Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ)
ಗಣಪತಿಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ
ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಮ್ |
ಭವಭಯಪರಿಹಾರಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೂರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ || ೧ ||

ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಂ ಪಾಣಿನಾ ಹಸ್ತಪಾಶಂ
ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಭಜ ಭವಗಿರಿನಾಶಂ ಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಮಾನಸೇ ರಾಜಹಂಸಮ್ || ೨ ||

ವಿವಿಧಮಣಿಮಯೂಖೈಃ ಶೋಭಮಾನಂ ವಿದೂರೈಃ
ಕನಕರಚಿತಚಿತ್ರಂ ಕಂಠದೇಶೇ ವಿಚಿತ್ರಮ್ |
ದಧತಿ ವಿಮಲಹಾರಂ ಸರ್ವದಾ ಯತ್ನಸಾರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ || ೩ ||

ದುರಿತಗಜಮಮಂದಂ ವಾರುಣೀಂ ಚೈವ ವೇದಂ
ವಿದಿತಮಖಿಲನಾದಂ ನೃತ್ಯಮಾನಂದಕಂದಮ್ |
ದಧತಿ ಶಶಿಸುವಕ್ತ್ರಂ ಚಾಂಕುಶಂ ಯೋ ವಿಶೇಷಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾನಂದಕಂದಮ್ || ೪ ||

ತ್ರಿನಯನಯುತಫಾಲೇ ಶೋಭಮಾನೇ ವಿಶಾಲೇ
ಮುಕುಟಮಣಿಸುಢಾಲೇ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ಜಾಲೇ |
ಧವಳಕುಸುಮಮಾಲೇ ಯಸ್ಯ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಸತಾಲೇ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಮ್ || ೫ ||

ವಪುಷಿ ಮಹತಿ ರೂಪಂ ಪೀಠಮಾದೌ ಸುದೀಪಂ
ತದುಪರಿ ರಸಕೋಣಂ ತಸ್ಯ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ತ್ರಿಕೋಣಮ್ |
ಗಜಮಿತದಲಪದ್ಮಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಚಾರುಛದ್ಮಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ವೃಂದೇ || ೬ ||

ವರದವಿಶದಶಸ್ತಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ
ಸದಯಮಭಯದಂ ತಂ ಚಿಂತಯೇ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಮ್ |
ಶಬಲಕುಟಿಲಶುಂಡಂ ಚೈಕತುಂಡಂ ದ್ವಿತುಂಡಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ || ೭ ||

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧಃ ಸ್ಥಿತಕಾಮಧೇನುಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾಣಿಶುಂಡಮ್ |
ಬಿಭ್ರಾಣಮತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರರೂಪಂ
ಯಃ ಪೂಜಯೇತ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ || ೮ ||

ವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ತವನಂ ನೃಣಾಮ್ |
ಪಠತಾಂ ದುಃಖನಾಶಾಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಸಶ್ರಿಯಮಶ್ನುತೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top