Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ಜಪ್ಯಾನಿ ಕೇತೋ ರಥ ಮಹಾಮತೇ
ಕೇತುಃ ಸ್ಥೂಲಶಿರಾಶ್ಚೈವ ಶಿರೋಮಾತ್ರೋ ಧ್ವಜಾಕೃತಿಃ || ೧ ||

ನವಗ್ರಹಯುತಃ ಸಿಂಹಿಕಾಸುರೀಗರ್ಭಸಂಭವಃ
ಮಹಾಭೀತಿಕರಶ್ಚಿತ್ರವರ್ಣೋ ವೈ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಕಃ || ೨ ||

ಸ ಫಲೋಧೂಮ್ರಸಂಕಾಶಃ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೋರಗಃ
ರಕ್ತನೇತ್ರಶ್ಚಿತ್ರಕಾರೀ ತೀವ್ರಕೋಪೋ ಮಹಾಸುರಃ || ೩ ||

ಕ್ರೂರಕಂಠಃ ಕ್ರೋಧನಿಧಿಶ್ಛಾಯಾಗ್ರಹವಿಶೇಷಕಃ
ಅಂತ್ಯಗ್ರಹೋ ಮಹಾಶೀರ್ಷೋ ಸೂರ್ಯಾರಿಃ ಪುಷ್ಪವದ್ಗ್ರಹೀ || ೪ ||

ವರದಹಸ್ತೋ ಗದಾಪಾಣಿಶ್ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಧರಸ್ತಥಾ
ಚಿತ್ರಧ್ವಜಪತಾಕಶ್ಚ ಘೋರಶ್ಚಿತ್ರರಥಶ್ಶಿಖೀ || ೫ ||

ಕುಳುತ್ಥಭಕ್ಷಕಶ್ಚೈವ ವೈಡೂರ್ಯಾಭರಣ ಸ್ತಥಾ
ಉತ್ಪಾತಜನಕಃ ಶುಕ್ರಮಿತ್ರಂ ಮಂದಸಖಸ್ತಥಾ || ೬ ||

ಗದಾಧರಃ ನಾಕಪತಿಃ ಅಂತರ್ವೇದೀಶ್ವರಸ್ತಥಾ
ಜೈಮಿನೀಗೋತ್ರಜಶ್ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾತ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಃ || ೭ ||

ಮುಕುಂದವರಪಾತ್ರಂ ಚ ಮಹಾಸುರಕುಲೋದ್ಭವಃ
ಘನವರ್ಣೋ ಲಂಬದೇಹೋ ಮೃತ್ಯುಪುತ್ರಸ್ತಥೈವ ಚ || ೮ ||

ಉತ್ಪಾತರೂಪಧಾರೀ ಚಾಽದೃಶ್ಯಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಸನ್ನಿಭಃ
ನೃಪೀಡೋ ಗ್ರಹಕಾರೀ ಚ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಕಾರಕಃ || ೯ ||

ಚಿತ್ರಪ್ರಸೂತೋ ಹ್ಯನಲಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಕಃ
ಅಪಸವ್ಯಪ್ರಚಾರೀ ಚ ನವಮೇ ಪಾಪದಾಯಕಃ || ೧೦ ||

ಪಂಚಮೇ ಶೋಕದಶ್ಚೋಪರಾಗಖೇಚರ ಏವ ಚ
ಅತಿಪುರುಷಕರ್ಮಾ ಚ ತುರೀಯೇ ಸುಖಪ್ರದಃ || ೧೧ ||

ತೃತೀಯೇ ವೈರದಃ ಪಾಪಗ್ರಹಶ್ಚ ಸ್ಫೋಟಕಕಾರಕಃ
ಪ್ರಾಣನಾಥಃ ಪಂಚಮೇ ತು ಶ್ರಮಕಾರಕ ಏವ ಚ || ೧೨ ||

ದ್ವಿತೀಯೇಽಸ್ಫುಟವಗ್ದಾತಾ ವಿಷಾಕುಲಿತವಕ್ತ್ರಕಃ
ಕಾಮರೂಪೀ ಸಿಂಹದಂತಃ ಸತ್ಯೇಪ್ಯನೃತವಾನಪಿ || ೧೩ ||

ಚತುರ್ಥೇ ಮಾತೃನಾಶಶ್ಚ ನವಮೇ ಪಿತೃನಾಶಕಃ
ಅಂತ್ಯೇ ವೈರಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸುತಾನಂದನಬಂಧಕಃ || ೧೪ ||

ಸರ್ಪಾಕ್ಷಿಜಾತೋಽನಂಗಶ್ಚ ಕರ್ಮರಾಶ್ಯುದ್ಭವಸ್ತಥಾ
ಉಪಾಂತೇ ಕೀರ್ತಿದಶ್ಚೈವ ಸಪ್ತಮೇ ಕಲಹಪ್ರದಃ || ೧೫ ||

ಅಷ್ಟಮೇ ವ್ಯಾಧಿಕರ್ತಾ ಚ ಧನೇ ಬಹುಸುಖಪ್ರದಃ
ಜನನೇ ರೋಗದಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧಜೋ ಗ್ರಹನಾಯಕಃ || ೧೬ ||

ಪಾಪದೃಷ್ಟಿಃ ಖೇಚರಶ್ಚ ಶಾಂಭವೋಽಶೇಷಪೂಜಿತಃ
ಶಾಶ್ವತಶ್ಚ ನಟಶ್ಚೈವ ಶುಭಾಽಶುಭಫಲಪ್ರದಃ || ೧೭ ||

ಧೂಮ್ರಶ್ಚೈವ ಸುಧಾಪಾಯೀ ಹ್ಯಜಿತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ
ಸಿಂಹಾಸನಃ ಕೇತುಮೂರ್ತೀ ರವೀಂದುದ್ಯುತಿನಾಶಕಃ || ೧೮ ||

ಅಮರಃ ಪೀಡಕೋಽಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುದೃಷ್ಟೋಽಸುರೇಶ್ವರಃ
ಭಕ್ತರಕ್ಷೋಽಥ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕಪಟಸ್ಯಂದನಸ್ತಥಾ || ೧೯ ||

ವಿಚಿತ್ರಫಲದಾಯೀ ಚ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ
ಏತತ್ಕೇತುಗ್ರಹಸ್ಯೋಕ್ತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ || ೨೦ ||

ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯೇದಂ ಜಪೇತ್ಕೇತುರ್ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ
ಸ ತು ಕೇತೋಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ಸಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೧ ||

Also Read:

Sri Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top