Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Dattatreya Stavam Lyrics in Kannada

Sri Dattatreya Stavam in Kannada:

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ |
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೧ ||

ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೨ ||

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಂ |
ನಾರಾಯಣಂ ವಿಭುಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೩ ||

ಸರ್ವಾನರ್ಥಹರಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ |
ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಂ |
ಭಕ್ತಾಽಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೫ ||

ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನತೇಜಸಃ |
ತಾಪಪ್ರಶಮನಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೬ ||

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಣಂ |
ವಿಪದುದ್ಧರಣಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೭ ||

ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧಘ್ನಂ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಾಯಕಂ |
ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಪದಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೮ ||

ಜಯ ಲಾಭ ಯಶಃ ಕಾಮ ದಾತುರ್ದತ್ತಸ್ಯ ಯಃ ಸ್ತವಂ |
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಸ್ಯೇಮಂ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸುಕೃತೀ ಭವೇತ್ ||೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಸ್ತವಮ್ |

Also Read:

Sri Dattatreya Stavam lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top