Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Devi Atharvashirsha Lyrics in Telugu

Sri Devi Atharvashirsha in Telugu:

॥ శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం ॥
ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి || ౧ ||

సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ |
మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ |
శూన్యం చాశూన్యం చ || ౨ ||

అహమానన్దానానన్దౌ |
అహం విజ్ఞానావిజ్ఞానే |
అహం బ్రహ్మాబ్రహ్మణి వేదితవ్యే |
అహం పంచభూతాన్యపంచభూతాని |
అహమఖిలం జగత్ || ౩ ||

వేదోఽహమవేదోఽహమ్ |
విద్యాఽహమవిద్యాఽహమ్ |
అజాఽహమనజాఽహమ్ |
అధశ్చోర్ధ్వం చ తిర్యక్చాహమ్ || ౪ ||

అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామి |
అహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః |
అహం మిత్రావరుణావుభౌ బిభర్మి |
అహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినావుభౌ || ౫ ||

అహం సోమం త్వష్టారం పూషణం భగం దధామి |
అహం విష్ణుమురుక్రమం బ్రహ్మాణముత ప్రజాపతిం దధామి || ౬ ||

అ॒హం ద॑ధామి॒ ద్రవి॑ణం హ॒విష్మ॑తే సుప్రా॒వ్యే॒౩ యజ॑మానాయ సున్వ॒తే |
అ॒హం రాష్ట్రీ॑ స॒oగమ॑నీ॒ వసూ॑నాం చికి॒తుషీ॑ ప్రథ॒మా య॒జ్ఞియా॑నామ్ |
అ॒హం సు॑వే పి॒తర॑మస్య మూ॒ర్ధన్మమ॒ యోని॑ర॒ప్స్వన్తః స॑ము॒ద్రే |
య ఏవం వేద | స దేవీం సంపదమాప్నోతి || ౭ ||

తే దేవా అబ్రువన్ –
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ || ౮ ||

తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o తప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా”మ్ |
దు॒ర్గాం దే॒వీం శర॑ణం ప్రప॑ద్యామహేఽసురాన్నాశయిత్ర్యై తే నమః || ౯ ||

(ఋ.వే.౮.౧౦౦.౧౧)
దే॒వీం వాచ॑మజనయన్త దే॒వాస్తాం వి॒శ్వరూ॑పాః ప॒శవో॑ వదన్తి |
సా నో॑ మ॒న్ద్రేష॒మూర్జ॒o దుహా॑నా ధే॒నుర్వాగ॒స్మానుప॒ సుష్టు॒తైతు॑ || ౧౦ ||

కాలరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కన్దమాతరమ్ |
సరస్వతీమదితిం దక్షదుహితరం నమామః పావనాం శివామ్ || ౧౧ ||

మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే సర్వశక్త్యై చ ధీమహి |
తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ || ౧౨ ||

అదితిర్హ్యజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ |
తాం దేవా అన్వజాయన్త భద్రా అమృతబన్ధవః || ౧౩ ||

కామో యోనిః కమలా వజ్రపాణి-
ర్గుహా హసా మాతరిశ్వాభ్రమిన్ద్రః |
పునర్గుహా సకలా మాయయా చ
పురూచ్యైషా విశ్వమాతాదివిద్యోమ్ || ౧౪ ||

ఏషాఽఽత్మశక్తిః |
ఏషా విశ్వమోహినీ |
పాశాంకుశధనుర్బాణధరా |
ఏషా శ్రీమహావిద్యా |
య ఏవం వేద స శోకం తరతి || ౧౫ ||

నమస్తే అస్తు భగవతి మాతరస్మాన్పాహి సర్వతః || ౧౬ ||

సైషాష్టౌ వసవః |
సైషైకాదశ రుద్రాః |
సైషా ద్వాదశాదిత్యాః |
సైషా విశ్వేదేవాః సోమపా అసోమపాశ్చ |
సైషా యాతుధానా అసురా రక్షాంసి పిశాచా యక్షా సిద్ధాః |
సైషా సత్త్వరజస్తమాంసి |
సైషా బ్రహ్మవిష్ణురుద్రరూపిణీ |
సైషా ప్రజాపతీన్ద్రమనవః |
సైషా గ్రహనక్షత్రజ్యోతీంషి | కలాకాష్ఠాదికాలరూపిణీ |
తామహం ప్రణౌమి నిత్యమ్ |
పాపాపహారిణీం దేవీం భుక్తిముక్తిప్రదాయినీమ్ |
అనంతాం విజయాం శుద్ధాం శరణ్యాం శివదాం శివామ్ || ౧౭ ||

వియదీకారసంయుక్తం వీతిహోత్రసమన్వితమ్ |
అర్ధేన్దులసితం దేవ్యా బీజం సర్వార్థసాధకమ్ || ౧౮ ||

ఏవమేకాక్షరం బ్రహ్మ యతయః శుద్ధచేతసః |
ధ్యాయన్తి పరమానన్దమయా జ్ఞానాంబురాశయః || ౧౯ ||

వాఙ్మాయా బ్రహ్మసూస్తస్మాత్ షష్ఠం వక్త్రసమన్వితమ్ |
సూర్యోఽవామశ్రోత్రబిన్దుసంయుక్తష్టాత్తృతీయకః |
నారాయణేన సమ్మిశ్రో వాయుశ్చాధరయుక్తతః |
విచ్చే నవార్ణకోఽర్ణః స్యాన్మహదానన్దదాయకః || ౨౦ ||

హృత్పుండరీకమధ్యస్థాం ప్రాతఃసూర్యసమప్రభామ్ |
పాశాంకుశధరాం సౌమ్యాం వరదాభయహస్తకామ్ |
త్రినేత్రాం రక్తవసనాం భక్తకామదుఘాం భజే || ౨౧ ||

నమామి త్వాం మహాదేవీం మహాభయవినాశినీమ్ |
మహాదుర్గప్రశమనీం మహాకారుణ్యరూపిణీమ్ || ౨౨ ||

యస్యాః స్వరూపం బ్రహ్మాదయో న జానన్తి తస్మాదుచ్యతే అజ్ఞేయా |
యస్యా అన్తో న లభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అనన్తా |
యస్యా లక్ష్యం నోపలక్ష్యతే తస్మాదుచ్యతే అలక్ష్యా |
యస్యా జననం నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అజా |
ఏకైవ సర్వత్ర వర్తతే తస్మాదుచ్యతే ఏకా |
ఏకైవ విశ్వరూపిణీ తస్మాదుచ్యతే నైకా |
అత ఏవోచ్యతే అజ్ఞేయానన్తాలక్ష్యాజైకా నైకేతి || ౨౩ ||

మన్త్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ |
జ్ఞానానాం చిన్మయాతీతా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ |
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా || ౨౪ ||

తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచారవిఘాతినీమ్ |
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీమ్ || ౨౫ ||

ఇదమథర్వశీర్షం యోఽధీతే స పంచాథర్వశీర్షజపఫలమాప్నోతి |
ఇదమథర్వశీర్షమజ్ఞాత్వా యోఽర్చాం స్థాపయతి |
శతలక్షం ప్రజప్త్వాఽపి సోఽర్చాసిద్ధిం న విన్దతి |
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః |
దశవారం పఠేద్యస్తు సద్యః పాపైః ప్రముచ్యతే |
మహాదుర్గాణి తరతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదతః | ౨౬ ||

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి |
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి |
సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానో అపాపో భవతి |
నిశీథే తురీయసంధ్యాయాం జప్త్వా వాక్సిద్ధిర్భవతి |
నూతనాయాం ప్రతిమాయాం జప్త్వా దేవతాసాన్నిధ్యం భవతి |
ప్రాణప్రతిష్ఠాయాం జప్త్వా ప్రాణానాం ప్రతిష్ఠా భవతి |
భౌమాశ్విన్యాం మహాదేవీసన్నిధౌ జప్త్వా మహామృత్యుం తరతి |
స మహామృత్యుం తరతి |
య ఏవం వేద |
ఇత్యుపనిషత్ || ౨౭ ||

ఇతి దేవ్యథర్వశీర్షం |

Also Read:

Sri Devi Atharvashirsha Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Devi Atharvashirsha Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top