Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ganesha Bhujanga Stuti Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Bhujanga Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಶ್ರಿಯಃ ಕಾರ್ಯನಿದ್ಧೇರ್ಧಿಯಸ್ಸತ್ಸುಕರ್ಧೇಃ
ಪತಿಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಗತಿಂ ದೈವತಾನಾಮ್ |
ನಿಯನ್ತಾರಮನ್ತಸ್ಸ್ವಯಂ ಭಾಸಮಾನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧ ||

ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ ಗುಣಾನಾಂ ಸದೀಶಂ
ಕರೀನ್ದ್ರಾನನಂ ಕೃತ್ತಕನ್ದರ್ಪಮಾನಮ್ |
ಚತುರ್ಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಚಿದಾನನ್ದಸಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೨ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯಂ ಜನತ್ರಾಣಶೌರ್ಯಂ
ಸುರಾಭೀಷ್ಟಕಾರ್ಯಂ ಸದಾ ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಧೈರ್ಯಮ್ |
ಗುಣಿಶ್ಲಾಘ್ಯಚರ್ಯಂ ಗಣಾಧೀಶವರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೩ ||

ಚಲದ್ವಕ್ತ್ರತುಣ್ಡಂ ಚತುರ್ಬಾಹುದಣ್ಡಂ
ಮದಾಸ್ರಾವಿಗಣ್ಡಂ ಮಿಲಚ್ಚನ್ದ್ರಖಣ್ಡಮ್ |
ಕನದ್ದನ್ತಕಾಣ್ಡಂ ಮುನಿತ್ರಾಣಶೌಣ್ಡಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೪ ||

ನಿರಸ್ತಾನ್ತರಾಯಂ ಪರಿಧ್ವಸ್ತಮಾಯಂ
ಚಿದಾನನ್ದಕಾಯಂ ಸದಾ ಮತ್ಸಹಾಯಮ್ |
ಅಜಸ್ರಾನಪಾಯಂ ತ್ವಜಞ್ಚಾಪ್ರಮೇಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೫ ||

ವರಂ ಚಾಽಭಯಂ ಪಾಶ ಪುಸ್ತಾಕ್ಷಸೂತ್ರ
ಸೃಣೀನ್ಬೀಜಪೂರಂ ಕರೈಃ ಪಙ್ಕಜಂ ಚ |
ದಧಾನಂ ಸರೋಜಾಸನಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೬ ||

ಮಹಾಮೂಷಕಾರೂಢಮಾಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾರಾಧಿತಾಙ್ಘ್ರಿಂ ಮಹಾಮಾತೃಕಾಭಿಃ |
ಸಮಾವೃತ್ಯಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವತಾಭಿ-
ರ್ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೭ ||

ಶ್ರುತೀನಾಂ ಶಿರೋಭಿಸ್ಸ್ತುತಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಂ
ಪತಿಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯೋರ್ಗತಿಂ ಭೂಸುರಾಣಾಮ್ |
ಸುರಾಣಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೮ ||

ಗಣಾಧೀಶಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಸಮಾರಾಧ್ಯಮಬ್ಜಾಸನಾದ್ಯೈಸ್ಸಮಸ್ತೈಃ |
ಫಣಾಭೃತ್ಸಮಾಬದ್ಧತುಣ್ಡಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೯ ||

ಲಸನ್ನಾಗಕೇಯೂರಮಞ್ಜೀರಹಾರಂ
ಭುಜಙ್ಗಾಧಿರಾಜಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಪೂರಮ್ |
ಕನದ್ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷರತ್ನಾದಿಭೂಷಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೦ ||

ಸ್ಫುರದ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯೋಪಧಾನಂ
ತುರೀಯಾದ್ವಯಾತ್ಮಾನುಸನ್ಧಾನಧುರ್ಯಮ್ |
ತಪೋಯೋಗಿವರ್ಯಂ ಕೃಪೋದಾರಚರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೧ ||

ನಿಜಜ್ಯೋತಿಷಾದ್ಯೋತಯನ್ತಂ ಸಮಸ್ತಂ
ದಿವಿಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಣ್ಡಲಂ ಚಾತ್ಮನಾಂ ಚ |
ಭಜದ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಬೀಜಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೨ ||

ಸದಾವಾಸಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ಯಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಗುರೋರಾಜ್ಞಯಾ ಕುರ್ವತಾಭೂಸುರೇಣ |
ಮಹಾಯೋಗಿವೇಲ್ನಾಡುಸಿದ್ಧಾನ್ತಿನಾ ಯ-
ತ್ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಂ ತತ್ಪಠಧ್ವಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Ganesha Bhujanga Stuti Lyrics in English | Sanskrit |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top