Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kannada Ashtakam of Sri Kalika

Sri Kalika Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning in English | ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಧ್ಯಾನಮ್ । ಗಲದ್ರಕ್ತಮುಂಡಾವಲೀಕಂಠಮಾಲಾ ಮಹೋಘೋರರಾವಾ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲಾ । ವಿವಸ್ತ್ರಾ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮಹಾಕಾಲಕಾಮಾಕುಲಾ ಕಾಲಿಕೇಯಮ್ ॥ 1॥ ಭುಜೇವಾಮಯುಗ್ಮೇ ಶಿರೋಽಸಿಂ ದಧಾನಾ ವರಂ ದಕ್ಷಯುಗ್ಮೇಽಭಯಂ ವೈ ತಥೈವ । ಸುಮಧ್ಯಾಽಪಿ ತುಂಗಸ್ತನಾ ಭಾರನಮ್ರಾ ಲಸದ್ರಕ್ತಸೃಕ್ಕದ್ವಯಾ ಸುಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ॥ 2॥ ಶವದ್ವನ್ದ್ವಕರ್ಣಾವತಂಸಾ ಸುಕೇಶೀ ಲಸತ್ಪ್ರೇತಪಾಣಿಂ ಪ್ರಯುಕ್ತೈಕಕಾಂಚೀ । ಶವಾಕಾರಮಂಚಾಧಿರೂಢಾ ಶಿವಾಭಿಶ್- ಚತುರ್ದಿಕ್ಷುಶಬ್ದಾಯಮಾನಾಽಭಿರೇಜೇ ॥ 3॥ ॥ ಅಥ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ವಿರಂಚ್ಯಾದಿದೇವಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತೇ ಗುಣಾಸ್ತ್ರೀನ್ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕಾಲೀಂ ಪ್ರಧಾನಾ ಬಭೂಬುಃ । ಅನಾದಿಂ […]

Scroll to top