Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Arya Dwisathi in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா ஆர்யா த்விஶதீ ஸ்தோத்ரம் ॥
வந்தே³ க³ஜேந்த்³ரவத³னம் வாமாங்காரூட⁴வல்லபா⁴ஶ்லிஷ்டம் |
குங்குமபராக³ஶோணம் குவலயினீஜாரகோரகாபீட³ம் || 1 ||

ஸ ஜயதி ஸுவர்ணஶைல꞉ ஸகலஜக³ச்சக்ரஸங்க⁴டிதமூர்தி꞉ |
காஞ்சன நிகுஞ்ஜவாடீ கந்த³ளத³மரீப்ரபஞ்ச ஸங்கீ³த꞉ || 2 ||

ஹரிஹயனைர்ருதமாருத ஹரிதாமந்தேஷ்வவஸ்தி²தம் தஸ்ய |
வினும꞉ ஸானுத்ரிதயம் விதி⁴ஹரிகௌ³ரீஶவிஷ்டபாதா⁴ரம் || 3 ||

மத்⁴யே புனர்மனோஹரரத்னருசிஸ்தப³க ரஞ்ஜிததி³க³ந்தம் |
உபரி சது꞉ ஶதயோஜனமுத்தங்க³ ஶ்ருங்க³ம்புங்க³வமுபாஸே || 4 ||

தத்ர சது꞉ ஶதயோஜனபரிணாஹம் தே³வ ஶில்பினா ரசிதம் |
நானாஸாலமனோஜ்ஞம் நமாம்யஹம் நக³ரம் ஆதி³வித்³யாயா꞉ || 5 ||

ப்ரத²மம் ஸஹஸ்ரபூர்வக ஷட்ஶதஸங்க்²யாக யோஜனம் பரித꞉ |
வலயீக்ருதஸ்வகா³த்ரம் வரணம் ஶரணம் வ்ரஜாம்யயோ ரூபம் || 6 ||

தஸ்யோத்தரே ஸமீரணயோஜனதூ³ரே தரங்கி³தச்சா²ய꞉ |
க⁴டயது முத³ம் த்³விதீயோ க⁴ண்டாஸ்தனஸார நிர்மித꞉ ஸால꞉ || 7 ||

உப⁴யோரந்தரஸீமன்யுத்³தா³ம ப்⁴ரமரரஞ்ஜிதோதா³ரம் |
உபவமனமுபாஸ்மஹே வயமூரீக்ருத மந்த³மாருத ஸ்யந்த³ம் || 8 ||

ஆலிங்க்³ய ப⁴த்³ரகாலீமாஸீனஸ்தத்ர ஹரிஶிலாஶ்யாமாம் |
மனஸி மஹாகாலோ மே விஹரது மது⁴பானவிப்⁴ரமன்னேத்ர꞉ || 9 ||

தார்த்தீயீகோ வரணஸ்தஸ்யோத்தரஸீம்னி வாதயோஜனத꞉ |
தாம்ரேண ரசிதமூர்திஸ்தனுதாதா³ சந்த்³ரதாரகம் ப⁴த்³ரம் || 10 ||

மத்⁴யே தயோஶ்ச மணிமயபல்லவஶாகா² ப்ரஸூனபக்ஷ்மலிதாம் |
கல்பானோகஹவாடீம் கலயே மகரந்த³பங்கிலாவாலாம் || 11 ||

தத்ர மது⁴மாத⁴வஶ்ரீதருணீப்⁴யாம் தரலத்³ருக்சகோராப்⁴யாம் |
ஆலிங்கி³தோ(அ)வதான்மாமனிஶம் ப்ரத²மர்துராத்தபுஷ்பாஸ்ர꞉ || 12 ||

நமத தது³த்தரபா⁴கே³ நாகிபதோ²ல்லங்கி⁴ ஶ்ருங்க³ஸங்கா⁴தம் |
ஸீஸாக்ருதிம் துரீயம் ஸிதகிரணாலோகனிர்மலம் ஸாலம் || 13 ||

ஸாலத்³வயாந்தராலே ஸரலாலிகபோத-சாடுஸுப⁴கா³யாம் |
ஸந்தானவாடிகாயாம் ஸக்தம் சேதோ(அ)ஸ்து ஸததமஸ்மாகம் || 14 ||

தத்ர தபனாதி³ரூக்ஷ꞉ ஸாம்ராஜ்ஞீசரண ஸாந்த்³ரிதஸ்வாந்த꞉ |
ஶுக்ர ஶுசிஶ்ரீஸஹிதோ க்³ரீஷ்மர்துர்தி³ஶது கீர்திமாகல்பம் || 15 ||

உத்தரஸீமனி தஸ்யோன்னதஶிக²ரோத்கம்பி ஹாடகபதாக꞉ |
ப்ரகடயது பஞ்சமோ ந꞉ ப்ராகார꞉ குஶலமாரகூடமய꞉ || 16 ||

ப்ராகாரயோஶ்ச மத்⁴யே பல்லவிதான்யப்⁴ருதபஞ்சமோன்மேஷா |
ஹரிசந்த³னத்³ருவாடீஹரதாதா³மூலமஸ்மத³னுதாபம் || 17 ||

தத்ர நப⁴ஶ்ரீ முக்²யைஸ்தருணீ வர்கை³꞉ ஸமன்வித꞉ பரித꞉ |
வஜ்ராட்டருஹாஸமுக²ரோ வாஞ்சா²பூர்திம் தனோது வர்ஷர்து꞉ || 18 ||

மாருதயோஜனதூ³ரே மஹனீயஸ்தஸ்ய சோத்தரே பா⁴கே³ |
ப⁴த்³ரம் க்ருஷீஷ்ட ஷஷ்ட²꞉ ப்ராகார꞉ பஞ்சலோஹதா⁴துமய꞉ || 19 ||

அனயோர்மத்⁴யே ஸந்ததமங்கூரத்³தி³வ்யகுஸுமக³ந்தா⁴யாம் |
மந்தா³ரவாடிகாயாம் மானஸமங்கீ³கரோது மே விஹ்ருதிம் || 20 ||

தஸ்யாமிஷோர்ஜலக்ஷ்மீதருணீப்⁴யாம் ஶரத்³ருது꞉ ஸதா³ ஸஹித꞉ |
அப்⁴யர்சயன் ஸ ஜீயாத³ம்பா³மாமோத³மேது³ரை꞉ குஸுமை꞉ || 21 ||

தஸ்யர்ஷிஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே தே³தீ³ப்யமானஶ்ருங்கௌ³க⁴꞉ |
கலதௌ⁴தகலிதமூர்தி꞉ கல்யாணம் தி³ஶது ஸப்தம꞉ ஸால꞉ || 22 ||

மத்⁴யே தயோர்மருத்பத² லங்கி⁴த²விட-பாக்³ரவிருதகலகண்டா² |
ஶ்ரீபாரிஜாதவாடீ ஶ்ரியமனிஶம் தி³ஶது ஶீதலோத்³தே³ஶா || 23 ||

தஸ்யாமதிப்ரியாப்⁴யாம் ஸஹகே²லன் ஸஹஸஹஸ்ய லக்ஷ்மீப்⁴யாம் |
ஸாமந்தோ ஜ²ஷகேதோர்ஹேமந்தோ ப⁴வது ஹேமவ்ருத்³த்⁴யை ந꞉ || 24 ||

உத்தரதஸ்தஸ்ய மஹானுத்³ப⁴ட ஹுத்பு⁴க்ஷி ஸ்வாருண꞉ மயூக²꞉ |
தபனீயக²ண்ட³ரசிதஸ்தனுதாதா³யுஷ்யமஷ்டமோ வரண꞉ || 25 ||

காத³ம்ப³விபினவாடீமனயோர்மத்⁴யபு⁴வி கல்பிதாவாஸாம் |
கலயாமி ஸூனகோரககந்த³லிதாமோத³-துந்தி³லஸமீராம் || 26 ||

தஸ்யாமதி-ஶிஶிராக்ருதிராஸீனஸ்தபதபஸ்யலக்ஷ்மீப்⁴யாம் |
ஶிவமனிஶம் குருதான்மே ஶிஶிரர்து꞉ ஸததஶீதலதி³க³ந்த꞉ || 27 ||

தஸ்யாம் கத³ம்ப³வாட்யாம் தத்ப்ரஸவாமோத³மிலித-மது⁴க³ந்த⁴ம் |
ஸப்தாவரணமனோஜ்ஞம் ஶரணம் ஸமுபைமி மந்த்ரிணீ-ஶரணம் || 28 ||

தத்ராலயே விஶாலே தபனீயாரசித-தரல-ஸோபானே |
மாணிக்ய மண்ட³பாந்தர்மஹிதே ஸிம்ஹாஸனே மணீக²சிதே || 29 ||

பி³ந்து³-த்ரிபஞ்ச-கோண-த்³விப-ந்ருப-வஸு-வேத³-த³ல-குரேகா²ட்⁴யே |
சக்ரே ஸதா³ நிவிஷ்டாம் ஷஷ்ட்²யஷ்டத்ரிம்ஶத³க்ஷரேஶானீம் || 30 ||

தாபிஞ்ச²மேசகாபா⁴ம் தாலீத³லக⁴டிதகர்ணதாடங்காம் |
தாம்பூ³லபூரிதமுகீ²ம் தாம்ராத⁴ரபி³ம்ப³த்³ருஷ்டத³ரஹாஸாம் || 31 ||

குங்குமபங்கிலதே³ஹாம் குவலய-ஜீவாது-ஶாவகாவதம்ஸாம் |
கோகனத³ஶோணசரணாம் கோகில-நிக்வாண-கோமலாலாபாம் || 32 ||

வாமாங்க³க³லிதசூலீம் வனமால்யகத³ம்ப³மாலிகாப⁴ரணாம் |
முக்தாலலந்திகாஞ்சித முக்³தா⁴லிக-மிலித-சித்ரகோதா³ராம் || 33 ||

கரவித்⁴ருதகீரஶாவக-கல-நினத³-வ்யக்த-நிகி²ல-நிக³மார்தா²ம் |
வாமகுசஸங்கி³வீணாவாத³னஸௌக்²யார்த⁴மீலிதாக்ஷியுகா³ம் || 34 ||

ஆபாடலாம்ஶுகத⁴ராம் ஆதி³ரஸோன்மேஷவாஸித கடாக்ஷாம் |
ஆம்னாயஸாரகு³லிகாம் ஆத்³யாம் ஸங்கீ³தமாத்ருகாம் வந்தே³ || 35 ||

தஸ்ய ச ஸுவர்ணஸாலஸ்யோத்தரதஸ்தருணகுங்குமச்சா²ய꞉ |
ஶமயது மம ஸந்தாபம் ஸாலோ நவம꞉ ஸ புஷ்பராக³மய꞉ || 36 ||

அனயோரந்தரவஸுதா⁴꞉ ப்ரணும꞉ ப்ரத்யக்³ரபுஷ்பராக³மயீ꞉ |
ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீமனுசிந்தன-நிஸ்தந்த்³ர-ஸித்³த⁴னீரந்த்⁴ரா꞉ || 37 ||

தத்ஸாலோத்தரதே³ஶே தருணஜபா-கிரண-தோ⁴ரணீ-ஶோண꞉ |
ப்ரஶமயது பத்³மராக³ப்ராகாரோ மம பராப⁴வம் த³ஶம꞉ || 38 ||

அந்தரபூ⁴க்ருதவாஸானநயோரபனீத சித்தவைமத்யான் |
சக்ரேஶீபத³ப⁴க்தாம்ஶ்சாரணவர்கா³னஹர்னிஶம் கலயே || 39 ||

ஸாரங்க³வாஹயோஜனதூ³ரே(ஆ)ஸங்க⁴டித கேதனஸ்தஸ்ய |
கோ³மேத³கேன ரசிதோ கோ³பாயது மாம் ஸமுன்னத꞉ ஸால꞉ || 40 ||

வப்ரத்³வயாந்தரோர்வ்யாம் வடுகைர்விவிதை⁴ஶ்ச யோகி³னீ ப்³ருந்தை³꞉ |
ஸததம் ஸமர்சிதாயா꞉ ஸங்கர்ஷிண்யா꞉ ப்ரணௌமி சரணாப்³ஜம் || 41 ||

தாபஸயோஜனதூ³ரே தஸ்ய ஸமுத்துங்க³꞉ கோ³புரோபேத꞉ |
வாஞ்சா²பூர்த்யை ப⁴வதாத்³வஜ்ரமணீ-நிகர-நிர்மிதோ வப்ர꞉ || 42 ||

வரணத்³விதயாந்தரதோ வாஸஜுஷோ விஹிதமது⁴ரஸாஸ்வாதா³꞉ |
ரம்பா⁴தி³விபு³த⁴வேஶ்யா꞉ ரசயந்து மஹாந்தமஸ்மதா³னந்த³ம் || 43 ||

தத்ர ஸதா³ ப்ரவஹந்தி தடினீ வஜ்ராபி⁴தா⁴ சிரம் ஜீயாத் |
சடுலோர்மிஜாலன்ருத்யத் கலஹம்ஸீகுலகலக்வணிதபுஷ்டா || 44 ||

ரோத⁴ஸி தஸ்யா ருசிரே வஜ்ரேஶீ ஜயதி வஜ்ரபூ⁴ஷாட்⁴யா |
வஜ்ரப்ரதா³னதோஷிதவஜ்ரிமுக²த்ரித³ஶ-வினுதசாரித்ரா || 45 ||

தஸ்யோதீ³ச்யாம் ஹரிதி ஸ்தவகிதஸுஷமாவலீட⁴-வியத³ந்த꞉ |
வைடூ³ர்யரத்னரசிதோ வைமல்யம் தி³ஶது சேதஸோ வரண꞉ || 46 ||

அதி⁴மத்⁴யமேதயோ꞉ புனரம்பா³சரணாவலம்பி³தஸ்வாந்தாம் |
கார்கோடகாதி³னாகா³ன் கலயாம꞉ கிம் ச ப³லிமுகா²ந்த³னுஜான் || 47 ||

க³ந்த⁴வஹஸங்க்²ய-யோஜனதூ³ரே க³க³னோர்த்⁴வஜாங்கி⁴கஸ்தஸ்ய |
வாஸவமணிப்ரணீதோ வரணோ வர்த⁴யது வைது³ஷீம் விஶதா³ம் || 48 ||

மத்⁴யக்ஷோண்யாமனயோர்மஹேந்த்³ரனீலாத்மகானி ச ஸராம்ஸி |
ஶாதோத³ரீ ஸஹாயான்பூ⁴பாலானபி புன꞉ புன꞉ ப்ரணும꞉ || 49 ||

ஆஶுக³யோஜனதூ³ரே தஸ்யோர்த்⁴வம் காந்தித⁴வலிததி³க³ந்த꞉ |
முக்தாவிரசிதகா³த்ரோ முஹுரஸ்மாகம் முதே³ ப⁴வது வப்ர꞉ || 50 ||

ஆவ்ருத்த்யோரதி⁴மத்⁴யம் பூர்வஸ்யாம் தி³ஶி புரந்த³ர꞉ ஶ்ரீமான் |
அப்⁴ரமுவிடாதி⁴ரூடோ⁴ விப்⁴ரமமஸ்மாகமனிஶமாதனுதாத் || 51 ||

தத்கோணே வ்யஜனஸ்ருக்தோமரபாத்ரஸ்ருவான்ன ஶக்தித⁴ர꞉ |
ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴ஸமேத꞉ ஸுக²யது மாம் ஹவ்யவாஹன꞉ ஸுசிரம் || 52 ||

த³க்ஷிணதி³க³ந்தராலே த³ண்ட³த⁴ரோ நீலனீரத³ச்சா²ய꞉ |
த்ரிபுரபதா³ப்³ஜப⁴க்தஸ்திரயது மம நிகி²லமம்ஹம்ஸாம் நிகரம் || 53 ||

தஸ்யைவ பஶ்சிமாயாம் தி³ஶி த³லிதேந்தீ³வர ப்ரபா⁴ஶ்யாம꞉ |
கே²டாஸி யஷ்டிதா⁴ரீ கே²தா³னபனயது யாதுதா⁴னோ மே || 54 ||

தஸ்யா உத்தரதே³ஶே த⁴வலாங்கோ³ விபுலஜ²ஷ வராரூட⁴꞉ |
பாஶாயுதா⁴த்தபாணி꞉ பாஶீ வித³லயது பாஶஜாலானி || 55 ||

வந்தே³ தது³த்தரஹரித்கோணே வாயும் சமூரூவரவாஹம் |
கோரகித தத்வபோ³தா⁴ன்கோ³ரக்ஷ ப்ரமுக² யோகி³னோ(அ)பி முஹு꞉ || 56 ||

தருணீரிடா³ப்ரதா⁴னாஸ்திஸ்ரோ வாதஸ்ய தஸ்ய க்ருதவாஸா꞉ |
ப்ரத்யக்³ரகாபிஶாயனபான-பரிப்⁴ராந்த-லோசனா꞉ கலயே || 57 ||

தல்லோகபூர்வபா⁴கே³ த⁴னத³ம் த்⁴யாயாமி ஶேவதி⁴குலேஶம் |
அபி மாணிப⁴த்³ரமுக்²யானம்பா³சரணாவலம்பி³னோ யக்ஷான் || 58 ||

தஸ்யைவ பூர்வஸீமனி தபனீயாரசிதகோ³புரே நக³ரே |
காத்யாயனீஸஹாயம் கலயே ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³லம் || 59 ||

தத்புருஷோட³ஶவரணஸ்த²லபா⁴ஜஸ்தருணசந்த்³ரசூடா³லான் |
ருத்³ராத்⁴யாயே படி²தான் ருத்³ராணீஸஹசரான் ப⁴ஜே ருத்³ரான் || 60 ||

பவமானஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே பா³லத்ருண்மேசகஸ்தஸ்ய |
ஸாலோ மரகதரசித꞉ ஸம்பத³மசலாம் ஶ்ரியம் ச புஷ்ணாது || 61 ||

ஆவ்ருதி யுக்³மாந்தரதோ ஹரிதமணீ-நிவஹமேசகே தே³ஶே |
ஹாடக-தாலீ-விபினம் ஹாலாக⁴டக⁴டித-விடபமாகலயே || 62 ||

தத்ரைவ மந்த்ரிணீக்³ருஹபரிணாஹம் தரலகேதனம் ஸத³னம் |
மரகதஸௌத⁴மனோஜ்ஞம் த³த்³யாதா³யூஷி த³ண்ட³னாதா²யா꞉ || 63 ||

ஸத³னே தவ ஹரின்மணிஸங்க⁴டிதே மண்ட³பே ஶதஸ்தம்பே⁴ |
கார்த்தஸ்வரமயபீடே² கனகமயாம்பு³ருஹகர்ணிகாமத்⁴யே || 64 ||

பி³ந்து³த்ரிகோணவர்துலஷட³ஸ்ரவ்ருத்தத்³வயான்விதே சக்ரே |
ஸஞ்சாரிணீ த³ஶோத்தரஶதார்ண-மனுராஜகமலகலஹம்ஸீ || 65 ||

கோலவத³னா குஶேஶயனயனா கோகாரிமண்டி³தஶிக²ண்டா³ |
ஸந்தப்தகாஞ்சனாபா⁴ ஸந்த்⁴யாருண-சேல-ஸம்வ்ருத-நிதம்பா³ || 66 ||

ஹலமுஸலஶங்க²சக்ராங்குஶபாஶாப⁴யவரஸ்பு²ரிதஹஸ்தா |
கூலங்கஷானுகம்பா குங்குமஜம்பா³லிதஸ்தனாபோ⁴கா³ || 67 ||

தூ⁴ர்தானாமதிதூ³ராவார்தாஶேஷாவலக்³னகமனீயா |
ஆர்தாலீஶுப⁴தா³த்ரீ வார்தாலீ ப⁴வது வாஞ்சி²தார்தா²ய || 68 ||

தஸ்யா꞉ பரிதோ தே³வீ꞉ ஸ்வப்னேஶ்யுன்மத்தபை⁴ரவீமுக்²யா꞉ |
ப்ரணமத ஜம்பி⁴ன்யாத்³யா꞉ பை⁴ரவவர்கா³ம்ஶ்ச ஹேதுகப்ரமுகா²ன் || 69 ||

பூர்வோக்தஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே பூயாம்ஶுபாடலஸ்தஸ்ய |
வித்³ராவயது மதா³ர்திம் வித்³ருமஸாலோ விஶங்கடத்³வார꞉ || 70 ||

ஆவரணயோர்மஹர்னிஶமந்தரபூ⁴மௌ ப்ரகாஶஶாலின்யாம் |
ஆஸீனமம்பு³ஜாஸனமபி⁴னவஸிந்தூ³ரகௌ³ரமஹமீடே³ || 71 ||

வரணஸ்ய தஸ்ய மாருதயோஜனதோ விபுலகோ³புரத்³வார꞉ |
ஸாலோ நானாரத்னை꞉ ஸங்க⁴டிதாங்க³꞉ க்ருஷீஷ்ட மத³பீ⁴ஷ்டம் || 72 ||

அந்தரகக்ஷ்யாமனயோரவிரலஶோபா⁴பிசண்டி³லோத்³தே³ஶாம் |
மாணிக்²யமண்ட³பாக்²யாம் மஹதீமதி⁴ஹ்ருத³யமனிஶமாகலயே || 73 ||

தத்ர ஸ்தித²ம் ப்ரஸன்னம் தருணதமாலப்ரவாலகிரணாப⁴ம் |
கர்ணாவலம்பி³குண்ட³லகந்த³லிதாபீ⁴ஶுகவசிதகபோலம் || 74 ||

ஶோணாத⁴ரம் ஶுசிஸ்மிதமேணாங்கவத³னமேத⁴மானக்ருபம் |
முக்³தை⁴ணமத³விஶேஷகமுத்³ரிதனிடிலேந்து³ரேகி²கா ருசிரம் || 75 ||

நாலீகத³லஸஹோத³ரனயனாஞ்சலக⁴டிதமனஸிஜாகூதம் |
கமலாகடி²ணபயோத⁴ரகஸ்தூரீ-து⁴ஸ்ருணபங்கிலோரஸ்கம் || 76 ||

சாம்பேயக³ந்தி⁴கைஶ்யம் ஶம்பாஸப்³ரஹ்மசாரிகௌஶேயம் |
ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் ஶ்ரிதஜனரக்ஷாது⁴ரீணசரணாப்³ஜம் || 77 ||

கம்பு³ஸுத³ர்ஶனவிலஸத்-கரபத்³மம் கண்ட²லோலவனமாலம் |
முசுகுந்த³மோக்ஷப²லத³ம் முகுந்த³மானந்த³கந்த³மவலம்பே³ || 78 ||

தத்³வரணோத்தரபா⁴கே³ தாராபதி-பி³ம்ப³சும்பி³னிஜஶ்ருங்க³꞉ |
விவித⁴மணீ-க³ணக⁴டிதோ விதரது ஸாலோ வினிர்மலாம் தி⁴ஷணாம் || 79 ||

ப்ராகாரத்³விதயாந்தரகக்ஷ்யாம் ப்ருது²ரத்னநிகர-ஸங்கீர்ணாம் |
நமத ஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴கமண்ட³பனாம்னாதிவிஶ்ருதாம் பு⁴வனே || 80 ||

ப்ரணுமஸ்தத்ர ப⁴வானீஸஹசரமீஶானமிந்து³க²ண்ட³த⁴ரம் |
ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாமனுஶீலனபா⁴ஜோ(அ)பி ப்⁴ருங்கி³னந்தி³முகா²ன் || 81 ||

தஸ்யைணவாஹயோஜனதூ³ரே வந்தே³ மனோமயம் வப்ரம் |
அங்கூரன்மணிகிரணாமந்தரகக்ஷ்யாம் ச நிர்மலாமனயோ꞉ || 82 ||

தத்ரைவாம்ருதவாபீம் தரலதரங்கா³வலீட⁴தடயுக்³மாம் |
முக்தாமய-கலஹம்ஸீ-முத்³ரித-கனகாரவிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் || 83 ||

ஶக்ரோபலமயப்⁴ருங்கீ³ஸங்கீ³தோன்மேஷகோ⁴ஷிததி³க³ந்தாம் |
காஞ்சனமயாங்க³விலஸத்காரண்ட³வஷண்ட³-தாண்ட³வமனோஜ்ஞாம் || 84 ||

குருவிந்தா³த்ம-கஹல்லக-கோரக-ஸுஷமா-ஸமூஹ-பாடலிதாம் |
கலயே ஸுதா⁴ஸ்வரூபாம் கந்த³லிதாமந்த³கைரவாமோதா³ம் || 85 ||

தத்³வாபிகாந்தராலே தரலே மணிபோதஸீம்னி விஹரந்தீம் |
ஸிந்தூ³ர-பாடலாங்கீ³ம் ஸிதகிரணாங்கூரகல்பிதவதம்ஸாம் || 86 ||

பர்வேந்து³பி³ம்ப³வத³னாம் பல்லவஶோணாத⁴ரஸ்பு²ரிதஹாஸாம் |
குடிலகவரீம் குரங்கீ³ஶிஶுனயனாம் குண்ட³லஸ்பு²ரிதக³ண்டா³ம் || 87 ||

நிகடஸ்த²போதனிலயா꞉ ஶக்தீ꞉ ஶயவித்⁴ருதஹேமஶ்ருங்க³ஜலை꞉ |
பரிஷிஞ்சந்தீம் பரிதஸ்தாராம் தாருண்யக³ர்விதாம் வந்தே³ || 88 ||

ப்ராகு³க்தஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே ப்ரணமாமி பு³த்³தி⁴மயஸாலம் |
அனயோரந்தரகக்ஷ்யாமஷ்டாபத³புஷ்டமேதி³னீம் ருசிராம் || 89 ||

காத³ம்ப³ரீனிதா⁴னாம் கலயாம்யானந்த³வாபிகாம் தஸ்யாம் |
ஶோணாஶ்மனிவஹனிர்மிதஸோபானஶ்ரேணிஶோப⁴மானதடீம் || 90 ||

மாணிக்யதரணினிலயாம் மத்⁴யே தஸ்யா மதா³ருணகபோலாம் |
அம்ருதேஶீத்யபி⁴தா⁴னாமந்த꞉ கலயாமி வாருணீம் தே³வீம் || 91 ||

ஸௌவர்ணகேனிபாதனஹஸ்தா꞉ ஸௌந்த³ர்யக³ர்விதா தே³வ்ய꞉ |
தத்புரத꞉ ஸ்தி²திபா⁴ஜோ விதரந்த்வஸ்மாகமாயுஷோ வ்ருத்³தி⁴ம் || 92 ||

தஸ்ய ப்ருஷத³ஶ்வயோஜனதூ³ரே(அ)ஹங்காரஸாலமதிதுங்க³ம் |
வந்தே³ தயோஶ்ச மத்⁴யே கக்ஷ்யாம் வலமானமலயபவமானாம் || 93 ||

வினுமோ விமர்ஶவாபீம் ஸௌஷும்னஸுதா⁴ஸ்வரூபிணீம் தத்ர |
வேலாதிலங்க்⁴யவீசீகோலாஹலப⁴ரிதகூலவனவாடீம் || 94 ||

தத்ரைவ ஸலிலமத்⁴யே தாபிஞ்ச²த³லப்ரபஞ்சஸுஷமாபா⁴ம் |
ஶ்யாமலகஞ்சுகலஸிதாம் ஶ்யாமா-விடபி³ம்ப³ட³ம்ப³ரஹராஸ்யாம் || 95 ||

ஆபு⁴க்³னமஸ்ருணசில்லீஹஸிதாயுக்³மஶரகார்முகவிலாஸாம் |
மந்த³ஸ்மிதாஞ்சிதமுகீ²ம் மணிமயதாடங்கமண்டி³தகபோலாம் || 96 ||

குருவிந்த³தரணினிலயாம் குலாசலஸ்பர்தி⁴குசனமன்மத்⁴யாம் |
குங்குமவிலிப்தகா³த்ரீம் குருகுல்லாம் மனஸி குர்மஹே ஸததம் || 97 ||

தத்ஸாலோத்தரபா⁴கே³ பா⁴னுமயம் வப்ரமாஶ்ரயே தீ³ப்தம் |
மத்⁴யம் ச விபுலமனயோர்மன்யே விஶ்ராந்தமாதபோத்³கா³ரம் || 98 ||

தத்ர குருவிந்த³பீடே² தாமரஸே கனககர்ணிகாக⁴டிதே |
ஆஸீனமருணவாஸஸமம்லானப்ரஸவமாலிகாப⁴ரணம் || 99 ||

சக்ஷுஷ்மதீப்ரகாஶனஶக்திச்சா²யா-ஸமாரசிதகேலிம் |
மாணிக்யமுகுடரம்யம் மன்யே மார்தாண்ட³பை⁴ரவம் ஹ்ருத³யே || 100 ||

இந்து³மயஸாலமீடே³ தஸ்யோத்தரதஸ்துஷாரகி³ரிகௌ³ரம் |
அத்யந்த-ஶிஶிரமாருதமனயோர்மத்⁴யம் ச சந்த்³ரிகோத்³கா³ரம் || 101 ||

தத்ர ப்ரகாஶமானம் தாரானிகரைஶ்ச (ஸர்வதஸ்ஸேவ்யம் ) பரிஷ்க்ருதோத்³தே³ஶம் |
அம்ருதமயகாந்திகந்த³லமந்த꞉ கலயாமி குந்த³ஸிதமிந்து³ம் || 102 ||

ஶ்ருங்கா³ரஸாலமீடே³ ஶ்ருங்கோ³ல்லஸிதம் தது³த்தரே பா⁴கே³ |
மத்⁴யஸ்த²லே தயோரபி மஹிதாம் ஶ்ருங்கா³ரபூர்விகாம் பரிகா²ம் || 103 ||

தத்ர மணினௌஸ்தி²தாபி⁴ஸ்தபனீயாரசிதஶ்ருங்க³ஹஸ்தாபி⁴꞉ |
ஶ்ருங்கா³ரதே³வதாபி⁴꞉ ஸஹிதம் பரிகா²தி⁴பம் ப⁴ஜே மத³னம் || 104 ||

ஶ்ருங்கா³ரவரணவர்யஸ்யோத்தரத꞉ ஸகலவிபு³த⁴ஸம்ஸேவ்யம் |
சிந்தாமணிக³ணரசிதம் சிந்தாம் தூ³ரீகரோது மே ஸத³னம் || 105 ||

மணிஸத³ன ஸாலயோரதி⁴மத்⁴யம் த³ஶதாலபூ⁴மிருஹதீ³ர்கை⁴꞉ |
பர்ணை꞉ ஸுவர்ணவர்ணைர்யுக்தாம் காண்டை³ஶ்ச யோஜனோத்துங்கை³꞉ || 106 ||

ம்ருது³லைஸ்தாலீபஞ்சகமானைர்மிலிதாம் ச கேஸரகத³ம்பை³꞉ |
ஸந்ததக³லிதமரந்த³ஸ்ரோதோனிர்யன்மிலிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் || 107 ||

பாடீரபவனபா³லகதா⁴டீனிர்யத்பராக³பிஞ்ஜரிதாம் |
கலஹம்ஸீகுலகலகலகூலங்கஷனினத³னிசயகமனீயாம் || 108 ||

பத்³மாடவீம் ப⁴ஜாம꞉ பரிமலகல்லோலபக்ஷ்மலோபாந்தாம் |
தே³வ்யர்க்⁴யபாத்ரதா⁴ரீ தஸ்யா꞉ பூர்வதி³ஶி த³ஶகலாயுக்த꞉ |
வலயிதமூர்திர்ப⁴க³வான் வஹ்னி꞉ கோஶோன்னதஶ்சிரம் பாயாத் || 109 ||

தத்ராதா⁴ரே தே³வ்யா꞉ பாத்ரீரூப꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ஶ்ரீமான் |
த்³வாத³ஶகலாஸமேதோ த்⁴வாந்தம் மம ப³ஹுலமாந்தரம் பி⁴ந்த்³யாத் || 110 ||

தஸ்மின் தி³னேஶபாத்ரே தரங்கி³தாமோத³மம்ருதமயமர்க்⁴யம் |
சந்த்³ரகலாத்மகமம்ருதம் ஸாந்த்³ரீகுர்யாத³மந்த³மானந்த³ம் || 111 ||

அம்ருதே தஸ்மின்னபி⁴தோ விஹரந்த்யோ விவித⁴தரணிபா⁴ஜ꞉ |
ஷோட³ஶகலா꞉ ஸுதா⁴ம்ஶோ꞉ ஶோகாது³த்தாரயந்து மாமனிஶம் || 112 ||

தத்ரைவ விஹ்ருதிபா⁴ஜோ தா⁴த்ருமுகா²னாம் ச காரணேஶானாம் |
ஸ்ருஷ்ட்யாதி³ரூபிகாஸ்தா꞉ ஶமயந்த்வகி²லா꞉ கலாஶ்ச ஸந்தாபம் || 113 ||

கீனாஶவருணகின்னரராஜதி³க³ந்தேஷு ரத்னகே³ஹஸ்ய |
கலயாமி தான்யஜஸ்ரம் கலயந்த்வாயுஷ்யமர்க்⁴யபாத்ராணி || 114 ||

பாத்ரஸ்த²லஸ்ய புரத꞉ பத்³மாரமணவிதி⁴பார்வதீஶானாம் |
ப⁴வனானி ஶர்மணே நோ ப⁴வந்து பா⁴ஸா ப்ரதீ³பிதஜக³ந்தி || 115 ||

ஸத³னஸ்யானலகோணே ஸததம் ப்ரணமாமி குண்ட³மாக்³னேயம் |
தத்ர ஸ்தி²தம் ச வஹ்னிம் தரலஶிகா²ஜடிலமம்பி³காஜனகம் || 116 ||

தஸ்யாஸுரதி³ஶி தாத்³ருஶரத்னபரிஸ்பு²ரிதபர்வனவகாட்⁴யம் |
சக்ராத்மகம் ஶதாங்க³ம் ஶதயோஜனமுன்னதம் ப⁴ஜே தி³வ்யம் || 117 ||

தத்ரைவ தி³ஶி நிஷண்ணம் தபனீயத்⁴வஜபரம்பராஶ்லிஷ்டம் |
ரத²மபரம் ச ப⁴வான்யா ரசயாமோ மனஸி ரத்னமயசூட³ம் || 118 ||

ப⁴வனஸ்ய வாயுபா⁴கே³ பரிஷ்க்ருதோ விவித⁴வைஜயந்தீபி⁴꞉ |
ரசயது முத³ம் ரதே²ந்த்³ர꞉ ஸசிவேஶான்யா꞉ ஸமஸ்தவந்த்³யாயா꞉ || 119 ||

குர்மோ(அ)தி⁴ஹ்ருத³யமனிஶம் க்ரோடா³ஸ்யாயா꞉ ஶதாங்கமூர்த⁴ன்யம் |
ருத்³ரதி³ஶி ரத்னதா⁴ம்னோ ருசிரஶலாகா ப்ரபஞ்சகஞ்சுகிதம் || 120 ||

பரிதோ தே³வீதா⁴ம்ன꞉ ப்ரணீதவாஸா மனுஸ்வரூபிண்ய꞉ |
குர்வந்து ரஶ்மிமாலாக்ருதய꞉ குஶலானி தே³வதா நிகி²லா꞉ || 121 ||

ப்ராக்³த்³வாரஸ்ய ப⁴வானீதா⁴ம்ன꞉ பார்ஶ்வத்³வயாரசிதவாஸே |
மாதங்கீ³ கிடிமுக்²யௌ மணிஸத³னே மனஸி பா⁴வயாமி சிரம் || 122 ||

யோஜனயுக³லாபோ⁴கா³ தத்கோஶபரிணாஹயைவ பி⁴த்த்யா ச |
சிந்தாமணிக்³ருஹ-பூ⁴மிர்ஜீயாதா³ம்னாயமயசதுர்த்³வாரா || 123 ||

த்³வாரே த்³வாரே தா⁴ம்ன꞉ பிண்டீ³பூ⁴தா நவீனபி³ம்பா³பா⁴꞉ |
வித³த⁴து விபுலாம் கீர்திம் தி³வ்யா லௌஹித்யஸித்³த்⁴யோ தே³வ்ய꞉ || 124 ||

மணிஸத³னஸ்யாந்தரதோ மஹனீயே ரத்னவேதி³காமத்⁴யே |
பி³ந்து³மயசக்ரமீடே³ பீடா²னாமுபரி விரசிதாவாஸம் 125 ||

சக்ராணாம் ஸகலானாம் ப்ரத²மமத⁴꞉ ஸீமப²லகவாஸ்தவ்யா꞉ |
அணிமாதி³ஸித்³த⁴யோ மாமவந்து தே³வீ ப்ரபா⁴ஸ்வரூபிண்ய꞉ || 126 ||

அணிமாதி³ஸித்³தி⁴ப²லகஸ்யோபரிஹரிணாங்கக²ண்ட³க்ருதசூடா³꞉ |
ப⁴த்³ரம் பக்ஷ்மலயந்து ப்³ராஹ்மீப்ரமுகா²ய மாதரோ(அ)ஸ்மாகம் || 127 ||

தஸ்யோபரி மணிப²லகே தாருண்யோத்துங்க³பீனகுசபா⁴ரா꞉ |
ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴னா ப்⁴ராந்திம் வித்³ராவயந்து த³ஶமுத்³ரா꞉ || 128 ||

ப²லகத்ரயஸ்வரூபே ப்ருது²லே த்ரைலோக்யமோஹனே சக்ரே |
தீ³வ்யந்து ப்ரகடாக்²யாஸ்தாஸாம் கர்த்ரீம் ச ப⁴க³வதீ த்ரிபுரா || 129 ||

தது³பரி விபுலே தி⁴ஷ்ண்யே தரலத்³ருஶஸ்தருணகோகனத³பா⁴ஸ꞉ |
காமாகர்ஷிண்யாத்³யா꞉ கலயே தே³வீ꞉ கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³꞉ || 130 ||

ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரே(அ)ஸ்மின் கு³ப்தயோகி³னீ ஸேவ்யா꞉ |
த்ரிபுரேஶீ மம து³ரிதம் துத்³யாத் கண்டா²வலம்பி³மணிஹாரா || 131 ||

தஸ்யோபரி மணிபீடே² தாம்ராம்போ⁴ருஹத³லப்ரபா⁴ஶோணா꞉ |
த்⁴யாயாம்யனங்க³குஸுமாப்ரமுகா² தே³வீஶ்ச வித்⁴ருதகூர்பாஸா꞉ || 132 ||

ஸங்க்ஷோப⁴காரகே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சக்ரே ஶ்ரீத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸாக்ஷாத் |
கோ³ப்த்ரீ கு³ப்தராக்²யா꞉ கோ³பாயதுமாம் க்ருபார்த்³ரயா த்³ருஷ்ட்யா || 133 ||

ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴னா꞉ ஶக்தீஸ்தஸ்யோர்த்⁴வவலயக்ருதவாஸா꞉ |
ஆலோலனீலவேணீரந்த꞉ கலயாமி யௌவனோன்மத்தா꞉ || 134 ||

ஸௌபா⁴க்³யதா³யகே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சக்ரேஶீ த்ரிபுரவாஸினீ ஜீயாத் |
ஶக்தீஶ்ச ஸம்ப்ரதா³யாபி⁴தா⁴꞉ ஸமஸ்தா꞉ ப்ரமோத³யந்த்வனிஶம் || 135 ||

மணிபீடோ²பரி தாஸாம் மஹதி சதுர்ஹஸ்தவிஸ்த்ருதே வலயே |
ஸந்ததவிரசிதவாஸா꞉ ஶக்தீ꞉ கலயாமி ஸர்வஸித்³தி⁴முகா²꞉ || 136 ||

ஸர்வார்த²ஸாத⁴காக்²யே சக்ரே(அ)முஷ்மின் ஸமஸ்தப²லதா³த்ரீ |
த்ரிபுரா ஶ்ரீர்மம குஶலம் தி³ஶதாது³த்தீர்ணயோகி³னீஸேவ்யா || 137 ||

தாஸாம் நிலயஸ்யோபரி தி⁴ஷ்ண்யே கௌஸும்ப⁴கஞ்சுகமனோஜ்ஞா꞉ |
ஸர்வஜ்ஞாத்³யா தே³வ்ய꞉ ஸகலா꞉ ஸம்பாத³யந்து மம கீர்திம் || 138 ||

சக்ரே ஸமஸ்தரக்ஷாகரனாம்ன்யஸ்மின்ஸமஸ்தஜனஸேவ்யாம் |
மனஸி நிக³ர்பா⁴ஸஹிதாம் மன்யே த்ரிபுரமாலினீ தே³வீம் || 139 ||

ஸர்வஜ்ஞாஸத³னஸ்யோபரி சக்ரே விபுலே ஸமாகலிதகே³ஹா꞉ |
வந்தே³ வஶினீமுக்²யா꞉ ஶக்தீ꞉ ஸிந்தூ³ரரேணுஶோணருச꞉ || 140 ||

ஶ்ரீஸர்வரோக³ஹாரிணிசக்ரே(அ)ஸ்மிந்த்ரிபுரபூர்விகாம் ஸித்³தா⁴ம் |
வந்தே³ ரஹஸ்யனாம்னா வேத்³யாபி⁴꞉ ஶக்திபி⁴꞉ ஸதா³ ஸேவ்யாம் || 141 ||

வஶினீக்³ருஹோபரிஷ்டாத்³ விம்ஶதிஹஸ்தோன்னதே மஹாபீடே² |
ஶமயந்து ஶத்ருப்³ருந்த³ம் ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சாதி³த³ம்பத்யோ꞉ || 142 ||

ஶஸ்த்ரஸத³னோபரிஷ்டா வலயே வலவைரிரத்னஸங்க⁴டிதே |
காமேஶ்வரீப்ரதா⁴னா꞉ கலயே தே³வீ꞉ ஸமஸ்தஜனவந்த்³யா꞉ || 143 ||

சக்ரே(அ)த்ர ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³னாமனி ஸர்வப²லதா³த்ரீ |
த்ரிபுராம்பா³வது ஸததம் பராபரரஹஸ்யயோகி³னீஸேவ்யா || 144 ||

காமேஶ்வரீக்³ருஹோபரிவலயே விவித⁴மனுஸம்ப்ரதா³யஜ்ஞா꞉ |
சத்வாரோ யுக³னாதா² ஜயந்து மித்ரேஶபூர்வகா கு³ரவ꞉ || 145 ||

நாத²ப⁴வனோபரிஷ்டான்னானாரத்னசயமேது³ரே பீடே² |
காமேஶ்யாத்³யா நித்யா꞉கலயந்து முத³ம் திதி²ஸ்வரூபிண்ய꞉ || 146 ||

நித்யாஸத³னஸ்யோபரி நிர்மலமணினிவஹவிரசிதே தி⁴ஷ்ண்யே |
குஶலம் ஷட³ங்க³தே³வ்ய꞉ கலயந்த்வஸ்மாகமுத்தரலனேத்ரா꞉ || 147 ||

ஸத³னஸ்யோபரி தாஸாம் ஸர்வானந்த³மயனாமகே பி³ந்தௌ³ |
பஞ்சப்³ரஹ்மாகாராம் மஞ்சம் ப்ரணமாமி மணிக³ணாகீர்ணம் || 148 ||

பரிதோ மணிமஞ்சஸ்ய ப்ரலம்ப³மானா நியந்த்ரிதா பாஶை꞉ |
மாயாமயீ யவனிகா மம து³ரிதம் ஹரது மேசகச்சா²யா || 149 ||

மஞ்சஸ்யோபரி லம்ப³ன்மத³னீபுன்னாக³மாலிகாப⁴ரிதம் |
ஹரிகோ³பமயவிதானம் ஹரதாதா³லஸ்யமனிஶமஸ்மாகம் || 150 ||

பர்யங்கஸ்ய ப⁴ஜாம꞉ பாதா³ன்பி³ம்பா³ம்பு³தே³ந்து³ஹேமருச꞉ |
அஜஹரிருத்³ரேஶமயானநலாஸுரமாருதேஶகோணஸ்தா²ன் || 151 ||

ப²லகம் ஸதா³ஶிவமயம் ப்ரணௌமி ஸிந்தூ³ரரேணுகிரணாப⁴ம் |
ஆரப்⁴யாங்கே³ஶீனாம் ஸத³னாத்கலிதம் ச ரத்னஸோபானம் || 152 ||

பட்டோபதா⁴னக³ண்ட³கசதுஷ்டயஸ்பு²ரிதபாடலாஸ்தரணம் |
பர்யங்கோபரிக⁴டிதம் பாது சிரம் ஹம்ஸதூலஶயனம் ந꞉ || 153 ||

தஸ்யோபரி நிவஸந்தம் தாருண்யஶ்ரீனிஷேவிதம் ஸததம் |
ஆவ்ருந்தபுல்லஹல்லகமரீசிகாபுஞ்ஜமஞ்ஜுலச்சா²யம் || 154 ||

ஸிந்தூ³ரஶோணவஸனம் ஶீதாம்ஶுஸ்தப³கசும்பி³தகிரீடம் |
குங்குமதிலகமனோஹரகுடிலாலிகஹஸிதகுமுத³ப³ந்து⁴ஶிஶும் || 155 ||

பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³னம் பு²ல்லஸரோஜாதலோசனத்ரிதயம் |
தரலாபாங்க³தரங்கி³தஶப²ராங்கனஶாஸ்த்ரஸம்ப்ரதா³யார்த²ம் || 156 ||

மணிமயகுண்ட³லபுஷ்யன்மரீசிகல்லோலமாம்ஸலகபோலம் |
வித்³ருமஸஹோத³ராத⁴ரவிஸ்ருமரஸ்மித-கிஶோரஸஞ்சாரம் || 157 ||

ஆமோதி³குஸுமஶேக²ரமானீலப்⁴ரூலதாயுக³மனோஜ்ஞம் |
வீடீஸௌரப⁴ம்வீசீத்³விகு³ணிதவக்த்ராரவிந்த³ஸௌரப்⁴யம் || 158 ||

பாஶாங்குஶேக்ஷுசாபப்ரஸவஶரஸ்பு²ரிதகோமலகராப்³ஜம் |
காஶ்மீரபங்கிலாங்க³ம் காமேஶம் மனஸி குர்மஹே ஸததம் || 159 ||

தஸ்யாங்கபு⁴வி நிஷண்ணாம் தருணகத³ம்ப³ப்ரஸூனகிரணாபா⁴ம் |
ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³ம் ஸீமந்தன்யஸ்தஸாந்த்³ரஸிந்தூ³ராம் || 160 ||

குங்குமலலாமபா⁴ஸ்வன்னிடிலாம் குடிலதரசில்லிகாயுக³லாம் |
நாலீகதுல்யனயனாம் நாஸாஞ்சலனடிதமௌக்திகாப⁴ரணாம் || 161 ||

அங்குரிதமந்த³ஹாஸமருணாத⁴ரகாந்திவிஜிதபி³ம்பா³பா⁴ம் |
கஸ்தூரீமகரீயுதகபோலஸங்க்ராந்தகனகதாடங்காம் || 162 ||

கர்பூரஸாந்த்³ரவீடீகப³லித வத³னாரவிந்த³ கமனீயாம் |
கம்பு³ஸஹோத³ரகண்ட²ப்ரலம்ப³மானாச்ச²மௌக்திககலாபாம் || 163 ||

கல்ஹாரதா³மகோமலபு⁴ஜயுக³லஸ்பு²ரிதரத்னகேயூராம் |
கரபத்³மமூலவிலஸத் காஞ்சனமயகடகவலயஸந்தோ³ஹாம் || 164 ||

பாணிசதுஷ்டய விலஸத் பாஶாங்குஶபுண்ட்³ரசாபபுஷ்பாஸ்த்ராம் |
கூலங்கஷகுசஶிக²ராம் குங்குமகர்த³மிதரத்னகூர்பாஸாம் || 165 ||

அணுதா³யாத³வலக்³னாமம்பு³த³ஶோபா⁴ஸனாபி⁴-ரோமலதாம் |
மாணிக்யக²சிதகாஞ்சீமரீசிகாக்ராந்தமாம்ஸலனிதம்பா³ம் || 166 ||

கரபோ⁴ருகாண்ட³யுக³லாம் ஜங்கா⁴ஜிதகாமஜைத்ரதூணீராம் |
ப்ரபத³பரிபூ⁴தகூர்மாம் பல்லவஸச்சா²யபத³யுக³மனோஜ்ஞாம் || 167 ||

கமலப⁴வகஞ்ஜலோசனகிரீடரத்னாம்ஶுரஞ்ஜிதபதா³ப்³ஜாம் |
உன்மஸ்தகானுகம்பாமுத்தரலாபாங்க³போஷிதானங்கா³ம் || 168 ||

ஆதி³மரஸாவலம்பா³மனித³ம் ப்ரத²மோக்திவல்லரீகலிகாம் |
ஆப்³ரஹ்மகீடஜனநீம் அந்த꞉ கலயாமி ஸுந்த³ரீமனிஶம் || 169 ||

கஸ்து க்ஷிதௌ படீயான்வஸ்துஸ்தோதும் ஶிவாங்கவாஸ்தவ்யம் |
அஸ்து சிரந்தனஸுக்ருதை꞉ ப்ரஸ்துதகாம்யாய தன்மம புரஸ்தாத் || 170 ||

ப்ரபு⁴ஸம்மிதோக்திக³ம்யே பரமஶிவோத்ஸங்க³துங்க³பர்யங்கம் |
தேஜ꞉ கிஞ்சன தி³வ்யம் புரதோ மே ப⁴வது புண்ட்³ரகோத³ண்ட³ம் || 171 ||

மது⁴ரிமப⁴ரிதஶராஸம் மகரந்த³ஸ்பந்தி³மார்க³ணோதா³ரம் |
கைரவிணீவிடசூட³ம் கைவல்யாயாஸ்து கிஞ்சன மஹோ ந꞉ || 172 ||

அக்ஷுத்³ரமிக்ஷுசாபம் பரோக்ஷமவலக்³னஸீம்னி த்ர்யக்ஷம் |
க்ஷபயது மே க்ஷேமேதரமுக்ஷரத²ப்ரேமபக்ஷ்மலம் தேஜ꞉ || 173 ||

ப்⁴ருங்க³ருசிஸங்க³ரகராபாங்க³ம் ஶ்ருங்கா³ரதுங்க³மருணாங்க³ம் |
மங்க³லமப⁴ங்கு³ரம் மே க⁴டயது க³ங்கா³த⁴ராங்க³ஸங்கி³ மஹ꞉ || 174 ||

ப்ரபத³ஜிதகூர்மமூர்மிலகருணம் ப⁴ர்மருசினிர்மத²னதே³ஹம் |
ஶ்ரிதவர்ம மர்ம ஶம்போ⁴꞉ கிஞ்சன நர்ம மம ஶர்மனிர்மாது || 175 ||

காலகுரலாலிகாலிமகந்த³லவிஜிதாலிவி த்⁴ருதமணிவாலி |
மிலது ஹ்ருதி³ புலினஜலக⁴னம் ப³ஹுலித க³லக³ரலகேலி கிமபி மஹ꞉ || 176 ||

குங்குமதிலகிதபா²லா குருவிந்த³ச்சா²யபாடலது³கூலா |
கருணாபயோதி⁴வேலா காசன சித்தே சகாஸ்து மே லீலா || 177 ||

புஷ்பந்த⁴யருசிவேண்ய꞉ புலினாபோ⁴க³த்ரபாகரஶ்ரேண்ய꞉ |
ஜீயாஸுரிக்ஷுபாண்ய꞉ காஶ்சன காமாரிகேலிஸாக்ஷிண்ய꞉ || 178 ||

தபனீயாம்ஶுகபா⁴ம்ஸி த்³ராக்ஷாமாது⁴ர்யனாஸ்திகவசாம்ஸி |
கதிசன ஶுசம் மஹாம்ஸி க்ஷபயது கபாலிதோஷிதமனாம்ஸி || 179 ||

அஸிதகசமாயதாக்ஷம் குஸுமஶரம் குலமுத்³வஹக்ருபார்த்³ரம் |
ஆதி³மரஸாதி⁴தை³வதமந்த꞉ கலயே ஹராங்கவாஸி மஹ꞉ || 180 ||

கர்ணோபாந்ததரங்கி³தகடாக்ஷனிஸ்பந்தி³ கண்ட²த³க்⁴னக்ருபாம் |
காமேஶ்வராங்கனிலயாம் காமபி வித்³யாம் புராதனீம் கலயே || 181 ||

அரவிந்த³காந்த்யருந்துத³விலோசனத்³வந்த்³வஸுந்த³ரமுகே²ந்து³꞉ |
ச²ந்த³꞉ கந்த³லமந்தி³ரமந்த꞉ புரமைந்து³ஶேக²ரம் வந்தே³ || 182 ||

பி³ம்ப³னிகுரும்ப³ட³ம்ப³ரவிட³ம்ப³கச்சா²யமம்ப³ரவலக்³னம் |
கம்பு³க³லமம்பு³த³குசம் பி³ம்போ³கம் கமபி சும்ப³து மனோ மே || 183 ||

கமபி கமனீயரூபம் கலயாம்யந்த꞉ கத³ம்ப³குஸுமாட்⁴யம் |
சம்பகருசிரஸுவேஷை꞉ ஸம்பாதி³தகாந்த்யலங்க்ருததி³க³ந்தம் || 184 ||

ஶம்பாருசிப⁴ரக³ர்ஹா ஸம்பாத³க க்ராந்தி கவசித தி³க³ந்தம் |
ஸித்³தா⁴ந்தம் நிக³மானாம் ஶுத்³தா⁴ந்தம் கிமபி ஶூலின꞉ கலயே || 185 ||

உத்³யத்³தி³னகரஶோணானுத்பலப³ந்து⁴ஸ்தனந்த⁴யாபீடா³ன் |
கரகலிதபுண்ட்³ரசாபான் கலயே கானபி கபர்தி³ன꞉ ப்ராணான் || 186 ||

ரஶனாலஸஜ்ஜக⁴னயா ரஸனாஜீவாது-சாபபா⁴ஸுரயா |
க்⁴ராணாயுஷ்கரஶரயா க்⁴ராதம் சித்தம் கயாபி வாஸனய || 187 ||

ஸரஸிஜஸஹயுத்⁴வத்³ருஶா ஶம்பாலதிகாஸனாபி⁴விக்³ரஹயா |
பா⁴ஸா கயாபி சேதோ நாஸாமணி ஶோபி⁴வத³னயா ப⁴ரிதம் || 188 ||

நவயாவகாப⁴ஸிசயான்விதயா க³ஜயானயா த³யாபரயா |
த்⁴ருதயாமினீஶகலயா தி⁴யா கயாபி க்ஷதாமயா ஹி வயம் || 189 ||

அலமலமகுஸுமபா³ணை꞉ பி³ம்ப³ஶோணை꞉ புண்ட்³ரகோத³ண்டை³꞉ |
அகுமுத³பா³ந்த⁴வசூடை³ரன்யைரிஹ ஜக³தி தை³வதம் மன்யை꞉ || 190 ||

குவலயஸத்³ருக்ஷனயனை꞉ குலகி³ரிகூடஸ்த²ப³ந்து⁴குசபா⁴ரை꞉ |
கருணாஸ்பந்தி³கடாக்ஷை꞉ கவசிதசித்தோ(அ)ஸ்மி கதிபயை꞉ குதுகை꞉ || 191 ||

நதஜனஸுலபா⁴ய நமோ நாலீகஸனாபி⁴லோசனாய நம꞉ |
நந்தி³த கி³ரிஶாய நமோ மஹஸே நவனீபபாடலாய நம꞉ || 192 ||

காத³ம்ப³குஸுமதா⁴ம்னே காயச்சா²யாகணாயிதார்யம்ணே |
ஸீம்னே சிரந்தனகி³ராம் பூ⁴ம்னே கஸ்மைசிதா³த³தே⁴ ப்ரணதிம் || 193 ||

குடிலகப³ரீப⁴ரேப்⁴ய꞉ குங்குமஸப்³ரஹ்மசாரிகிரணேப்⁴ய꞉ |
கூலங்கஷஸ்தனேப்⁴ய꞉ குர்ம꞉ ப்ரணதிம் குலாத்³ரிகுதுகேப்⁴ய꞉ || 194 ||

கோகணத³ஶோண சரணாத் கோமல குரலாலி விஜிதஶைவாலாத் |
உத்பலஸுக³ந்தி⁴ நயனாது³ரரீகுர்மோ ந தே³வதமான்யாம் || 195 ||

ஆபாடலாத⁴ராணாமானீலஸ்னிக்³த⁴ப³ர்ப³ரகசானாம் |
ஆம்னாய ஜீவனானாமாகூதானாம் ஹரஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்மி || 196 ||

புங்கி²தவிலாஸஹாஸஸ்பு²ரிதாஸு புராஹிதாங்கனிலயாஸு |
மக்³னம் மனோமதீ³யம் காஸ்வபி காமாரி ஜீவனாடீ³ஷு || 197 ||

லலிதா பாது ஶிரோ மே லலாடாம்பா³ ச மது⁴மதீரூபா |
ப்⁴ரூயுக்³மம் ச ப⁴வானீ புஷ்பஶரா பாது லோசனத்³வந்த்³வம் || 198 ||

பாயான்னாஸாம் பா³லா ஸுப⁴கா³ த³ந்தாம்ஶ்ச ஸுந்த³ரீ ஜிஹ்வாம் |
அத⁴ரோஷ்டமாதி³ஶக்திஶ்சக்ரேஶீ பாது மே சிரம் சிபு³கம் || 199 ||

காமேஶ்வரீ ச கர்ணௌ காமாக்ஷீ பாது க³ண்ட³யோர்யுக³லம் |
ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாவ்யாத்³வத³னம் ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ ச க³லம் || 200 ||

ஸ்கந்த³ப்ரஸூஶ்ச பாது ஸ்கந்தௌ⁴ பா³ஹூ ச பாடலாங்கீ³ மே |
பாணீ ச பத்³மனிலயா பாயாத³னிஶம் நகா²வலீர்விஜயா || 201 ||

கோத³ண்டி³னீ ச வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் சாவ்யாத் குலாசலதனூஜா |
கல்யாணீ ச வலக்³னம் கடிம் ச பாயாத்கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³ || 202 ||

ஊருத்³வயம் ச பாயாது³மா ம்ருடா³னீ ச ஜானுனீ ரக்ஷேத் |
ஜங்கே⁴ ச ஷோட³ஶீ மே பாயாத் பாதௌ³ ச பாஶஸ்ருணி ஹஸ்தா || 203 ||

ப்ராத꞉ பாது பரா மாம் மத்⁴யாஹ்னே பாது மணிக்³ருஹாதீ⁴ஶா |
ஶர்வாண்யவது ச ஸாயம் பாயாத்³ராத்ரௌ ச பை⁴ரவீ ஸாக்ஷாத் || 204 ||

பா⁴ர்யா ரக்ஷது கௌ³ரீ பாயாத் புத்ராம்ஶ்ச பி³ந்து³க்³ருஹபீடா² |
ஶ்ரீவித்³யா ச யஶோ மே ஶீலம் சாவ்யாஶ்சிரம் மஹாராஜ்ஞீ || 205 ||

பவனமயி பாவகமயி க்ஷோணீமயி க³க³னமயி க்ருபீடமயி |
ரவிமயி ஶஶிமயி தி³ம்மயி ஸமயமயி ப்ராணமயி ஶிவே பாஹி || 206 ||

காலி கபாலினி ஶூலினி பை⁴ரவி மாதங்கி³ பஞ்சமி த்ரிபுரே |
வாக்³தே³வி விந்த்⁴யவாஸினி பா³லே பு⁴வனேஶி பாலய சிரம் மாம் || 207 ||

அபி⁴னவஸிந்தூ³ராபா⁴மம்ப³ த்வாம் சிந்தயந்தி யே ஹ்ருத³யே |
உபரி நிபதந்தி தேஷாமுத்பலனயனாகடாக்ஷகல்லோலா꞉ || 208 ||

வர்கா³ஷ்டகமிலிதாபி⁴ர்வஶினீமுக்²யாபி⁴ராவ்ருதாம் ப⁴வதீம் |
சிந்தயதாம் ஸிதவர்ணாம் வாசோ நிர்யாந்த்யயத்னதோ வத³னாத் || 209 ||

கனகஶலாகாகௌ³ரீம் கர்ணவ்யாலோலகுண்ட³லத்³விதயாம் |
ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் ச ப⁴வதீம் த்⁴யாயந்தோ யே த ஏவ பூ⁴த⁴னதா³꞉ || 210 ||

ஶீர்ஷாம்போ⁴ருஹமத்⁴யே ஶீதலபீயூஷவர்ஷிணீம் ப⁴வதீம் |
அனுதி³னமனுசிந்தயதாமாயுஷ்யம் ப⁴வதி புஷ்கலமவன்யாம் || 211 ||

மது⁴ரஸ்மிதாம் மதா³ருணனயனாம் மாதங்க³கும்ப⁴வக்ஷோஜாம் |
சந்த்³ரவதம்ஸினீம் த்வாம் ஸவிதே⁴ பஶ்யந்தி ஸுக்ருதின꞉ கேசித் || 212 ||

லலிதாயா꞉ ஸ்தவரத்னம் லலிதபதா³பி⁴꞉ ப்ரணீதமார்யாபி⁴꞉ |
ப்ரதிதி³னமவனௌ பட²தாம் ப²லானி வக்தும் ப்ரக³ல்ப⁴தே ஸைவ || 213 ||

ஸத³ஸத³னுக்³ரஹனிக்³ரஹக்³ருஹீதமுனிவிக்³ரஹோ ப⁴க³வான் |
ஸர்வாஸாமுபனிஷதா³ம் து³ர்வாஸா ஜயதி தே³ஶிக꞉ ப்ரத²ம꞉ || 214 ||
|| இதி மஹர்ஷிது³ர்வாஸ꞉ ப்ரணீதம் லலிதாஸ்தவரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ||

மரின்னி ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

Also Read:

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top