ ಪ್ರಕಟಿತಹರ್ಷಃ ಸದೈವ ಧೂಸರಾಂಗಃ |
ಪರಿಗಚ್ಛತಿ ಕಟಿಭಂಗಪ್ರಸರೀಕೃತಪಾಣಿಯುಗ್ಮಾಭ್ಯಾಮ್ || ೩ ||

ಉಪಲಕ್ಷಿತದಧಿಭಾಂಡಃ ಸ್ಫುರಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಗ್ರಹೋ ಭುಙ್ಕ್ತೇ |
ಮುಷ್ಟೀಕೃತನವನೀತಃ ಪರಮಪುನೀತೋ ಮುಗ್ಧಭಾವಾತ್ಮಾ || ೪ ||

ನಮ್ರೀಕೃತವಿಧುವದನಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತಚೌರ್ಯಗೋಪನಪ್ರಯಾಸಃ |
ಸ್ವಾಂಬೋತ್ಸಂಗವಿಲಾಸಃ ಕ್ಷುಧಿತಃ ಸಂಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯತೇ ಸ್ತನ್ಯಾರ್ಥೀ || ೫ ||

ಸಿಂಹನಖಾಕೃತಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಹೃದಯಃ ಸುಶೋಭತೇ ನಿತ್ಯಂ |
ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಗಂಡಃ ಸಾಂಜನನಯನೋ ನಿರಂಜನಃ ಶೇತೇ || ೬ ||

ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತಯಶೋದಾಗೃಹಕರ್ಮಣ್ಯವರೋಧಕಃ ಸದಾಸ್ತೇ |
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ವಾಂತನಿವಿಷ್ಟಪ್ರಣಯ ಪ್ರಭಾಜನೋ ಯತೋಽಯಮ್ || ೭ ||

ಇತ್ಥಂ ವ್ರಜಪತಿತರುಣೀ ನಮನೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದ್ಯೈಃ |
ಕಮನೀಯಂ ನಿಜಸೂನುಂ ಲಾಲಯತಿ ಸ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ || ೮ ||

ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಕೃಪಯಾ ವಿಶದೀಕೃತಮೇತದಷ್ಟಕಂ ಪಠೇದ್ಯಃ |
ತಸ್ಯ ದಯಾನಿಧಿಕೃಷ್ಣೋ ಭಕ್ತಿಪ್ರೇಮೈಕಲಕ್ಷಣಃ ಶೀಘ್ರಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಸಕೃತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Balakrishna Ashtakam 2 (..srimannandaya..) Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet