Ashtottara Shatanama

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Chinnamasta is the Hindu Goddess of transformation. She is one of the Mahavidyas, the wisdom Goddesses, and is probably the most terrifying of them. She chopped her own head off in order to satisfy Jaya and Vijaya (metaphors of Rajas and Tamas – part of the trigunas). Chinnamasta is of a red complexion, embodied with a frightful appearance. She had disheveled hairs. She has four hands, two of which held a sword and another hand held her own severed head, with three blazing eyes with a frightful mien, wearing a crown, and two of her other hands held a lasso and drinking bowl. She is a partially clothed lady, adorned with ornaments on her limbs and wearing a garland of skulls on her body. She is mounted upon the back of a ferocious lion.

Shri Chinnamastashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ —

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಂ ಪರಮಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ-ಪ್ರಿಯಂ ಶುಭಮ್ ।
ಕಥಿತಂ ಭವತಾ ಶಮ್ಭೋ ಸದ್ಯಃ ಶತ್ರು-ನಿಕೃನ್ತನಮ್ ॥ 1 ॥

ಪುನಃ ಪೃಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ದೇವ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ ।
ಸಹಸ್ರ-ನಾಮ-ಪಾಠೇ ಚ ಅಶಕ್ತೋ ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 2 ॥

ತೇನ ಕಿಂ ಪಠ್ಯತೇ ನಾಥ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಕೃಪಾ-ಮಯ ।

ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ –

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಪಠ್ಯತೇ ತೇನ ಸರ್ವದಾ ॥ 3 ॥

ಸಹಸ್ರ್-ನಾಮ-ಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತ-ನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ
ಋಷಿರನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ದೇವತಾ
ಮಮ-ಸಕಲ-ಸಿದ್ಧಿ-ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಭೀಮಾ ಮಹೋದರೀ ।
ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡ-ಮಾತಾ ಚಂಡ-ಮುಂಡ್-ಪ್ರಭಂಜಿನೀ ॥ 4 ॥

ಮಹಾಚಂಡಾ ಚಂಡ-ರೂಪಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡ-ಖಂಡಿನೀ ।
ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕ್ರೋಧ-ಜನನೀ ಕ್ರೋಧ-ರೂಪಾ ಕುಹೂ ಕಲಾ ॥ 5 ॥

ಕೋಪಾತುರಾ ಕೋಪಯುತಾ ಜೋಪ-ಸಂಹಾರ-ಕಾರಿಣೀ ।
ವಜ್ರ-ವೈರೋಚನೀ ವಜ್ರಾ ವಜ್ರ-ಕಲ್ಪಾ ಚ ಡಾಕಿನೀ ॥ 6 ॥

ಡಾಕಿನೀ ಕರ್ಮ-ನಿರತಾ ಡಾಕಿನೀ ಕರ್ಮ-ಪೂಜಿತಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಸಂಗ-ನಿರತಾ ಡಾಕಿನೀ ಪ್ರೇಮ-ಪೂರಿತಾ ॥ 7 ॥

ಖಟ್ವಾಂಗ-ಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಾ ಖಡ್ಗ-ಖಪ್ಪರ-ಧಾರಿಣೀ ।
ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರೇತ-ಯುತಾ ಪ್ರೇತ-ಸಂಗ-ವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 8 ॥

ಛಿನ್ನ-ಮುಂಡ-ಧರಾ ಛಿನ್ನ-ಚಂಡ-ವಿದ್ಯಾ ಚ ಚಿತ್ರಿಣೀ ।
ಘೋರ-ರೂಪಾ ಘೋರ-ದೃಷ್ಟರ್ಘೋರ-ರಾವಾ ಘನೋವರೀ ॥ 9 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗ-ನಿರತಾ ಜಪ-ಯಜ್ಞ-ಪರಾಯಣಾ ।
ಯೋನಿ-ಚಕ್ರ-ಮಯೀ ಯೋನಿರ್ಯೋನಿ-ಚಕ್ರ-ಪ್ರವರ್ತಿನೀ ॥ 10 ॥

ಯೋನಿ-ಮುದ್ರಾ-ಯೋನಿ-ಗಮ್ಯಾ ಯೋನಿ-ಯನ್ತ್ರ-ನಿವಾಸಿನೀ ।
ಯನ್ತ್ರ-ರೂಪಾ ಯನ್ತ್ರ-ಮಯೀ ಯನ್ತ್ರೇಶೀ ಯನ್ತ್ರ-ಪೂಜಿತಾ ॥ 11 ॥

ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಕರ್ಪಾದನೀ ಕಾಲೀ ಕಂಕಾಲೀ ಕಲ-ಕಾರಿಣೀ ।
ಆರಕ್ತಾ ರಕ್ತ-ನಯನಾ ರಕ್ತ-ಪಾನ-ಪರಾಯಣಾ ॥ 12 ॥

ಭವಾನೀ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿರ್ಭೂತಿ-ದಾತ್ರೀ ಚ ಭೈರವೀ ।
ಭೈರವಾಚಾರ-ನಿರತಾ ಭೂತ-ಭೈರವ-ಸೇವಿತಾ ॥ 13 ॥

ಭೀಮಾ ಭೀಮೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಭೀಮ-ನಾದ-ಪರಾಯಣಾ ।
ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವ-ನುತಾ ಭವ-ಸಾಗರ-ತಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಭದ್ರ-ಕಾಲೀ ಭದ್ರ-ತನುರ್ಭದ್ರ-ರೂಪಾ ಚ ಭದ್ರಿಕಾ ।
ಭದ್ರ-ರೂಪಾ ಮಹಾ-ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರಪಾಲಿನೀ ॥ 15 ॥

ಸುಭವ್ಯಾ ಭವ್ಯ-ವದನಾ ಸುಮುಖೀ ಸಿದ್ಧ-ಸೇವಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿ-ನಿವಹಾ ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧ-ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 16 ॥

ಶುಭದಾ ಶುಭಫ़್ಗಾ ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧ-ಸತ್ವಾ-ಶುಭಾವಹಾ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಠಿ-ಮಯೀ ದೇವೀ ದೃಷ್ಠಿ-ಸಂಹಾರ-ಕಾರಿಣೀ ॥ 17 ॥

ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವ-ಮಂಗಲ-ಕಾರಿಣೀ ।
ಶಿವಾ ಶಾನ್ತಾ ಶಾನ್ತಿ-ರೂಪಾ ಮೃಡಾನೀ ಮದಾನತುರಾ ॥ 18 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮ-ದುರ್ಲಭಮಂ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್-ಗುಹ್ಯ-ತರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಗೋಪನಿಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 19 ॥

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ತ್ವದಗ್ರಂ ಪ್ರಾಣ-ವಲ್ಲಭೇ ।
ಮಾರಣಂ ಮೋಹನಂ ದೇವಿ ಹ್ಯುಚ್ಚಾಟನಮತಃ ಪರಮಂ ॥ 20 ॥

ಸ್ತಮ್ಭನಾದಿಕ-ಕರ್ಮಾಣಿ ಋದ್ಧಯಃ ಸಿದ್ಧಯೋಽಪಿ ಚ ।
ತ್ರಿಕಾಲ-ಪಠನಾದಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಿಧ್ಯನ್ತ್ಯಸಂಶಯಃ ॥ 21 ॥

ಮಹೋತ್ತಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ವರಾನನೇ ಮಯೇರಿತಂ ನಿತ್ಯ ಮನನ್ಯ-ಬುದ್ಧಯಃ ।
ಪಠನ್ತಿ ಯೇ ಭಕ್ತಿ-ಯುತಾ ನರೋತ್ತಮಾ ಭವೇನ್ನ ತೇಷಾಂ ರಿಪುಭಿಃ ಪರಾಜಯಃ ॥ 22 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read:

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil