Home » Hindu Mantras » Ganesh Stotram » Sri Ganesha Pancharatna Stotra Lyrics in English
Ganesh Stotram

Sri Ganesha Pancharatna Stotra Lyrics in English

Sri Ganesha Pancharatna Stotra Lyrics:

mudAkarAtta mOdakaM sadA vimukti sAdhakam |
kalAdharAvataMsakaM vilAsilOka rakShakam |
anAyakaika nAyakaM vinASitEBa daityakam |
natASuBASu nASakaM namAmi taM vinAyakam ॥ 1 ॥

natEtarAti BIkaraM navOditArka BAsvaram |
namatsurAri nirjaraM natAdhikApaduddharam |
surESvaraM nidhISvaraM gajESvaraM gaNESvaram |
mahESvaraM tamASraye parAtparaM niraMtaram ॥ 2 ॥

samasta lOka SaMkaraM nirasta daitya kuMjaram |
darEtarOdaraM varaM varEBa vaktramakSharam |
kRupAkaraM kShamAkaraM mudAkaraM yaSaskaram |
manaskaraM namaskRutAM namaskarOmi BAsvaram ॥ 3 ॥

akiMcanArti mArjanaM ciraMtanOkti BAjanam |
purAri pUrva naMdanaM surAri garva carvaNam |
prapaMcanASa BIShaNaM dhanaMjayAdi BUShaNam |
kapOla dAnavAraNaM BajE purANa vAraNam ॥ 4 ॥

nitAMtakAMta daMtakAMtimaMtakAMtakAtmajam |
aciMtya rUpamaMtahIna maMtarAya kRuMtanam |
hRudaMtare niraMtaraM vasaMtamEva yOginAm |
tamEkadaMtamEva taM viciMtayAmi saMtatam ॥ 5 ॥

mahAgaNESa paMcaratnamAdarENa yOnvaham |
prajalpati praBAtake hRudi smaran gaNESvaram |
arOgatAmadOShatAM susAhitIM suputratAm |
samAhitAyu raShTaBUtimaByupaiti sOcirAt ॥

Also Read:

Sri Ganesha Pancharatna Stotra Lyrics in English | Kannada | Hindi

Add Comment

Click here to post a comment