Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Chandra Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Chandra Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗೌತಮ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಸೋಮೋ ದೇವತಾ | ರಂ ಬೀಜಮ್ | ಸಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಓಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಸೋಮಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ವಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ವಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ವೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ವೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ವೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ವೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ವಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಸೋಮಂ ದ್ವಿಭುಜಪದ್ಮಂ ಚ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ಶುಭಂ |
ಶ್ವೇತಗನ್ಧಾನುಲೇಪಂ ಚ ಮುಕ್ತಾಭರಣಭೂಷಣಮ್ |
ಶ್ವೇತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ |
ಸೋಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ದೇವಂ ಕೇಯೂರಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮುದಾ ||

ಕವಚಂ –
ಶಶೀ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶೇ ಫಾಲಂ ಪಾತು ಕಳಾನಿಧಿಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ಕಳಾತ್ಮಕಃ || ೧ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಕ್ಷಕರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಕುಮುದಬಾಂಧವಃ |
ಸೋಮಃ ಕರೌ ತು ಮೇ ಪಾತು ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪಾತು ಸುಧಾತ್ಮಕಃ || ೨ ||

ಊರೂ ಮೈತ್ರೀನಿಧಿಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ನಿಶಾಕರಃ |
ಕಟಿಂ ಸುಧಾಕರಃ ಪಾತು ಉರಃ ಪಾತು ಶಶಂಧರಃ || ೩ ||

ಮೃಗಾಙ್ಕೋ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಙ್ಘೇ ಪಾತ್ವಮೃತಾಬ್ಧಿಜಃ |
ಪಾದೌ ಹಿಮಕರಃ ಪಾತು ಪಾತು ಚನ್ದ್ರೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ || ೪ ||

ಏತದ್ಧಿ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದಕ್ಷಿಣಖಂಡೇ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಕವಚಃ |

Also Read:

Sri Chandra Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Chandra Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top