Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kalika Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning in English | ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಗಲದ್ರಕ್ತಮುಂಡಾವಲೀಕಂಠಮಾಲಾ
ಮಹೋಘೋರರಾವಾ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲಾ ।
ವಿವಸ್ತ್ರಾ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ
ಮಹಾಕಾಲಕಾಮಾಕುಲಾ ಕಾಲಿಕೇಯಮ್ ॥ 1॥

ಭುಜೇವಾಮಯುಗ್ಮೇ ಶಿರೋಽಸಿಂ ದಧಾನಾ
ವರಂ ದಕ್ಷಯುಗ್ಮೇಽಭಯಂ ವೈ ತಥೈವ ।
ಸುಮಧ್ಯಾಽಪಿ ತುಂಗಸ್ತನಾ ಭಾರನಮ್ರಾ
ಲಸದ್ರಕ್ತಸೃಕ್ಕದ್ವಯಾ ಸುಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ॥ 2॥

ಶವದ್ವನ್ದ್ವಕರ್ಣಾವತಂಸಾ ಸುಕೇಶೀ
ಲಸತ್ಪ್ರೇತಪಾಣಿಂ ಪ್ರಯುಕ್ತೈಕಕಾಂಚೀ ।
ಶವಾಕಾರಮಂಚಾಧಿರೂಢಾ ಶಿವಾಭಿಶ್-
ಚತುರ್ದಿಕ್ಷುಶಬ್ದಾಯಮಾನಾಽಭಿರೇಜೇ ॥ 3॥

॥ ಅಥ ಸ್ತುತಿಃ ॥

ವಿರಂಚ್ಯಾದಿದೇವಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತೇ ಗುಣಾಸ್ತ್ರೀನ್
ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕಾಲೀಂ ಪ್ರಧಾನಾ ಬಭೂಬುಃ ।
ಅನಾದಿಂ ಸುರಾದಿಂ ಮಖಾದಿಂ ಭವಾದಿಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 1॥

ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಯಂ ತು ವಾಗ್ವಾದಿನೀಯಂ
ಸುಹೃತ್ಪೋಷಿಣೀಶತ್ರುಸಂಹಾರಣೀಯಮ್ ।
ವಚಸ್ತಮ್ಭನೀಯಂ ಕಿಮುಚ್ಚಾಟನೀಯಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 2॥

ಇಯಂ ಸ್ವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಪುನಃ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ
ಮನೋಜಾಸ್ತು ಕಾಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಕುರ್ಯಾತ್ ।
ತಥಾ ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಭವನ್ತೀತಿ ನಿತ್ಯಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 3॥

ಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಸುಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾ
ಲಸತ್ಪೂತಚಿತ್ತೇ ಸದಾವಿರ್ಭವತ್ತೇ ।
ಜಪಧ್ಯಾನಪೂಜಾಸುಧಾಧೌತಪಂಕಾ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 4॥

ಚಿದಾನನ್ದಕನ್ದಂ ಹಸನ್ ಮನ್ದಮನ್ದಂ
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಪುಂಜಬಿಮ್ಬಮ್ ।
ಮುನೀನಾಂ ಕವೀನಾಂ ಹೃದಿ ದ್ಯೋತಯನ್ತಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 5॥

ಮಹಾಮೇಘಕಾಲೀ ಸುರಕ್ತಾಪಿ ಶುಭ್ರಾ
ಕದಾಚಿದ್ ವಿಚಿತ್ರಾಕೃತಿರ್ಯೋಗಮಾಯಾ ।
ನ ಬಾಲಾ ನ ವೃದ್ಧಾ ನ ಕಾಮಾತುರಾಪಿ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 6॥

ಕ್ಷಮಸ್ವಾಪರಾಧಂ ಮಹಾಗುಪ್ತಭಾವಂ
ಮಯಾ ಲೋಕಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಕೃತಂ ಯತ್ ।
ತವ ಧ್ಯಾನಪೂತೇನ ಚಾಪಲ್ಯಭಾವಾತ್
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 7॥

ಯದಿ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತಂ ಪಠೇದ್ ಯೋ ಮನುಷ್ಯಸ್-
ತದಾ ಸರ್ವಲೋಕೇ ವಿಶಾಲೋ ಭವೇಚ್ಚ ।
ಗೃಹೇ ಚಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿರ್ಮೃತೇ ಚಾಪಿ ಮುಕ್ತಿಃ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Sri Kalika Ashtakam Meaning in English:

Wearing a garland of skulls drenched with blood,
Having a fearful form ,black in colour with externally projecting teeth,
She is nude and lives in cremation ground with fully untied hair,
And she is Kali busy in love play with the great Lord Shiva.

Carrying cut heads as well as sword in her two left hands,
Symbols of blessing and protection in her right hands,
Having a lion like middle and bent because of heavy breasts,
And with shining blood drenched lips but smiling prettily.

Wearing ornaments of made of corpses in her two ears , having a very good hair, Wearing shining armlets made of corpses and also girdles
Sitting on a seat of corpses and she shines ,
Making very fearful sound rocking all four directions.

The holy trinity are depending on your three qualities,
And are engaged in worshipping you as Kali,
You have a form which is primeval , first among devas ,
Prime of all fire sacrifices and root cause of the world,
And even the Devas do not understand you.

You attract the entire world and are also worshipped by the Goddess of learning,
You are taking care of devotees and are destroyer of your enemies,
You can completely benumb any voice and what can be chanted about you,
And even the devas do not understand you.

You are the one who grants heaven and also the wish giving tree.
You fulfill the desires of mind in the real realized form,
And all those who benefit by you , would become grateful to you,
And even the devas do not understand you.

You are intoxicated with alcohol , You love your real devotees,
And you are born in the hearts of your loving devotees,
And your form is of the nectar like wings of chant ,meditation and worship,
And even the devas do not understand you.

You have a form of divine joy and smile slowly , slowly,
You shine like the globe of billions of moons,
And you make the minds of sages and poets shine,
And even the devas do not understand you.

Sometimes you are black like a clouds ,
Sometimes you are of the pure colour of blood,
Sometimes you are the yogic illusion which has peculiar forms,
You are neither a lass nor a old woman nor one who is intensely passionate,
And even the devas do not understand you.

Please pardon me for describing , the very secret form of yours,
In the middle of the people of the entire world,
Please pardon this very unstable conduct of mine,
And even the devas do not understand you.

Phalasruthi
That man who reads this meditating on you ,
Would become a great one in this entire world,
And even in his home he would become an expert on the eight occult powers,
And even the devas do not understand you

Sri Kalika Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning in English | ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top