Lalitha Stotram

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Arya Dwisathi in Kannada:

॥ ಆರ್ಯಾ ದ್ವಿಶತೀ ॥
ವಂದೇ ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ ವಾಮಾಂಕಾರೂಢವಲ್ಲಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ |
ಕುಂಕುಮಪರಾಗಶೋಣಂ ಕುವಲಯಿನೀಜಾರಕೋರಕಾಪೀಡಂ || ೧ ||

ಸ ಜಯತಿ ಸುವರ್ಣಶೈಲಃ ಸಕಲಜಗಚ್ಚಕ್ರಸಂಘಟಿತಮೂರ್ತಿಃ |
ಕಾಂಚನ ನಿಕುಂಜವಾಟೀ ಕಂದಳದಮರೀಪ್ರಪಂಚ ಸಂಗೀತಃ || ೨ ||

ಹರಿಹಯನೈರೃತಮಾರುತ ಹರಿತಾಮಂತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಂ ತಸ್ಯ |
ವಿನುಮಃ ಸಾನುತ್ರಿತಯಂ ವಿಧಿಹರಿಗೌರೀಶವಿಷ್ಟಪಾಧಾರಂ || ೩ ||

ಮಧ್ಯೇ ಪುನರ್ಮನೋಹರರತ್ನರುಚಿಸ್ತಬಕ ರಂಜಿತದಿಗಂತಮ್ |
ಉಪರಿ ಚತುಃ ಶತಯೋಜನಮುತ್ತಂಗ ಶೃಂಗಂಪುಂಗವಮುಪಾಸೇ || ೪ ||

ತತ್ರ ಚತುಃ ಶತಯೋಜನಪರಿಣಾಹಂ ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿನಾ ರಚಿತಮ್ |
ನಾನಾಸಾಲಮನೋಜ್ಞಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಗರಂ ಆದಿವಿದ್ಯಾಯಾಃ || ೫ ||

ಪ್ರಥಮಂ ಸಹಸ್ರಪೂರ್ವಕ ಷಟ್ಶತಸಂಖ್ಯಾಕ ಯೋಜನಂ ಪರಿತಃ |
ವಲಯೀಕೃತಸ್ವಗಾತ್ರಂ ವರಣಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮ್ಯಯೋ ರೂಪಮ್ || ೬ ||

ತಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಸಮೀರಣಯೋಜನದೂರೇ ತರಂಗಿತಚ್ಛಾಯಃ |
ಘಟಯತು ಮುದಂ ದ್ವಿತೀಯೋ ಘಣ್ಟಾಸ್ತನಸಾರ ನಿರ್ಮಿತಃ ಸಾಲಃ || ೭ ||

ಉಭಯೋರಂತರಸೀಮನ್ಯುದ್ದಾಮ ಭ್ರಮರರಂಜಿತೋದಾರಮ್ |
ಉಪವಮನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ವಯಮೂರೀಕೃತ ಮಂದಮಾರುತ ಸ್ಯಂದಮ್ || ೮ ||

ಆಲಿಂಗ್ಯ ಭದ್ರಕಾಲೀಮಾಸೀನಸ್ತತ್ರ ಹರಿಶಿಲಾಶ್ಯಾಮಾಮ್ |
ಮನಸಿ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮೇ ವಿಹರತು ಮಧುಪಾನವಿಭ್ರಮನ್ನೇತ್ರಃ || ೯ ||

ತಾರ್ತ್ತೀಯೀಕೋ ವರಣಸ್ತಸ್ಯೋತ್ತರಸೀಮ್ನಿ ವಾತಯೋಜನತಃ |
ತಾಮ್ರೇಣ ರಚಿತಮೂರ್ತಿಸ್ತನುತಾದಾ ಚಂದ್ರತಾರಕಂ ಭದ್ರಮ್ || ೧೦ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಯೋಶ್ಚ ಮಣಿಮಯಪಲ್ಲವಶಾಖಾ ಪ್ರಸೂನಪಕ್ಷ್ಮಲಿತಾಮ್ |
ಕಲ್ಪಾನೋಕಹವಾಟೀಂ ಕಲಯೇ ಮಕರಂದಪಂಕಿಲಾವಾಲಾಮ್ || ೧೧ ||

ತತ್ರ ಮಧುಮಾಧವಶ್ರೀತರುಣೀಭ್ಯಾಂ ತರಲದೃಕ್ಚಕೋರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಆಲಿಂಗಿತೋಽವತಾನ್ಮಾಮನಿಶಂ ಪ್ರಥಮರ್ತುರಾತ್ತಪುಷ್ಪಾಸ್ರಃ || ೧೨ ||

ನಮತ ತದುತ್ತರಭಾಗೇ ನಾಕಿಪಥೋಲ್ಲಂಘಿ ಶೃಂಗಸಂಘಾತಮ್ |
ಸೀಸಾಕೃತಿಂ ತುರೀಯಂ ಸಿತಕಿರಣಾಲೋಕನಿರ್ಮಲಂ ಸಾಲಮ್ || ೧೩ ||

ಸಾಲದ್ವಯಾಂತರಾಲೇ ಸರಲಾಲಿಕಪೋತ-ಚಾಟುಸುಭಗಾಯಾಮ್ |
ಸಂತಾನವಾಟಿಕಾಯಾಂ ಸಕ್ತಂ ಚೇತೋಽಸ್ತು ಸತತಮಸ್ಮಾಕಮ್ || ೧೪ ||

ತತ್ರ ತಪನಾದಿರೂಕ್ಷಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀಚರಣ ಸಾಂದ್ರಿತಸ್ವಾಂತಃ |
ಶುಕ್ರ ಶುಚಿಶ್ರೀಸಹಿತೋ ಗ್ರೀಷ್ಮರ್ತುರ್ದಿಶತು ಕೀರ್ತಿಮಾಕಲ್ಪಮ್ || ೧೫ ||

ಉತ್ತರಸೀಮನಿ ತಸ್ಯೋನ್ನತಶಿಖರೋತ್ಕಂಪಿ ಹಾಟಕಪತಾಕಃ |
ಪ್ರಕಟಯತು ಪಂಚಮೋ ನಃ ಪ್ರಾಕಾರಃ ಕುಶಲಮಾರಕೂಟಮಯಃ || ೧೬ ||

ಪ್ರಾಕಾರಯೋಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ ಪಲ್ಲವಿತಾನ್ಯಭೃತಪಂಚಮೋನ್ಮೇಷಾ |
ಹರಿಚಂದನದ್ರುವಾಟೀಹರತಾದಾಮೂಲಮಸ್ಮದನುತಾಪಮ್ || ೧೭ ||

ತತ್ರ ನಭಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯೈಸ್ತರುಣೀ ವರ್ಗೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ ಪರಿತಃ |
ವಜ್ರಾಟ್ಟಋಹಾಸಮುಖರೋ ವಾಂಛಾಪೂರ್ತಿಂ ತನೋತು ವರ್ಷರ್ತುಃ || ೧೮ ||

ಮಾರುತಯೋಜನದೂರೇ ಮಹನೀಯಸ್ತಸ್ಯ ಚೋತ್ತರೇ ಭಾಗೇ |
ಭದ್ರಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಷಷ್ಠಃ ಪ್ರಾಕಾರಃ ಪಂಚಲೋಹಧಾತುಮಯಃ || ೧೯ ||

ಅನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸಂತತಮಂಕೂರದ್ದಿವ್ಯಕುಸುಮಗಂಧಾಯಾಮ್ |
ಮಂದಾರವಾಟಿಕಾಯಾಂ ಮಾನಸಮಂಗೀಕರೋತು ಮೇ ವಿಹೃತಿಮ್ || ೨೦ ||

ತಸ್ಯಾಮಿಷೋರ್ಜಲಕ್ಷ್ಮೀತರುಣೀಭ್ಯಾಂ ಶರದೃತುಃ ಸದಾ ಸಹಿತಃ |
ಅಭ್ಯರ್ಚಯನ್ ಸ ಜೀಯಾದಂಬಾಮಾಮೋದಮೇದುರೈಃ ಕುಸುಮೈಃ || ೨೧ ||

ತಸ್ಯರ್ಷಿಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಶೃಂಗೌಘಃ |
ಕಲಧೌತಕಲಿತಮೂರ್ತಿಃ ಕಲ್ಯಾಣಂ ದಿಶತು ಸಪ್ತಮಃ ಸಾಲಃ || ೨೨ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಯೋರ್ಮರುತ್ಪಥ ಲಂಘಿಥವಿಟ-ಪಾಗ್ರವಿರುತಕಲಕಂಠಾ |
ಶ್ರೀಪಾರಿಜಾತವಾಟೀ ಶ್ರಿಯಮನಿಶಂ ದಿಶತು ಶೀತಲೋದ್ದೇಶಾ || ೨೩ ||

ತಸ್ಯಾಮತಿಪ್ರಿಯಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಖೇಲನ್ ಸಹಸಹಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯಾಮ್ |
ಸಾಮಂತೋ ಝಷಕೇತೋರ್ಹೇಮಂತೋ ಭವತು ಹೇಮವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಃ || ೨೪ ||

ಉತ್ತರತಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾನುದ್ಭಟ ಹುತ್ಭುಕ್ಷಿ ಸ್ವಾರುಣಃ ಮಯೂಖಃ |
ತಪನೀಯಖಂಡರಚಿತಸ್ತನುತಾದಾಯುಷ್ಯಮಷ್ಟಮೋ ವರಣಃ || ೨೫ ||

ಕಾದಂಬವಿಪಿನವಾಟೀಮನಯೋರ್ಮಧ್ಯಭುವಿ ಕಲ್ಪಿತಾವಾಸಾಮ್ |
ಕಲಯಾಮಿ ಸೂನಕೋರಕಕಂದಲಿತಾಮೋದ-ತುಂದಿಲಸಮೀರಾಮ್ || ೨೬ ||

ತಸ್ಯಾಮತಿ-ಶಿಶಿರಾಕೃತಿರಾಸೀನಸ್ತಪತಪಸ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯಾಮ್ |
ಶಿವಮನಿಶಂ ಕುರುತಾನ್ಮೇ ಶಿಶಿರರ್ತುಃ ಸತತಶೀತಲದಿಗಂತಃ || ೨೭ ||

ತಸ್ಯಾಂ ಕದಂಬವಾಟ್ಯಾಂ ತತ್ಪ್ರಸವಾಮೋದಮಿಲಿತ-ಮಧುಗಂಧಮ್ |
ಸಪ್ತಾವರಣಮನೋಜ್ಞಂ ಶರಣಂ ಸಮುಪೈಮಿ ಮಂತ್ರಿಣೀ-ಶರಣಮ್ || ೨೮ ||

ತತ್ರಾಲಯೇ ವಿಶಾಲೇ ತಪನೀಯಾರಚಿತ-ತರಲ-ಸೋಪಾನೇ |
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಡಪಾಂತರ್ಮಹಿತೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಮಣೀಖಚಿತೇ || ೨೯ ||

ಬಿಂದು-ತ್ರಿಪಂಚ-ಕೋಣ-ದ್ವಿಪ-ನೃಪ-ವಸು-ವೇದ-ದಲ-ಕುರೇಖಾಢ್ಯೇ |
ಚಕ್ರೇ ಸದಾ ನಿವಿಷ್ಟಾಂ ಷಷ್ಠ್ಯಷ್ಟತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೇಶಾನೀಮ್ || ೩೦ ||

ತಾಪಿಂಛಮೇಚಕಾಭಾಂ ತಾಲೀದಲಘಟಿತಕರ್ಣತಾಟಂಕಾಮ್ |
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀಂ ತಾಮ್ರಾಧರಬಿಂಬದೃಷ್ಟದರಹಾಸಾಮ್ || ೩೧ ||

ಕುಂಕುಮಪಂಕಿಲದೇಹಾಂ ಕುವಲಯ-ಜೀವಾತು-ಶಾವಕಾವತಂಸಾಮ್ |
ಕೋಕನದಶೋಣಚರಣಾಂ ಕೋಕಿಲ-ನಿಕ್ವಾಣ-ಕೋಮಲಾಲಾಪಾಮ್ || ೩೨ ||

ವಾಮಾಂಗಗಲಿತಚೂಲೀಂ ವನಮಾಲ್ಯಕದಂಬಮಾಲಿಕಾಭರಣಾಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಲಲಂತಿಕಾಂಚಿತ ಮುಗ್ಧಾಲಿಕ-ಮಿಲಿತ-ಚಿತ್ರಕೋದಾರಾಮ್ || ೩೩ ||

ಕರವಿಧೃತಕೀರಶಾವಕ-ಕಲ-ನಿನದ-ವ್ಯಕ್ತ-ನಿಖಿಲ-ನಿಗಮಾರ್ಥಾಮ್ |
ವಾಮಕುಚಸಂಗಿವೀಣಾವಾದನಸೌಖ್ಯಾರ್ಧಮೀಲಿತಾಕ್ಷಿಯುಗಾಮ್ || ೩೪ ||

ಆಪಾಟಲಾಂಶುಕಧರಾಂ ಆದಿರಸೋನ್ಮೇಷವಾಸಿತ ಕಟಾಕ್ಷಾಮ್ |
ಆಮ್ನಾಯಸಾರಗುಲಿಕಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ಸಂಗೀತಮಾತೃಕಾಂ ವಂದೇ || ೩೫ ||

ತಸ್ಯ ಚ ಸುವರ್ಣಸಾಲಸ್ಯೋತ್ತರತಸ್ತರುಣಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಃ |
ಶಮಯತು ಮಮ ಸಂತಾಪಂ ಸಾಲೋ ನವಮಃ ಸ ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಃ || ೩೬ ||

ಅನಯೋರಂತರವಸುಧಾಃ ಪ್ರಣುಮಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಪುಷ್ಪರಾಗಮಯೀಃ |
ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀಮನುಚಿಂತನ-ನಿಸ್ತಂದ್ರ-ಸಿದ್ಧನೀರಂಧ್ರಾಃ || ೩೭ ||

ತತ್ಸಾಲೋತ್ತರದೇಶೇ ತರುಣಜಪಾ-ಕಿರಣ-ಧೋರಣೀ-ಶೋಣಃ |
ಪ್ರಶಮಯತು ಪದ್ಮರಾಗಪ್ರಾಕಾರೋ ಮಮ ಪರಾಭವಂ ದಶಮಃ || ೩೮ ||

ಅಂತರಭೂಕೃತವಾಸಾನನಯೋರಪನೀತ ಚಿತ್ತವೈಮತ್ಯಾನ್ |
ಚಕ್ರೇಶೀಪದಭಕ್ತಾಂಶ್ಚಾರಣವರ್ಗಾನಹರ್ನಿಶಂ ಕಲಯೇ || ೩೯ ||

ಸಾರಂಗವಾಹಯೋಜನದೂರೇಽಽಸಂಘಟಿತ ಕೇತನಸ್ತಸ್ಯ |
ಗೋಮೇದಕೇನ ರಚಿತೋ ಗೋಪಾಯತು ಮಾಂ ಸಮುನ್ನತಃ ಸಾಲಃ || ೪೦ ||

ವಪ್ರದ್ವಯಾಂತರೋರ್ವ್ಯಾಂ ವಟುಕೈರ್ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಯೋಗಿನೀ ಬೃಂದೈಃ |
ಸತತಂ ಸಮರ್ಚಿತಾಯಾಃ ಸಂಕರ್ಷಿಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಣೌಮಿ ಚರಣಾಬ್ಜಮ್ || ೪೧ ||

ತಾಪಸಯೋಜನದೂರೇ ತಸ್ಯ ಸಮುತ್ತುಂಗಃ ಗೋಪುರೋಪೇತಃ |
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತ್ಯೈ ಭವತಾದ್ವಜ್ರಮಣೀ-ನಿಕರ-ನಿರ್ಮಿತೋ ವಪ್ರಃ || ೪೨ ||

ವರಣದ್ವಿತಯಾಂತರತೋ ವಾಸಜುಷೋ ವಿಹಿತಮಧುರಸಾಸ್ವಾದಾಃ |
ರಂಭಾದಿವಿಬುಧವೇಶ್ಯಾಃ ರಚಯಂತು ಮಹಾಂತಮಸ್ಮದಾನಂದಮ್ || ೪೩ ||

ತತ್ರ ಸದಾ ಪ್ರವಹಂತಿ ತಟಿನೀ ವಜ್ರಾಭಿಧಾ ಚಿರಂ ಜೀಯಾತ್ |
ಚಟುಲೋರ್ಮಿಜಾಲನೃತ್ಯತ್ ಕಲಹಂಸೀಕುಲಕಲಕ್ವಣಿತಪುಷ್ಟಾ || ೪೪ ||

ರೋಧಸಿ ತಸ್ಯಾ ರುಚಿರೇ ವಜ್ರೇಶೀ ಜಯತಿ ವಜ್ರಭೂಷಾಢ್ಯಾ |
ವಜ್ರಪ್ರದಾನತೋಷಿತವಜ್ರಿಮುಖತ್ರಿದಶ-ವಿನುತಚಾರಿತ್ರಾ || ೪೫ ||

ತಸ್ಯೋದೀಚ್ಯಾಂ ಹರಿತಿ ಸ್ತವಕಿತಸುಷಮಾವಲೀಢ-ವಿಯದಂತಃ |
ವೈಡೂರ್ಯರತ್ನರಚಿತೋ ವೈಮಲ್ಯಂ ದಿಶತು ಚೇತಸೋ ವರಣಃ || ೪೬ ||

ಅಧಿಮಧ್ಯಮೇತಯೋಃ ಪುನರಂಬಾಚರಣಾವಲಂಬಿತಸ್ವಾಂತಾಮ್ |
ಕಾರ್ಕೋಟಕಾದಿನಾಗಾನ್ ಕಲಯಾಮಃ ಕಿಂ ಚ ಬಲಿಮುಖಾಂದನುಜಾನ್ || ೪೭ ||

ಗಂಧವಹಸಂಖ್ಯ-ಯೋಜನದೂರೇ ಗಗನೋರ್ಧ್ವಜಾಂಘಿಕಸ್ತಸ್ಯ |
ವಾಸವಮಣಿಪ್ರಣೀತೋ ವರಣೋ ವರ್ಧಯತು ವೈದುಷೀಂ ವಿಶದಾಮ್ || ೪೮ ||

ಮಧ್ಯಕ್ಷೋಣ್ಯಾಮನಯೋರ್ಮಹೇಂದ್ರನೀಲಾತ್ಮಕಾನಿ ಚ ಸರಾಂಸಿ |
ಶಾತೋದರೀ ಸಹಾಯಾನ್ಭೂಪಾಲಾನಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣುಮಃ || ೪೯ ||

ಆಶುಗಯೋಜನದೂರೇ ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಕಾಂತಿಧವಲಿತದಿಗಂತಃ |
ಮುಕ್ತಾವಿರಚಿತಗಾತ್ರೋ ಮುಹುರಸ್ಮಾಕಂ ಮುದೇ ಭವತು ವಪ್ರಃ || ೫೦ ||

ಆವೃತ್ತ್ಯೋರಧಿಮಧ್ಯಂ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಪುರಂದರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ |
ಅಭ್ರಮುವಿಟಾಧಿರೂಢೋ ವಿಭ್ರಮಮಸ್ಮಾಕಮನಿಶಮಾತನುತಾತ್ || ೫೧ ||

ತತ್ಕೋಣೇ ವ್ಯಜನಸ್ರುಕ್ತೋಮರಪಾತ್ರಸ್ರುವಾನ್ನ ಶಕ್ತಿಧರಃ |
ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾಸಮೇತಃ ಸುಖಯತು ಮಾಂ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ಸುಚಿರಮ್ || ೫೨ ||

ದಕ್ಷಿಣದಿಗಂತರಾಲೇ ದಂಡಧರೋ ನೀಲನೀರದಚ್ಛಾಯಃ |
ತ್ರಿಪುರಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಸ್ತಿರಯತು ಮಮ ನಿಖಿಲಮಂಹಂಸಾಂ ನಿಕರಮ್ || ೫೩ ||

ತಸ್ಯೈವ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ ದಿಶಿ ದಲಿತೇಂದೀವರ ಪ್ರಭಾಶ್ಯಾಮಃ |
ಖೇಟಾಸಿ ಯಷ್ಟಿಧಾರೀ ಖೇದಾನಪನಯತು ಯಾತುಧಾನೋ ಮೇ || ೫೪ ||

ತಸ್ಯಾ ಉತ್ತರದೇಶೇ ಧವಲಾಂಗೋ ವಿಪುಲಝಷ ವರಾರೂಢಃ |
ಪಾಶಾಯುಧಾತ್ತಪಾಣಿಃ ಪಾಶೀ ವಿದಲಯತು ಪಾಶಜಾಲಾನಿ || ೫೫ ||

ವಂದೇ ತದುತ್ತರಹರಿತ್ಕೋಣೇ ವಾಯುಂ ಚಮೂರೂವರವಾಹಮ್ |
ಕೋರಕಿತ ತತ್ವಬೋಧಾನ್ಗೋರಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಿನೋಽಪಿ ಮುಹುಃ || ೫೬ ||

ತರುಣೀರಿಡಾಪ್ರಧಾನಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ವಾತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಕೃತವಾಸಾಃ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಕಾಪಿಶಾಯನಪಾನ-ಪರಿಭ್ರಾಂತ-ಲೋಚನಾಃ ಕಲಯೇ || ೫೭ ||

ತಲ್ಲೋಕಪೂರ್ವಭಾಗೇ ಧನದಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶೇವಧಿಕುಲೇಶಮ್ |
ಅಪಿ ಮಾಣಿಭದ್ರಮುಖ್ಯಾನಂಬಾಚರಣಾವಲಂಬಿನೋ ಯಕ್ಷಾನ್ || ೫೮ ||

ತಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವಸೀಮನಿ ತಪನೀಯಾರಚಿತಗೋಪುರೇ ನಗರೇ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸಹಾಯಂ ಕಲಯೇ ಶೀತಾಂಶುಖಂಡಚೂಡಾಲಮ್ || ೫೯ ||

ತತ್ಪುರುಷೋಡಶವರಣಸ್ಥಲಭಾಜಸ್ತರುಣಚಂದ್ರಚೂಡಾಲಾನ್ |
ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯೇ ಪಠಿತಾನ್ ರುದ್ರಾಣೀಸಹಚರಾನ್ ಭಜೇ ರುದ್ರಾನ್ || ೬೦ ||

ಪವಮಾನಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ಬಾಲತೃಣ್ಮೇಚಕಸ್ತಸ್ಯ |
ಸಾಲೋ ಮರಕತರಚಿತಃ ಸಂಪದಮಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಪುಷ್ಣಾತು || ೬೧ ||

ಆವೃತಿ ಯುಗ್ಮಾಂತರತೋ ಹರಿತಮಣೀ-ನಿವಹಮೇಚಕೇ ದೇಶೇ |
ಹಾಟಕ-ತಾಲೀ-ವಿಪಿನಂ ಹಾಲಾಘಟಘಟಿತ-ವಿಟಪಮಾಕಲಯೇ || ೬೨ ||

ತತ್ರೈವ ಮಂತ್ರಿಣೀಗೃಹಪರಿಣಾಹಂ ತರಲಕೇತನಂ ಸದನಮ್ |
ಮರಕತಸೌಧಮನೋಜ್ಞಂ ದದ್ಯಾದಾಯೂಷಿ ದಂಡನಾಥಾಯಾಃ || ೬೩ ||

ಸದನೇ ತವ ಹರಿನ್ಮಣಿಸಂಘಟಿತೇ ಮಂಡಪೇ ಶತಸ್ತಂಭೇ |
ಕಾರ್ತ್ತಸ್ವರಮಯಪೀಠೇ ಕನಕಮಯಾಂಬುರುಹಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯೇ || ೬೪ ||

ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣವರ್ತುಲಷಡಸ್ರವೃತ್ತದ್ವಯಾನ್ವಿತೇ ಚಕ್ರೇ |
ಸಂಚಾರಿಣೀ ದಶೋತ್ತರಶತಾರ್ಣ-ಮನುರಾಜಕಮಲಕಲಹಂಸೀ || ೬೫ ||

ಕೋಲವದನಾ ಕುಶೇಶಯನಯನಾ ಕೋಕಾರಿಮಂಡಿತಶಿಖಂಡಾ |
ಸಂತಪ್ತಕಾಂಚನಾಭಾ ಸಂಧ್ಯಾರುಣ-ಚೇಲ-ಸಂವೃತ-ನಿತಂಬಾ || ೬೬ ||

ಹಲಮುಸಲಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕುಶಪಾಶಾಭಯವರಸ್ಫುರಿತಹಸ್ತಾ |
ಕೂಲಂಕಷಾನುಕಂಪಾ ಕುಂಕುಮಜಂಬಾಲಿತಸ್ತನಾಭೋಗಾ || ೬೭ ||

ಧೂರ್ತಾನಾಮತಿದೂರಾವಾರ್ತಾಶೇಷಾವಲಗ್ನಕಮನೀಯಾ |
ಆರ್ತಾಲೀಶುಭದಾತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಲೀ ಭವತು ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾಯ || ೬೮ ||

ತಸ್ಯಾಃ ಪರಿತೋ ದೇವೀಃ ಸ್ವಪ್ನೇಶ್ಯುನ್ಮತ್ತಭೈರವೀಮುಖ್ಯಾಃ |
ಪ್ರಣಮತ ಜಂಭಿನ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಭೈರವವರ್ಗಾಂಶ್ಚ ಹೇತುಕಪ್ರಮುಖಾನ್ || ೬೯ ||

ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ಪೂಯಾಂಶುಪಾಟಲಸ್ತಸ್ಯ |
ವಿದ್ರಾವಯತು ಮದಾರ್ತಿಂ ವಿದ್ರುಮಸಾಲೋ ವಿಶಂಕಟದ್ವಾರಃ || ೭೦ ||

ಆವರಣಯೋರ್ಮಹರ್ನಿಶಮಂತರಭೂಮೌ ಪ್ರಕಾಶಶಾಲಿನ್ಯಾಮ್ |
ಆಸೀನಮಂಬುಜಾಸನಮಭಿನವಸಿಂದೂರಗೌರಮಹಮೀಡೇ || ೭೧ ||

ವರಣಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಮಾರುತಯೋಜನತೋ ವಿಪುಲಗೋಪುರದ್ವಾರಃ |
ಸಾಲೋ ನಾನಾರತ್ನೈಃ ಸಂಘಟಿತಾಂಗಃ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮದಭೀಷ್ಟಮ್ || ೭೨ ||

ಅಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಮನಯೋರವಿರಲಶೋಭಾಪಿಚಂಡಿಲೋದ್ದೇಶಾಮ್ |
ಮಾಣಿಖ್ಯಮಂಡಪಾಖ್ಯಾಂ ಮಹತೀಮಧಿಹೃದಯಮನಿಶಮಾಕಲಯೇ || ೭೩ ||

ತತ್ರ ಸ್ತಿಥಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ತರುಣತಮಾಲಪ್ರವಾಲಕಿರಣಾಭಮ್ |
ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಕುಂಡಲಕಂದಲಿತಾಭೀಶುಕವಚಿತಕಪೋಲಮ್ || ೭೪ ||

ಶೋಣಾಧರಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಮೇಣಾಂಕವದನಮೇಧಮಾನಕೃಪಮ್ |
ಮುಗ್ಧೈಣಮದವಿಶೇಷಕಮುದ್ರಿತನಿಟಿಲೇಂದುರೇಖಿಕಾ ರುಚಿರಮ್ || ೭೫ ||

ನಾಲೀಕದಲಸಹೋದರನಯನಾಂಚಲಘಟಿತಮನಸಿಜಾಕೂತಮ್ |
ಕಮಲಾಕಠಿಣಪಯೋಧರಕಸ್ತೂರೀ-ಧುಸೃಣಪಂಕಿಲೋರಸ್ಕಮ್ || ೭೬ ||

ಚಾಮ್ಪೇಯಗಂಧಿಕೈಶ್ಯಂ ಶಂಪಾಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕೌಶೇಯಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಶ್ರಿತಜನರಕ್ಷಾಧುರೀಣಚರಣಾಬ್ಜಮ್ || ೭೭ ||

ಕಂಬುಸುದರ್ಶನವಿಲಸತ್-ಕರಪದ್ಮಂ ಕಂಠಲೋಲವನಮಾಲಮ್ |
ಮುಚುಕುಂದಮೋಕ್ಷಫಲದಂ ಮುಕುಂದಮಾನಂದಕಂದಮವಲಂಬೇ || ೭೮ ||

ತದ್ವರಣೋತ್ತರಭಾಗೇ ತಾರಾಪತಿ-ಬಿಂಬಚುಂಬಿನಿಜಶೃಂಗಃ |
ವಿವಿಧಮಣೀ-ಗಣಘಟಿತೋ ವಿತರತು ಸಾಲೋ ವಿನಿರ್ಮಲಾಂ ಧಿಷಣಾಮ್ || ೭೯ ||

ಪ್ರಾಕಾರದ್ವಿತಯಾಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಪೃಥುರತ್ನನಿಕರ-ಸಂಕೀರ್ಣಾಮ್ |
ನಮತ ಸಹಸ್ರಸ್ತಂಭಕಮಂಡಪನಾಮ್ನಾತಿವಿಶ್ರುತಾಂ ಭುವನೇ || ೮೦ ||

ಪ್ರಣುಮಸ್ತತ್ರ ಭವಾನೀಸಹಚರಮೀಶಾನಮಿಂದುಖಂಡಧರಮ್ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾಮನುಶೀಲನಭಾಜೋಽಪಿ ಭೃಂಗಿನಂದಿಮುಖಾನ್ || ೮೧ ||

ತಸ್ಯೈಣವಾಹಯೋಜನದೂರೇ ವಂದೇ ಮನೋಮಯಂ ವಪ್ರಮ್ |
ಅಂಕೂರನ್ಮಣಿಕಿರಣಾಮಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಚ ನಿರ್ಮಲಾಮನಯೋಃ || ೮೨ ||

ತತ್ರೈವಾಮೃತವಾಪೀಂ ತರಲತರಂಗಾವಲೀಢತಟಯುಗ್ಮಾಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಮಯ-ಕಲಹಂಸೀ-ಮುದ್ರಿತ-ಕನಕಾರವಿಂದಸಂದೋಹಾಮ್ || ೮೩ ||

ಶಕ್ರೋಪಲಮಯಭೃಂಗೀಸಂಗೀತೋನ್ಮೇಷಘೋಷಿತದಿಗಂತಾಮ್ |
ಕಾಂಚನಮಯಾಂಗವಿಲಸತ್ಕಾರಂಡವಷಂಡ-ತಾಂಡವಮನೋಜ್ಞಾಮ್ || ೮೪ ||

ಕುರುವಿಂದಾತ್ಮ-ಕಹಲ್ಲಕ-ಕೋರಕ-ಸುಷಮಾ-ಸಮೂಹ-ಪಾಟಲಿತಾಮ್ |
ಕಲಯೇ ಸುಧಾಸ್ವರೂಪಾಂ ಕಂದಲಿತಾಮಂದಕೈರವಾಮೋದಾಮ್ || ೮೫ ||

ತದ್ವಾಪಿಕಾಂತರಾಲೇ ತರಲೇ ಮಣಿಪೋತಸೀಮ್ನಿ ವಿಹರಂತೀಮ್ |
ಸಿಂದೂರ-ಪಾಟಲಾಂಗೀಂ ಸಿತಕಿರಣಾಂಕೂರಕಲ್ಪಿತವತಂಸಾಮ್ || ೮೬ ||

ಪರ್ವೇಂದುಬಿಂಬವದನಾಂ ಪಲ್ಲವಶೋಣಾಧರಸ್ಫುರಿತಹಾಸಾಮ್ |
ಕುಟಿಲಕವರೀಂ ಕುರಂಗೀಶಿಶುನಯನಾಂ ಕುಂಡಲಸ್ಫುರಿತಗಂಡಾಮ್ || ೮೭ ||

ನಿಕಟಸ್ಥಪೋತನಿಲಯಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಶಯವಿಧೃತಹೇಮಶೃಂಗಜಲೈಃ |
ಪರಿಷಿಂಚಂತೀಂ ಪರಿತಸ್ತಾರಾಂ ತಾರುಣ್ಯಗರ್ವಿತಾಂ ವಂದೇ || ೮೮ ||

ಪ್ರಾಗುಕ್ತಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಮಯಸಾಲಮ್ |
ಅನಯೋರಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಮಷ್ಟಾಪದಪುಷ್ಟಮೇದಿನೀಂ ರುಚಿರಾಮ್ || ೮೯ ||

ಕಾದಂಬರೀನಿಧಾನಾಂ ಕಲಯಾಮ್ಯಾನಂದವಾಪಿಕಾಂ ತಸ್ಯಾಮ್ |
ಶೋಣಾಶ್ಮನಿವಹನಿರ್ಮಿತಸೋಪಾನಶ್ರೇಣಿಶೋಭಮಾನತಟೀಮ್ || ೯೦ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯತರಣಿನಿಲಯಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯಾ ಮದಾರುಣಕಪೋಲಾಮ್ |
ಅಮೃತೇಶೀತ್ಯಭಿಧಾನಾಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ವಾರುಣೀಂ ದೇವೀಮ್ || ೯೧ ||

ಸೌವರ್ಣಕೇನಿಪಾತನಹಸ್ತಾಃ ಸೌಂದರ್ಯಗರ್ವಿತಾ ದೇವ್ಯಃ |
ತತ್ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಿಭಾಜೋ ವಿತರಂತ್ವಸ್ಮಾಕಮಾಯುಷೋ ವೃದ್ಧಿಮ್ || ೯೨ ||

ತಸ್ಯ ಪೃಷದಶ್ವಯೋಜನದೂರೇಽಹಂಕಾರಸಾಲಮತಿತುಂಗಮ್ |
ವಂದೇ ತಯೋಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ ಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ವಲಮಾನಮಲಯಪವಮಾನಾಮ್ || ೯೩ ||

ವಿನುಮೋ ವಿಮರ್ಶವಾಪೀಂ ಸೌಷುಮ್ನಸುಧಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ತತ್ರ |
ವೇಲಾತಿಲಂಘ್ಯವೀಚೀಕೋಲಾಹಲಭರಿತಕೂಲವನವಾಟೀಮ್ || ೯೪ ||

ತತ್ರೈವ ಸಲಿಲಮಧ್ಯೇ ತಾಪಿಂಛದಲಪ್ರಪಂಚಸುಷಮಾಭಾಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಲಕಂಚುಕಲಸಿತಾಂ ಶ್ಯಾಮಾ-ವಿಟಬಿಂಬಡಂಬರಹರಾಸ್ಯಾಮ್ || ೯೫ ||

ಆಭುಗ್ನಮಸೃಣಚಿಲ್ಲೀಹಸಿತಾಯುಗ್ಮಶರಕಾರ್ಮುಕವಿಲಾಸಾಮ್ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಚಿತಮುಖೀಂ ಮಣಿಮಯತಾಟಂಕಮಂಡಿತಕಪೋಲಾಮ್ || ೯೬ ||

ಕುರುವಿಂದತರಣಿನಿಲಯಾಂ ಕುಲಾಚಲಸ್ಪರ್ಧಿಕುಚನಮನ್ಮಧ್ಯಾಮ್ |
ಕುಂಕುಮವಿಲಿಪ್ತಗಾತ್ರೀಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಂ ಮನಸಿ ಕುರ್ಮಹೇ ಸತತಮ್ || ೯೭ ||

ತತ್ಸಾಲೋತ್ತರಭಾಗೇ ಭಾನುಮಯಂ ವಪ್ರಮಾಶ್ರಯೇ ದೀಪ್ತಮ್ |
ಮಧ್ಯಂ ಚ ವಿಪುಲಮನಯೋರ್ಮನ್ಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಮಾತಪೋದ್ಗಾರಮ್ || ೯೮ ||

ತತ್ರ ಕುರುವಿಂದಪೀಠೇ ತಾಮರಸೇ ಕನಕಕರ್ಣಿಕಾಘಟಿತೇ |
ಆಸೀನಮರುಣವಾಸಸಮಮ್ಲಾನಪ್ರಸವಮಾಲಿಕಾಭರಣಮ್ || ೯೯ ||

ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಪ್ರಕಾಶನಶಕ್ತಿಚ್ಛಾಯಾ-ಸಮಾರಚಿತಕೇಲಿಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟರಮ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಂ ಹೃದಯೇ || ೧೦೦ ||

ಇಂದುಮಯಸಾಲಮೀಡೇ ತಸ್ಯೋತ್ತರತಸ್ತುಷಾರಗಿರಿಗೌರಮ್ |
ಅತ್ಯಂತ-ಶಿಶಿರಮಾರುತಮನಯೋರ್ಮಧ್ಯಂ ಚ ಚಂದ್ರಿಕೋದ್ಗಾರಮ್ || ೧೦೧ ||

ತತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಂ ತಾರಾನಿಕರೈಶ್ಚ (ಸರ್ವತಸ್ಸೇವ್ಯಮ್ ) ಪರಿಷ್ಕೃತೋದ್ದೇಶಮ್ |
ಅಮೃತಮಯಕಾಂತಿಕಂದಲಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಕುಂದಸಿತಮಿಂದುಮ್ || ೧೦೨ ||

ಶೃಂಗಾರಸಾಲಮೀಡೇ ಶೃಂಗೋಲ್ಲಸಿತಂ ತದುತ್ತರೇ ಭಾಗೇ |
ಮಧ್ಯಸ್ಥಲೇ ತಯೋರಪಿ ಮಹಿತಾಂ ಶೃಂಗಾರಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಪರಿಖಾಮ್ || ೧೦೩ ||

ತತ್ರ ಮಣಿನೌಸ್ಥಿತಾಭಿಸ್ತಪನೀಯಾರಚಿತಶೃಂಗಹಸ್ತಾಭಿಃ |
ಶೃಂಗಾರದೇವತಾಭಿಃ ಸಹಿತಂ ಪರಿಖಾಧಿಪಂ ಭಜೇ ಮದನಮ್ || ೧೦೪ ||

ಶೃಂಗಾರವರಣವರ್ಯಸ್ಯೋತ್ತರತಃ ಸಕಲವಿಬುಧಸಂಸೇವ್ಯಮ್ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಗಣರಚಿತಂ ಚಿಂತಾಂ ದೂರೀಕರೋತು ಮೇ ಸದನಮ್ || ೧೦೫ ||

ಮಣಿಸದನ ಸಾಲಯೋರಧಿಮಧ್ಯಂ ದಶತಾಲಭೂಮಿರುಹದೀರ್ಘೈಃ |
ಪರ್ಣೈಃ ಸುವರ್ಣವರ್ಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕಾಂಡೈಶ್ಚ ಯೋಜನೋತ್ತುಂಗೈಃ || ೧೦೬ ||

ಮೃದುಲೈಸ್ತಾಲೀಪಂಚಕಮಾನೈರ್ಮಿಲಿತಾಂ ಚ ಕೇಸರಕದಂಬೈಃ |
ಸಂತತಗಲಿತಮರಂದಸ್ರೋತೋನಿರ್ಯನ್ಮಿಲಿಂದಸಂದೋಹಾಮ್ || ೧೦೭ ||

ಪಾಟೀರಪವನಬಾಲಕಧಾಟೀನಿರ್ಯತ್ಪರಾಗಪಿಂಜರಿತಾಮ್ |
ಕಲಹಂಸೀಕುಲಕಲಕಲಕೂಲಂಕಷನಿನದನಿಚಯಕಮನೀಯಾಮ್ || ೧೦೮ ||

ಪದ್ಮಾಟವೀಂ ಭಜಾಮಃ ಪರಿಮಲಕಲ್ಲೋಲಪಕ್ಷ್ಮಲೋಪಾಂತಾಮ್ |
ದೇವ್ಯರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಧಾರೀ ತಸ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವದಿಶಿ ದಶಕಲಾಯುಕ್ತಃ |
ವಲಯಿತಮೂರ್ತಿರ್ಭಗವಾನ್ ವಹ್ನಿಃ ಕೋಶೋನ್ನತಶ್ಚಿರಂ ಪಾಯಾತ್ || ೧೦೯ ||

ತತ್ರಾಧಾರೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾತ್ರೀರೂಪಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ |
ದ್ವಾದಶಕಲಾಸಮೇತೋ ಧ್ವಾಂತಂ ಮಮ ಬಹುಲಮಾಂತರಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್ || ೧೧೦ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇಶಪಾತ್ರೇ ತರಂಗಿತಾಮೋದಮಮೃತಮಯಮರ್ಘ್ಯಮ್ |
ಚಂದ್ರಕಲಾತ್ಮಕಮಮೃತಂ ಸಾಂದ್ರೀಕುರ್ಯಾದಮಂದಮಾನಂದಮ್ || ೧೧೧ ||

ಅಮೃತೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಭಿತೋ ವಿಹರಂತ್ಯೋ ವಿವಿಧತರಣಿಭಾಜಃ |
ಷೋಡಶಕಲಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ ಶೋಕಾದುತ್ತಾರಯಂತು ಮಾಮನಿಶಮ್ || ೧೧೨ ||

ತತ್ರೈವ ವಿಹೃತಿಭಾಜೋ ಧಾತೃಮುಖಾನಾಂ ಚ ಕಾರಣೇಶಾನಾಮ್ |
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿರೂಪಿಕಾಸ್ತಾಃ ಶಮಯಂತ್ವಖಿಲಾಃ ಕಲಾಶ್ಚ ಸಂತಾಪಮ್ || ೧೧೩ ||

ಕೀನಾಶವರುಣಕಿನ್ನರರಾಜದಿಗಂತೇಷು ರತ್ನಗೇಹಸ್ಯ |
ಕಲಯಾಮಿ ತಾನ್ಯಜಸ್ರಂ ಕಲಯಂತ್ವಾಯುಷ್ಯಮರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಾಣಿ || ೧೧೪ ||

ಪಾತ್ರಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪುರತಃ ಪದ್ಮಾರಮಣವಿಧಿಪಾರ್ವತೀಶಾನಾಮ್ |
ಭವನಾನಿ ಶರ್ಮಣೇ ನೋ ಭವಂತು ಭಾಸಾ ಪ್ರದೀಪಿತಜಗಂತಿ || ೧೧೫ ||

ಸದನಸ್ಯಾನಲಕೋಣೇ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಕುಂಡಮಾಗ್ನೇಯಮ್ |
ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಚ ವಹ್ನಿಂ ತರಲಶಿಖಾಜಟಿಲಮಂಬಿಕಾಜನಕಮ್ || ೧೧೬ ||

ತಸ್ಯಾಸುರದಿಶಿ ತಾದೃಶರತ್ನಪರಿಸ್ಫುರಿತಪರ್ವನವಕಾಢ್ಯಮ್ |
ಚಕ್ರಾತ್ಮಕಂ ಶತಾಂಗಂ ಶತಯೋಜನಮುನ್ನತಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಮ್ || ೧೧೭ ||

ತತ್ರೈವ ದಿಶಿ ನಿಷಣ್ಣಂ ತಪನೀಯಧ್ವಜಪರಂಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟಮ್ |
ರಥಮಪರಂ ಚ ಭವಾನ್ಯಾ ರಚಯಾಮೋ ಮನಸಿ ರತ್ನಮಯಚೂಡಮ್ || ೧೧೮ ||

ಭವನಸ್ಯ ವಾಯುಭಾಗೇ ಪರಿಷ್ಕೃತೋ ವಿವಿಧವೈಜಯಂತೀಭಿಃ |
ರಚಯತು ಮುದಂ ರಥೇಂದ್ರಃ ಸಚಿವೇಶಾನ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತವಂದ್ಯಾಯಾಃ || ೧೧೯ ||

ಕುರ್ಮೋಽಧಿಹೃದಯಮನಿಶಂ ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಾಯಾಃ ಶತಾಂಕಮೂರ್ಧನ್ಯಮ್ |
ರುದ್ರದಿಶಿ ರತ್ನಧಾಮ್ನೋ ರುಚಿರಶಲಾಕಾ ಪ್ರಪಂಚಕಂಚುಕಿತಮ್ || ೧೨೦ ||

ಪರಿತೋ ದೇವೀಧಾಮ್ನಃ ಪ್ರಣೀತವಾಸಾ ಮನುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ |
ಕುರ್ವಂತು ರಶ್ಮಿಮಾಲಾಕೃತಯಃ ಕುಶಲಾನಿ ದೇವತಾ ನಿಖಿಲಾಃ || ೧೨೧ ||

ಪ್ರಾಗ್ದ್ವಾರಸ್ಯ ಭವಾನೀಧಾಮ್ನಃ ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಾರಚಿತವಾಸೇ |
ಮಾತಂಗೀ ಕಿಟಿಮುಖ್ಯೌ ಮಣಿಸದನೇ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಚಿರಮ್ || ೧೨೨ ||

ಯೋಜನಯುಗಲಾಭೋಗಾ ತತ್ಕೋಶಪರಿಣಾಹಯೈವ ಭಿತ್ತ್ಯಾ ಚ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹ-ಭೂಮಿರ್ಜೀಯಾದಾಮ್ನಾಯಮಯಚತುರ್ದ್ವಾರಾ || ೧೨೩ ||

ದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರೇ ಧಾಮ್ನಃ ಪಿಂಡೀಭೂತಾ ನವೀನಬಿಂಬಾಭಾಃ |
ವಿದಧತು ವಿಪುಲಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ದಿವ್ಯಾ ಲೌಹಿತ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋ ದೇವ್ಯಃ || ೧೨೪ ||

ಮಣಿಸದನಸ್ಯಾಂತರತೋ ಮಹನೀಯೇ ರತ್ನವೇದಿಕಾಮಧ್ಯೇ |
ಬಿಂದುಮಯಚಕ್ರಮೀಡೇ ಪೀಠಾನಾಮುಪರಿ ವಿರಚಿತಾವಾಸಮ್ ೧೨೫ ||

ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಸಕಲಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಧಃ ಸೀಮಫಲಕವಾಸ್ತವ್ಯಾಃ |
ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಯೋ ಮಾಮವಂತು ದೇವೀ ಪ್ರಭಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ || ೧೨೬ ||

ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಫಲಕಸ್ಯೋಪರಿಹರಿಣಾಂಕಖಂಡಕೃತಚೂಡಾಃ |
ಭದ್ರಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಪ್ರಮುಖಾಯ ಮಾತರೋಽಸ್ಮಾಕಮ್ || ೧೨೭ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಣಿಫಲಕೇ ತಾರುಣ್ಯೋತ್ತುಂಗಪೀನಕುಚಭಾರಾಃ |
ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪ್ರಧಾನಾ ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿದ್ರಾವಯಂತು ದಶಮುದ್ರಾಃ || ೧೨೮ ||

ಫಲಕತ್ರಯಸ್ವರೂಪೇ ಪೃಥುಲೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೇ ಚಕ್ರೇ |
ದೀವ್ಯಂತು ಪ್ರಕಟಾಖ್ಯಾಸ್ತಾಸಾಂ ಕರ್ತ್ರೀಂ ಚ ಭಗವತೀ ತ್ರಿಪುರಾ || ೧೨೯ ||

ತದುಪರಿ ವಿಪುಲೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ತರಲದೃಶಸ್ತರುಣಕೋಕನದಭಾಸಃ |
ಕಾಮಾಕರ್ಷಿಣ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಕಲಯೇ ದೇವೀಃ ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾಃ || ೧೩೦ ||

ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಗುಪ್ತಯೋಗಿನೀ ಸೇವ್ಯಾಃ |
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಮಮ ದುರಿತಂ ತುದ್ಯಾತ್ ಕಂಠಾವಲಂಬಿಮಣಿಹಾರಾ || ೧೩೧ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಣಿಪೀಠೇ ತಾಮ್ರಾಂಭೋರುಹದಲಪ್ರಭಾಶೋಣಾಃ |
ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯನಂಗಕುಸುಮಾಪ್ರಮುಖಾ ದೇವೀಶ್ಚ ವಿಧೃತಕೂರ್ಪಾಸಾಃ || ೧೩೨ ||

ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಕೇಽಸ್ಮಿಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ |
ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗುಪ್ತರಾಖ್ಯಾಃ ಗೋಪಾಯತುಮಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ || ೧೩೩ ||

ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪ್ರಧಾನಾಃ ಶಕ್ತೀಸ್ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವವಲಯಕೃತವಾಸಾಃ |
ಆಲೋಲನೀಲವೇಣೀರಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಯೌವನೋನ್ಮತ್ತಾಃ || ೧೩೪ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕೇಽಸ್ಮಿಂಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ಜೀಯಾತ್ |
ಶಕ್ತೀಶ್ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಭಿಧಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಪ್ರಮೋದಯಂತ್ವನಿಶಮ್ || ೧೩೫ ||

ಮಣಿಪೀಠೋಪರಿ ತಾಸಾಂ ಮಹತಿ ಚತುರ್ಹಸ್ತವಿಸ್ತೃತೇ ವಲಯೇ |
ಸಂತತವಿರಚಿತವಾಸಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಕಲಯಾಮಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮುಖಾಃ || ೧೩೬ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಖ್ಯೇ ಚಕ್ರೇಽಮುಷ್ಮಿನ್ ಸಮಸ್ತಫಲದಾತ್ರೀ |
ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀರ್ಮಮ ಕುಶಲಂ ದಿಶತಾದುತ್ತೀರ್ಣಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ || ೧೩೭ ||

ತಾಸಾಂ ನಿಲಯಸ್ಯೋಪರಿ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ಕೌಸುಂಭಕಂಚುಕಮನೋಜ್ಞಾಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾದ್ಯಾ ದೇವ್ಯಃ ಸಕಲಾಃ ಸಂಪಾದಯಂತು ಮಮ ಕೀರ್ತಿಮ್ || ೧೩೮ ||

ಚಕ್ರೇ ಸಮಸ್ತರಕ್ಷಾಕರನಾಮ್ನ್ಯಸ್ಮಿನ್ಸಮಸ್ತಜನಸೇವ್ಯಾಮ್ |
ಮನಸಿ ನಿಗರ್ಭಾಸಹಿತಾಂ ಮನ್ಯೇ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ದೇವೀಮ್ || ೧೩೯ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ಚಕ್ರೇ ವಿಪುಲೇ ಸಮಾಕಲಿತಗೇಹಾಃ |
ವಂದೇ ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಸಿಂದೂರರೇಣುಶೋಣರುಚಃ || ೧೪೦ ||

ಶ್ರೀಸರ್ವರೋಗಹಾರಿಣಿಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿಂತ್ರಿಪುರಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಸಿದ್ಧಾಮ್ |
ವಂದೇ ರಹಸ್ಯನಾಮ್ನಾ ವೇದ್ಯಾಭಿಃ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಾಮ್ || ೧೪೧ ||

ವಶಿನೀಗೃಹೋಪರಿಷ್ಟಾದ್ ವಿಂಶತಿಹಸ್ತೋನ್ನತೇ ಮಹಾಪೀಠೇ |
ಶಮಯಂತು ಶತ್ರುಬೃಂದಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಾದಿದಂಪತ್ಯೋಃ || ೧೪೨ ||

ಶಸ್ತ್ರಸದನೋಪರಿಷ್ಟಾ ವಲಯೇ ವಲವೈರಿರತ್ನಸಂಘಟಿತೇ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಪ್ರಧಾನಾಃ ಕಲಯೇ ದೇವೀಃ ಸಮಸ್ತಜನವಂದ್ಯಾಃ || ೧೪೩ ||

ಚಕ್ರೇಽತ್ರ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದನಾಮನಿ ಸರ್ವಫಲದಾತ್ರೀ |
ತ್ರಿಪುರಾಂಬಾವತು ಸತತಂ ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ || ೧೪೪ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀಗೃಹೋಪರಿವಲಯೇ ವಿವಿಧಮನುಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಃ |
ಚತ್ವಾರೋ ಯುಗನಾಥಾ ಜಯಂತು ಮಿತ್ರೇಶಪೂರ್ವಕಾ ಗುರವಃ || ೧೪೫ ||

ನಾಥಭವನೋಪರಿಷ್ಟಾನ್ನಾನಾರತ್ನಚಯಮೇದುರೇ ಪೀಠೇ |
ಕಾಮೇಶ್ಯಾದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಃಕಲಯಂತು ಮುದಂ ತಿಥಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ || ೧೪೬ ||

ನಿತ್ಯಾಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ನಿರ್ಮಲಮಣಿನಿವಹವಿರಚಿತೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ |
ಕುಶಲಂ ಷಡಂಗದೇವ್ಯಃ ಕಲಯಂತ್ವಸ್ಮಾಕಮುತ್ತರಲನೇತ್ರಾಃ || ೧೪೭ ||

ಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ತಾಸಾಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯನಾಮಕೇ ಬಿಂದೌ |
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರಾಂ ಮಂಚಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣಮ್ || ೧೪೮ ||

ಪರಿತೋ ಮಣಿಮಂಚಸ್ಯ ಪ್ರಲಂಬಮಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಿತಾ ಪಾಶೈಃ |
ಮಾಯಾಮಯೀ ಯವನಿಕಾ ಮಮ ದುರಿತಂ ಹರತು ಮೇಚಕಚ್ಛಾಯಾ || ೧೪೯ ||

ಮಂಚಸ್ಯೋಪರಿ ಲಂಬನ್ಮದನೀಪುನ್ನಾಗಮಾಲಿಕಾಭರಿತಮ್ |
ಹರಿಗೋಪಮಯವಿತಾನಂ ಹರತಾದಾಲಸ್ಯಮನಿಶಮಸ್ಮಾಕಮ್ || ೧೫೦ ||

ಪರ್ಯಂಕಸ್ಯ ಭಜಾಮಃ ಪಾದಾನ್ಬಿಂಬಾಂಬುದೇಂದುಹೇಮರುಚಃ |
ಅಜಹರಿರುದ್ರೇಶಮಯಾನನಲಾಸುರಮಾರುತೇಶಕೋಣಸ್ಥಾನ್ || ೧೫೧ ||

ಫಲಕಂ ಸದಾಶಿವಮಯಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ಸಿಂದೂರರೇಣುಕಿರಣಾಭಮ್ |
ಆರಭ್ಯಾಂಗೇಶೀನಾಂ ಸದನಾತ್ಕಲಿತಂ ಚ ರತ್ನಸೋಪಾನಮ್ || ೧೫೨ ||

ಪಟ್ಟೋಪಧಾನಗಂಡಕಚತುಷ್ಟಯಸ್ಫುರಿತಪಾಟಲಾಸ್ತರಣಮ್ |
ಪರ್ಯಂಕೋಪರಿಘಟಿತಂ ಪಾತು ಚಿರಂ ಹಂಸತೂಲಶಯನಂ ನಃ || ೧೫೩ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ನಿವಸಂತಂ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನಿಷೇವಿತಂ ಸತತಮ್ |
ಆವೃಂತಪುಲ್ಲಹಲ್ಲಕಮರೀಚಿಕಾಪುಂಜಮಂಜುಲಚ್ಛಾಯಮ್ || ೧೫೪ ||

ಸಿಂದೂರಶೋಣವಸನಂ ಶೀತಾಂಶುಸ್ತಬಕಚುಂಬಿತಕಿರೀಟಮ್ |
ಕುಂಕುಮತಿಲಕಮನೋಹರಕುಟಿಲಾಲಿಕಹಸಿತಕುಮುದಬಂಧುಶಿಶುಮ್ || ೧೫೫ ||

ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬವದನಂ ಫುಲ್ಲಸರೋಜಾತಲೋಚನತ್ರಿತಯಮ್ |
ತರಲಾಪಾಂಗತರಂಗಿತಶಫರಾಂಕನಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥಮ್ || ೧೫೬ ||

ಮಣಿಮಯಕುಂಡಲಪುಷ್ಯನ್ಮರೀಚಿಕಲ್ಲೋಲಮಾಂಸಲಕಪೋಲಮ್ |
ವಿದ್ರುಮಸಹೋದರಾಧರವಿಸೃಮರಸ್ಮಿತ-ಕಿಶೋರಸಂಚಾರಮ್ || ೧೫೭ ||

ಆಮೋದಿಕುಸುಮಶೇಖರಮಾನೀಲಭ್ರೂಲತಾಯುಗಮನೋಜ್ಞಮ್ |
ವೀಟೀಸೌರಭಂವೀಚೀದ್ವಿಗುಣಿತವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಸೌರಭ್ಯಮ್ || ೧೫೮ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶೇಕ್ಷುಚಾಪಪ್ರಸವಶರಸ್ಫುರಿತಕೋಮಲಕರಾಬ್ಜಮ್ |
ಕಾಶ್ಮೀರಪಂಕಿಲಾಂಗಂ ಕಾಮೇಶಂ ಮನಸಿ ಕುರ್ಮಹೇ ಸತತಮ್ || ೧೫೯ ||

ತಸ್ಯಾಂಕಭುವಿ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ತರುಣಕದಂಬಪ್ರಸೂನಕಿರಣಾಭಾಮ್ |
ಶೀತಾಂಶುಖಂಡಚೂಡಾಂ ಸೀಮಂತನ್ಯಸ್ತಸಾಂದ್ರಸಿಂದೂರಾಮ್ || ೧೬೦ ||

ಕುಂಕುಮಲಲಾಮಭಾಸ್ವನ್ನಿಟಿಲಾಂ ಕುಟಿಲತರಚಿಲ್ಲಿಕಾಯುಗಲಾಮ್ |
ನಾಲೀಕತುಲ್ಯನಯನಾಂ ನಾಸಾಂಚಲನಟಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಭರಣಾಮ್ || ೧೬೧ ||

ಅಂಕುರಿತಮಂದಹಾಸಮರುಣಾಧರಕಾಂತಿವಿಜಿತಬಿಂಬಾಭಾಮ್ |
ಕಸ್ತೂರೀಮಕರೀಯುತಕಪೋಲಸಂಕ್ರಾಂತಕನಕತಾಟಂಕಾಮ್ || ೧೬೨ ||

ಕರ್ಪೂರಸಾಂದ್ರವೀಟೀಕಬಲಿತ ವದನಾರವಿಂದ ಕಮನೀಯಾಮ್ |
ಕಂಬುಸಹೋದರಕಂಠಪ್ರಲಂಬಮಾನಾಚ್ಛಮೌಕ್ತಿಕಕಲಾಪಾಮ್ || ೧೬೩ ||

ಕಲ್ಹಾರದಾಮಕೋಮಲಭುಜಯುಗಲಸ್ಫುರಿತರತ್ನಕೇಯೂರಾಮ್ |
ಕರಪದ್ಮಮೂಲವಿಲಸತ್ ಕಾಂಚನಮಯಕಟಕವಲಯಸಂದೋಹಾಮ್ || ೧೬೪ ||

ಪಾಣಿಚತುಷ್ಟಯ ವಿಲಸತ್ ಪಾಶಾಂಕುಶಪುಂಡ್ರಚಾಪಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಾಮ್ |
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಶಿಖರಾಂ ಕುಂಕುಮಕರ್ದಮಿತರತ್ನಕೂರ್ಪಾಸಾಮ್ || ೧೬೫ ||

ಅಣುದಾಯಾದವಲಗ್ನಾಮಂಬುದಶೋಭಾಸನಾಭಿ-ರೋಮಲತಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಖಚಿತಕಾಂಚೀಮರೀಚಿಕಾಕ್ರಾಂತಮಾಂಸಲನಿತಂಬಾಮ್ || ೧೬೬ ||

ಕರಭೋರುಕಾಂಡಯುಗಲಾಂ ಜಂಘಾಜಿತಕಾಮಜೈತ್ರತೂಣೀರಾಮ್ |
ಪ್ರಪದಪರಿಭೂತಕೂರ್ಮಾಂ ಪಲ್ಲವಸಚ್ಛಾಯಪದಯುಗಮನೋಜ್ಞಾಮ್ || ೧೬೭ ||

ಕಮಲಭವಕಂಜಲೋಚನಕಿರೀಟರತ್ನಾಂಶುರಂಜಿತಪದಾಬ್ಜಾಮ್ |
ಉನ್ಮಸ್ತಕಾನುಕಂಪಾಮುತ್ತರಲಾಪಾಂಗಪೋಷಿತಾನಂಗಾಮ್ || ೧೬೮ ||

ಆದಿಮರಸಾವಲಂಬಾಮನಿದಂ ಪ್ರಥಮೋಕ್ತಿವಲ್ಲರೀಕಲಿಕಾಮ್ |
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀಂ ಅಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಸುಂದರೀಮನಿಶಮ್ || ೧೬೯ ||

ಕಸ್ತು ಕ್ಷಿತೌ ಪಟೀಯಾನ್ವಸ್ತುಸ್ತೋತುಂ ಶಿವಾಂಕವಾಸ್ತವ್ಯಮ್ |
ಅಸ್ತು ಚಿರಂತನಸುಕೃತೈಃ ಪ್ರಸ್ತುತಕಾಮ್ಯಾಯ ತನ್ಮಮ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ೧೭೦ ||

ಪ್ರಭುಸಮ್ಮಿತೋಕ್ತಿಗಮ್ಯೇ ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗತುಂಗಪರ್ಯಂಕಮ್ |
ತೇಜಃ ಕಿಂಚನ ದಿವ್ಯಂ ಪುರತೋ ಮೇ ಭವತು ಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡಮ್ || ೧೭೧ ||

ಮಧುರಿಮಭರಿತಶರಾಸಂ ಮಕರಂದಸ್ಪಂದಿಮಾರ್ಗಣೋದಾರಮ್ |
ಕೈರವಿಣೀವಿಟಚೂಡಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯಾಸ್ತು ಕಿಂಚನ ಮಹೋ ನಃ || ೧೭೨ ||

ಅಕ್ಷುದ್ರಮಿಕ್ಷುಚಾಪಂ ಪರೋಕ್ಷಮವಲಗ್ನಸೀಮ್ನಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮ್ |
ಕ್ಷಪಯತು ಮೇ ಕ್ಷೇಮೇತರಮುಕ್ಷರಥಪ್ರೇಮಪಕ್ಷ್ಮಲಂ ತೇಜಃ || ೧೭೩ ||

ಭೃಂಗರುಚಿಸಂಗರಕರಾಪಾಂಗಂ ಶೃಂಗಾರತುಂಗಮರುಣಾಂಗಮ್ |
ಮಂಗಲಮಭಂಗುರಂ ಮೇ ಘಟಯತು ಗಂಗಾಧರಾಂಗಸಂಗಿ ಮಹಃ || ೧೭೪ ||

ಪ್ರಪದಜಿತಕೂರ್ಮಮೂರ್ಮಿಲಕರುಣಂ ಭರ್ಮರುಚಿನಿರ್ಮಥನದೇಹಮ್ |
ಶ್ರಿತವರ್ಮ ಮರ್ಮ ಶಂಭೋಃ ಕಿಂಚನ ನರ್ಮ ಮಮ ಶರ್ಮನಿರ್ಮಾತು || ೧೭೫ ||

ಕಾಲಕುರಲಾಲಿಕಾಲಿಮಕಂದಲವಿಜಿತಾಲಿವಿ ಧೃತಮಣಿವಾಲಿ |
ಮಿಲತು ಹೃದಿ ಪುಲಿನಜಲಘನಂ ಬಹುಲಿತ ಗಲಗರಲಕೇಲಿ ಕಿಮಪಿ ಮಹಃ || ೧೭೬ ||

ಕುಂಕುಮತಿಲಕಿತಫಾಲಾ ಕುರುವಿಂದಚ್ಛಾಯಪಾಟಲದುಕೂಲಾ |
ಕರುಣಾಪಯೋಧಿವೇಲಾ ಕಾಚನ ಚಿತ್ತೇ ಚಕಾಸ್ತು ಮೇ ಲೀಲಾ || ೧೭೭ ||

ಪುಷ್ಪಂಧಯರುಚಿವೇಣ್ಯಃ ಪುಲಿನಾಭೋಗತ್ರಪಾಕರಶ್ರೇಣ್ಯಃ |
ಜೀಯಾಸುರಿಕ್ಷುಪಾಣ್ಯಃ ಕಾಶ್ಚನ ಕಾಮಾರಿಕೇಲಿಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಃ || ೧೭೮ ||

ತಪನೀಯಾಂಶುಕಭಾಂಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಾಧುರ್ಯನಾಸ್ತಿಕವಚಾಂಸಿ |
ಕತಿಚನ ಶುಚಂ ಮಹಾಂಸಿ ಕ್ಷಪಯತು ಕಪಾಲಿತೋಷಿತಮನಾಂಸಿ || ೧೭೯ ||

ಅಸಿತಕಚಮಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಸುಮಶರಂ ಕುಲಮುದ್ವಹಕೃಪಾರ್ದ್ರಮ್ |
ಆದಿಮರಸಾಧಿದೈವತಮಂತಃ ಕಲಯೇ ಹರಾಂಕವಾಸಿ ಮಹಃ || ೧೮೦ ||

ಕರ್ಣೋಪಾಂತತರಂಗಿತಕಟಾಕ್ಷನಿಸ್ಪಂದಿ ಕಂಠದಘ್ನಕೃಪಾಮ್ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕನಿಲಯಾಂ ಕಾಮಪಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾತನೀಂ ಕಲಯೇ || ೧೮೧ ||

ಅರವಿಂದಕಾಂತ್ಯರುಂತುದವಿಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಸುಂದರಮುಖೇಂದುಃ |
ಛಂದಃ ಕಂದಲಮಂದಿರಮಂತಃ ಪುರಮೈಂದುಶೇಖರಂ ವಂದೇ || ೧೮೨ ||

ಬಿಂಬನಿಕುರುಂಬಡಂಬರವಿಡಂಬಕಚ್ಛಾಯಮಂಬರವಲಗ್ನಮ್ |
ಕಂಬುಗಲಮಂಬುದಕುಚಂ ಬಿಂಬೋಕಂ ಕಮಪಿ ಚುಂಬತು ಮನೋ ಮೇ || ೧೮೩ ||

ಕಮಪಿ ಕಮನೀಯರೂಪಂ ಕಲಯಾಮ್ಯಂತಃ ಕದಂಬಕುಸುಮಾಢ್ಯಮ್ |
ಚಂಪಕರುಚಿರಸುವೇಷೈಃ ಸಂಪಾದಿತಕಾಂತ್ಯಲಂಕೃತದಿಗಂತಮ್ || ೧೮೪ ||

ಶಂಪಾರುಚಿಭರಗರ್ಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕವಚಿತ ದಿಗಂತಮ್ |
ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ನಿಗಮಾನಾಂ ಶುದ್ಧಾಂತಂ ಕಿಮಪಿ ಶೂಲಿನಃ ಕಲಯೇ || ೧೮೫ ||

ಉದ್ಯದ್ದಿನಕರಶೋಣಾನುತ್ಪಲಬಂಧುಸ್ತನಂಧಯಾಪೀಡಾನ್ |
ಕರಕಲಿತಪುಂಡ್ರಚಾಪಾನ್ ಕಲಯೇ ಕಾನಪಿ ಕಪರ್ದಿನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ || ೧೮೬ ||

ರಶನಾಲಸಜ್ಜಘನಯಾ ರಸನಾಜೀವಾತು-ಚಾಪಭಾಸುರಯಾ |
ಘ್ರಾಣಾಯುಷ್ಕರಶರಯಾ ಘ್ರಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಕಯಾಪಿ ವಾಸನಯ || ೧೮೭ ||

ಸರಸಿಜಸಹಯುಧ್ವದೃಶಾ ಶಂಪಾಲತಿಕಾಸನಾಭಿವಿಗ್ರಹಯಾ |
ಭಾಸಾ ಕಯಾಪಿ ಚೇತೋ ನಾಸಾಮಣಿ ಶೋಭಿವದನಯಾ ಭರಿತಮ್ || ೧೮೮ ||

ನವಯಾವಕಾಭಸಿಚಯಾನ್ವಿತಯಾ ಗಜಯಾನಯಾ ದಯಾಪರಯಾ |
ಧೃತಯಾಮಿನೀಶಕಲಯಾ ಧಿಯಾ ಕಯಾಪಿ ಕ್ಷತಾಮಯಾ ಹಿ ವಯಮ್ || ೧೮೯ ||

ಅಲಮಲಮಕುಸುಮಬಾಣೈಃ ಬಿಂಬಶೋಣೈಃ ಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡೈಃ |
ಅಕುಮುದಬಾಂಧವಚೂಡೈರನ್ಯೈರಿಹ ಜಗತಿ ದೈವತಂ ಮನ್ಯೈಃ || ೧೯೦ ||

ಕುವಲಯಸದೃಕ್ಷನಯನೈಃ ಕುಲಗಿರಿಕೂಟಸ್ಥಬಂಧುಕುಚಭಾರೈಃ |
ಕರುಣಾಸ್ಪಂದಿಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕವಚಿತಚಿತ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಕತಿಪಯೈಃ ಕುತುಕೈಃ || ೧೯೧ ||

ನತಜನಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಾಲೀಕಸನಾಭಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ನಂದಿತ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮೋ ಮಹಸೇ ನವನೀಪಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ || ೧೯೨ ||

ಕಾದಂಬಕುಸುಮಧಾಮ್ನೇ ಕಾಯಚ್ಛಾಯಾಕಣಾಯಿತಾರ್ಯಮ್ಣೇ |
ಸೀಮ್ನೇ ಚಿರಂತನಗಿರಾಂ ಭೂಮ್ನೇ ಕಸ್ಮೈಚಿದಾದಧೇ ಪ್ರಣತಿಮ್ || ೧೯೩ ||

ಕುಟಿಲಕಬರೀಭರೇಭ್ಯಃ ಕುಂಕುಮಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕಿರಣೇಭ್ಯಃ |
ಕೂಲಂಕಷಸ್ತನೇಭ್ಯಃ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುಲಾದ್ರಿಕುತುಕೇಭ್ಯಃ || ೧೯೪ ||

ಕೋಕಣದಶೋಣ ಚರಣಾತ್ ಕೋಮಲ ಕುರಲಾಲಿ ವಿಜಿತಶೈವಾಲಾತ್ |
ಉತ್ಪಲಸುಗಂಧಿ ನಯನಾದುರರೀಕುರ್ಮೋ ನ ದೇವತಮಾನ್ಯಾಮ್ || ೧೯೫ ||

ಆಪಾಟಲಾಧರಾಣಾಮಾನೀಲಸ್ನಿಗ್ಧಬರ್ಬರಕಚಾನಾಮ್ |
ಆಮ್ನಾಯ ಜೀವನಾನಾಮಾಕೂತಾನಾಂ ಹರಸ್ಯ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ || ೧೯೬ ||

ಪುಂಖಿತವಿಲಾಸಹಾಸಸ್ಫುರಿತಾಸು ಪುರಾಹಿತಾಂಕನಿಲಯಾಸು |
ಮಗ್ನಂ ಮನೋಮದೀಯಂ ಕಾಸ್ವಪಿ ಕಾಮಾರಿ ಜೀವನಾಡೀಷು || ೧೯೭ ||

ಲಲಿತಾ ಪಾತು ಶಿರೋ ಮೇ ಲಲಾಟಾಂಬಾ ಚ ಮಧುಮತೀರೂಪಾ |
ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ಚ ಭವಾನೀ ಪುಷ್ಪಶರಾ ಪಾತು ಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಮ್ || ೧೯೮ ||

ಪಾಯಾನ್ನಾಸಾಂ ಬಾಲಾ ಸುಭಗಾ ದಂತಾಂಶ್ಚ ಸುಂದರೀ ಜಿಹ್ವಾಮ್ |
ಅಧರೋಷ್ಟಮಾದಿಶಕ್ತಿಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ಪಾತು ಮೇ ಚಿರಂ ಚಿಬುಕಮ್ || ೧೯೯ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಚ ಕರ್ಣೌ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಾತು ಗಂಡಯೋರ್ಯುಗಲಮ್ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾವ್ಯಾದ್ವದನಂ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ಚ ಗಲಮ್ || ೨೦೦ ||

ಸ್ಕಂದಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧೌ ಬಾಹೂ ಚ ಪಾಟಲಾಂಗೀ ಮೇ |
ಪಾಣೀ ಚ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪಾಯಾದನಿಶಂ ನಖಾವಲೀರ್ವಿಜಯಾ || ೨೦೧ ||

ಕೋದಂಡಿನೀ ಚ ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಚಾವ್ಯಾತ್ ಕುಲಾಚಲತನೂಜಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಚ ವಲಗ್ನಂ ಕಟಿಂ ಚ ಪಾಯಾತ್ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾ || ೨೦೨ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಚ ಪಾಯಾದುಮಾ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇತ್ |
ಜಂಘೇ ಚ ಷೋಡಶೀ ಮೇ ಪಾಯಾತ್ ಪಾದೌ ಚ ಪಾಶಸೃಣಿ ಹಸ್ತಾ || ೨೦೩ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಾ ಮಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪಾತು ಮಣಿಗೃಹಾಧೀಶಾ |
ಶರ್ವಾಣ್ಯವತು ಚ ಸಾಯಂ ಪಾಯಾದ್ರಾತ್ರೌ ಚ ಭೈರವೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ || ೨೦೪ ||

ಭಾರ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಗೌರೀ ಪಾಯಾತ್ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಬಿಂದುಗೃಹಪೀಠಾ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಚ ಯಶೋ ಮೇ ಶೀಲಂ ಚಾವ್ಯಾಶ್ಚಿರಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ || ೨೦೫ ||

ಪವನಮಯಿ ಪಾವಕಮಯಿ ಕ್ಷೋಣೀಮಯಿ ಗಗನಮಯಿ ಕೃಪೀಟಮಯಿ |
ರವಿಮಯಿ ಶಶಿಮಯಿ ದಿಂಮಯಿ ಸಮಯಮಯಿ ಪ್ರಾಣಮಯಿ ಶಿವೇ ಪಾಹಿ || ೨೦೬ ||

ಕಾಲಿ ಕಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಭೈರವಿ ಮಾತಂಗಿ ಪಂಚಮಿ ತ್ರಿಪುರೇ |
ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿ ಬಾಲೇ ಭುವನೇಶಿ ಪಾಲಯ ಚಿರಂ ಮಾಮ್ || ೨೦೭ ||

ಅಭಿನವಸಿಂದೂರಾಭಾಮಂಬ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಂತಿ ಯೇ ಹೃದಯೇ |
ಉಪರಿ ನಿಪತಂತಿ ತೇಷಾಮುತ್ಪಲನಯನಾಕಟಾಕ್ಷಕಲ್ಲೋಲಾಃ || ೨೦೮ ||

ವರ್ಗಾಷ್ಟಕಮಿಲಿತಾಭಿರ್ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಭಿರಾವೃತಾಂ ಭವತೀಮ್ |
ಚಿಂತಯತಾಂ ಸಿತವರ್ಣಾಂ ವಾಚೋ ನಿರ್ಯಾಂತ್ಯಯತ್ನತೋ ವದನಾತ್ || ೨೦೯ ||

ಕನಕಶಲಾಕಾಗೌರೀಂ ಕರ್ಣವ್ಯಾಲೋಲಕುಂಡಲದ್ವಿತಯಾಮ್ |
ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಚ ಭವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಂತೋ ಯೇ ತ ಏವ ಭೂಧನದಾಃ || ೨೧೦ ||

ಶೀರ್ಷಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯೇ ಶೀತಲಪೀಯೂಷವರ್ಷಿಣೀಂ ಭವತೀಮ್ |
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾಮಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ ಪುಷ್ಕಲಮವನ್ಯಾಮ್ || ೨೧೧ ||

ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಂ ಮದಾರುಣನಯನಾಂ ಮಾತಂಗಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಮ್ |
ಚಂದ್ರವತಂಸಿನೀಂ ತ್ವಾಂ ಸವಿಧೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸುಕೃತಿನಃ ಕೇಚಿತ್ || ೨೧೨ ||

ಲಲಿತಾಯಾಃ ಸ್ತವರತ್ನಂ ಲಲಿತಪದಾಭಿಃ ಪ್ರಣೀತಮಾರ್ಯಾಭಿಃ |
ಪ್ರತಿದಿನಮವನೌ ಪಠತಾಂ ಫಲಾನಿ ವಕ್ತುಂ ಪ್ರಗಲ್ಭತೇ ಸೈವ || ೨೧೩ ||

ಸದಸದನುಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಗೃಹೀತಮುನಿವಿಗ್ರಹೋ ಭಗವಾನ್ |
ಸರ್ವಾಸಾಮುಪನಿಷದಾಂ ದುರ್ವಾಸಾ ಜಯತಿ ದೇಶಿಕಃ ಪ್ರಥಮಃ || ೨೧೪ ||

|| ಇತಿ ಮಹರ್ಷಿದುರ್ವಾಸಃ ಪ್ರಣೀತಂ ಲಲಿತಾಸ್ತವರತ್ನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment