Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram Lyrics in Kannada

Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಳಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ವಿನಾ ತಪೋ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ಜಪಮ್ |
ಅನಾಯಾಸೇನ ವಿಘ್ನೇಶಪ್ರೀಣನಂ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ |
ದುರ್ಲಭಂ ದುಷ್ಟಮನಸಾಂ ಸುಲಭಂ ಶುದ್ಧಚೇತಸಾಮ್ || ೨ ||

ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೀತಿಪ್ರತಿಪಾದಕಮಂಜಸಾ |
ಕಥಯಾಮಿ ಘನಶ್ರೋಣಿ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಮವತಂಸಯ || ೩ ||

ಓಂಕಾರವಲಯಾಕಾರಂ ಅಚ್ಛಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿಕಮ್ |
ಐಕ್ಷವಂ ಚೇತಸಾ ವಂದೇ ಸಿಂಧುಂ ಸಂಧುಕ್ಷಿತಸ್ವನಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಮಂತಮಿಕ್ಷುಜಲಧೇಃ ಅಂತರಭ್ಯುದಿತಂ ನುಮಃ |
ಮಣಿದ್ವೀಪಂ ಮಹಾಕಾರಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಂ ಮಹೋದಯಮ್ || ೫ ||

ಹ್ರೀಪ್ರದೇನ ಮಹಾಧಾಮ್ನಾ ಧಾಮ್ನಾಮೀಶೇ ವಿಭಾರಕೇ |
ಕಲ್ಪೋದ್ಯಾನಸ್ಥಿತಂ ವಂದೇ ಭಾಸ್ವಂತಂ ಮಣಿಮಂಡಪಮ್ || ೬ ||

ಕ್ಲೀಬಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮರೋನ್ಮಾದಕಾರಿಶೃಂಗಾರಶಾಲಿನಿ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಮಣಿಸಿಂಹಾಸನಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಗ್ಲೌಕಲಾಭಿರಿವಾಚ್ಛಾಭಿಸ್ತೀವ್ರಾದಿನವಶಕ್ತಿಭಿಃ |
ಜುಷ್ಟಂ ಲಿಪಿಮಯಂ ಪದ್ಮಂ ಧರ್ಮಾದ್ಯಾಶ್ರಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

ಗಂಭೀರಮಿವ ತತ್ರಾಬ್ಧಿಂ ವಸಂತಂ ತ್ರ್ಯಶ್ರಮಂಡಲೇ |
ಉತ್ಸಂಗಗತಲಕ್ಷ್ಮೀಕಂ ಉದ್ಯತ್ತಿಗ್ಮಾಂಶುಪಾಟಲಮ್ || ೯ ||

ಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾಚಕ್ರಾಂಬುಜಗುಣೋತ್ಪಲೈಃ |
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರನಿಜದಂತಾಗ್ರಕಲಶೀಮಾತುಲುಂಗಕೈಃ || ೧೦ ||

ಣಷಷ್ಠವರ್ಣವಾಚ್ಯಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯಸ್ಯ ವಿಭಂಜಕೈಃ |
ಏತೈರೇಕಾದಶಕರಾನ್ ಅಲಂಕುರ್ವಾಣಮುನ್ಮದಮ್ || ೧೧ ||

ಪರಾನಂದಮಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರತ್ಯೂಹವ್ಯೂಹನಾಶನಮ್ |
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಾಬ್ಧಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಗಣನಾಯಕಮ್ || ೧೨ ||

ತತ್ಪುರಃ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ಬಿಲ್ವಮೂಲಪೀಠಸಮಾಶ್ರಯೌ |
ರಮಾರಮೇಶೌ ವಿಮೃಶಾಮ್ಯಶೇಷಶುಭದಾಯಕೌ || ೧೩ ||

ಯೇನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥನ್ಯಗ್ರೋಧತಲಮಾಶ್ರಿತಮ್ |
ಸಾಕಲ್ಪಂ ಸಾಯುಧಂ ವಂದೇ ತಂ ಸಾಂಬಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೧೪ ||

ವರಸಂಭೋಗರುಚಿರೌ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯೌ |
ರಮಣೀಯತರೌ ವಂದೇ ರತಿಪುಷ್ಪಶಿಲೀಮುಖೌ | ೧೫ ||

ರಮಮಾಣೌ ಗಣೇಶಾನೋತ್ತರದಿಕ್ಫಲಿನೀತಲೇ |
ಭೂಭೂಧರಾವುದಾರಾಭೌ ಭಜೇ ಭುವನಪಾಲಕೌ || ೧೬ ||

ವಲಮಾನವಪುರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಕಡಾರಿತಕಕುಪ್ತಟೀಃ |
ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗಷಡ್ದೇವೀರಂಗರಕ್ಷಾಕೃತೇ ಭಜೇ || ೧೭ ||

ರದಕಾಂಡರುಚಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಶಗಂಡಸ್ರವನ್ಮದಮ್ |
ಋದ್ಧ್ಯಾಶ್ಲೇಷಕೃತಾಮೋದಮಾಮೋದಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೮ ||

ದಲತ್ಕಪೋಲವಿಗಲನ್ಮದಧಾರಾವಲಾಹಕಮ್ |
ಸಮೃದ್ಧಿತಟಿದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಮೋದಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇ || ೧೯ ||

ಸಕಾಂತಿಂ ಕಾಂತಿಲತಿಕಾಪರಿರಬ್ಧತನುಂ ಭಜೇ |
ಭುಜಪ್ರಕಾಂಡಸಚ್ಛಾಯಂ ಸುಮುಖಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಮ್ || ೨೦ ||

ವಂದೇ ತುಂದಿಲಮಿಂಧಾನಂ ಚಂದ್ರಕಂದಲಶೀತಲಮ್ |
ದುರ್ಮುಖಂ ಮದನಾವತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತಾಲಿಂಗನಾಮೃತಮ್ || ೨೧ ||

ಜಂಭವೈರಿಕೃತಾಭ್ಯರ್ಚ್ಯೌ ಜಗದಭ್ಯುದಯಪ್ರದೌ |
ಅಹಂ ಮದದ್ರವಾವಿಘ್ನೌ ಹತಯೇ ತ್ವೇನಸಾಂ ಶ್ರಯೇ || ೨೨ ||

ನವಶೃಂಗಾರರುಚಿರೌ ನಮತ್ಸರ್ವಸುರಾಸುರೌ |
ದ್ರಾವಿಣೀವಿಘ್ನಕರ್ತಾರೌ ದ್ರಾವಯೇತಾಂ ದರಿದ್ರತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಮೇದುರಂ ಮೌಕ್ತಿಕಾಸಾರಂ ವರ್ಷಂತೌ ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನಾಮ್ |
ವಸುಧಾರಾಶಂಖನಿಧೀ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಭಿಃ ಸ್ತುಮಃ || ೨೪ ||

ವರ್ಷಂತೌ ರತ್ನವರ್ಷೇಣ ವಲದ್ಬಾಲಾತಪತ್ವಿಷೌ |
ವರದೌ ನಮತಾಂ ವಂದೇ ವಸುಧಾಪದ್ಮಶೇವಧೀ || ೨೫ ||

ಶಮಿತಾಧಿಮಹಾವ್ಯಾಧೀಃ ಸಾಂದ್ರಾನಂದಕರಂಬಿತಾಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದೀಃ ಕಲಯೇ ಶಕ್ತೀಃ ಶಕ್ತೀನಾಮಭಿವೃದ್ಧಯೇ || ೨೬ ||

ಮಾಮವಂತು ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯಾ ದಿಕ್ಪಾಲಾ ದರ್ಪಶಾಲಿನಃ |
ಸಂನತಾಃ ಶ್ರೀಗಣಾಧೀಶಂ ಸವಾಹಾಯುಧಶಕ್ತಯಃ || ೨೭ ||

ನವೀನಪಲ್ಲವಚ್ಛಾಯಾದಾಯಾದವಪುರುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಮೇದಸ್ವಿ ಮದನಿಷ್ಯಂದಸ್ರೋತಸ್ವಿ ಕಟಕೋಟರಮ್ || ೨೮ ||

ಯಜಮಾನತನುಂ ಯಾಗರೂಪಿಣಂ ಯಜ್ಞಪೂರುಷಮ್ |
ಯಮಂ ಯಮವತಾಮರ್ಚ್ಯಂ ಯತ್ನಭಾಜಾಮದುರ್ಲಭಮ್ || ೨೯ ||

ಸ್ವಾರಸ್ಯಪರಮಾನಂದಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಯಮುದ್ಗತಮ್ |
ಸ್ವಯಂ ವೇದ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಂ ಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ಯತ್ರಯಾಕರಮ್ || ೩೦ ||

ಹಾರಕೇಯೂರ ಮುಕುಟಕನಕಾಂಗದ ಕುಂಡಲೈಃ |
ಅಲಂಕೃತಂ ಚ ವಿಘ್ನಾನಾಂ ಹರ್ತಾರಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೩೧ ||

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತವ ಸುಂದರಿ |
ಸಮಸ್ತಮೀಪ್ಸಿತಂ ತೇನ ಸಂಪಾದಯ ಶಿವೇ ಶಿವಮ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Gananayaka Ashtakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top