Lalitha Stotram

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ ॥
ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ-ಮಳಿಕ ಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ-ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀ-ಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ-ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ||

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ-
ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಭಗವನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ತ್ವತ್ತಶ್ಶ್ರುತಮಶೇಷೇಣ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ || ೧ ||

ರಹಸ್ಯಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಪಿ ತತ್ಸಂಶ್ರುತಂ ಮಯಾ |
ಇತಃಪರಂ ಚ ಮೇ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ || ೨ ||

ತಥಾಪಿ ಮಮ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನೈವ ಜಾಯತೇ |
ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಾರ್ಥಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಶೋಚಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಕಿಮಿದಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರೂಹಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶೋಪಿ ವಾ ಪುನಃ |
ಅಸ್ತಿಚೇನ್ಮಮ ತಂ ಬ್ರೂಹಿ ಬ್ರೂಹೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಮ್ || ೪ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಸಮಾವಲಂಬೇ ತತ್ಪಾದಯುಗಳಂ ಕಲಶೋದ್ಭವಃ |
ಹಯಾನನೋ ಭೀತಭೀತಃ ಕಿಮಿದಂ ಕಿಮಿದಂತ್ವಿತಿ || ೫ ||

ಮುಂಚ ಮುಂಚೇತಿ ತಂ ಚೋಕ್ತ್ವಾ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತೋ ಬಭೂವ ಸಃ |
ಚಿರಂ ವಿಚಾರ್ಯ ನಿಶ್ಚಿನ್ವನ್ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಮಯೇತ್ಯಸೌ || ೬ ||

ತೂಷ್ಣೀಂ ಸ್ಥಿತಃಸ್ಮರನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ಲಲಿತಾಂಬಾಕೃತಾಂ ಪುರಾ |
ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯೈವ ಸ ಮುನಿಸ್ತತ್ಪಾದಾ ವತ್ಯಜನ್ ಸ್ಥಿತಃ || ೭ ||

ವರ್ಷತ್ರಯಾವಧಿ ತದಾ ಗುರುಶಿಷ್ಯೌ ತಥಾ ಸ್ಥಿತೌ |
ತಚ್ಛೃಣ್ವಂತಶ್ಚ ಪಶ್ಯಂತಸ್ಸರ್ವಲೋಕಾಸ್ಸುವಿಸ್ಮಿತಾಃ || ೮ ||

ತತ್ರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ರಹಸ್ಯೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮವೋಚತ || ೯ ||

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ-
ಅಶ್ವಾನನಾವಯೋಃ ಪ್ರೀತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶ್ವಾಸಿನೇ ತ್ವಯಾ |
ರಾಜ್ಯಂ ದೇಯಂ ಶಿರೋ ದೇಯಂ ನ ದೇಯಾ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ || ೧೦ ||

ಸ್ವಮಾತೃಜಾರವದ್ಗೋಪ್ಯಾ ವಿದ್ಯೈಷೇತ್ಯಾಗಮಾ ಜಗುಃ |
ತತೋಽತಿಗೋಪನೀಯಾ ಮೇ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರೀ ಸ್ತುತಿಃ || ೧೧ ||

ಮಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಣಾಪಿ ಕೃತಾ ಸಾ ಗೋಪಿತಾ ಭೃಶಮ್ |
ಮದಾಜ್ಞಯಾ ವಚೋದೇವ್ಯಶ್ಚಕ್ರುರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೧೨ ||

ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಿತಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ವೈಕಲ್ಯಪೂರ್ತಿರ್ಯಜ್ಜಪತೋ ಭವೇತ್ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ನಾಮ ಕೃತಂ ಮಯಾ |
ತದ್ಬ್ರೂಹಿತ್ವಮಗಸ್ತ್ಯಾಯ ಪಾತ್ರಭೂತೋ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೪ ||

ಪತ್ನ್ಯಸ್ಯ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಖ್ಯಾ ಮಾಮುಪಾಸ್ತೇಽತಿಭಕ್ತಿತಃ |
ಅಯಂ ಚ ನಿತರಾಂ ಭಕ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದಸ್ಯವದಸ್ವ ತತ್ || ೧೫ ||

ಅಮುಞ್ಚಮಾನಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೌ ವರ್ಷತ್ರಯಮಸೌ ಸ್ಥಿತಃ |
ಏತತ್ ಜ್ಞಾತುಮತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೀದಮೇವ ನಿದರ್ಶನಮ್ || ೧೬ ||

ಚಿತ್ತಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ರೇತಸ್ಯನಾನ್ಯಥಾ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಮಾದನುಜ್ಞಾತೋ ಮಯಾ ವದ || ೧೭ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ದಧಾವಮ್ಬಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ |
ಅಥೋತ್ಥಾಪ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಕುಂಭಸಂಭವಮ್ || ೧೮ ||

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ-
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ನಿಕಟೇ ವಾಚಮುವಾಚ ಭೃಶವಿಸ್ಮಿತಃ |
ಕೃತಾರ್ಥೋಸಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಸಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಸಿ ಘಟೋದ್ಭವ || ೧೯ ||

ತ್ವತ್ಸಮೋ ಲಲಿತಾಭಕ್ತೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ |
ಯೇನಾಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದೇವೀ ತವ ವಕ್ತವ್ಯ ಮನ್ವಶಾತ್ || ೨೦ ||

ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೇಣ ತ್ವಯಾಹಂ ಚ ದೃಷ್ಟವಾನಸ್ಮಿ ತಾಂ ಶಿವಾಮ್ |
ಯತನ್ತೇ ಯದ್ದರ್ಶನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಪೂರ್ವಕಾಃ || ೨೧ ||

ಅತಃಪರಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತೇ ಭವೇದ್ಧೃದಿ || ೨೨ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಾದತಿಗುಹ್ಯತಮಂ ಮುನೇ |
ಆವಶ್ಯಕಂ ತತೋ ಹ್ಯೇತಲ್ಲಲಿತಾಂ ಸಮುಪಾಸತಾಮ್ || ೨೩ ||

ತದಹಂ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲಲಿತಾಂಬಾನುಶಾಸನಾತ್ |
ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯಾಃ ಕಾದಿವರ್ಣಕ್ರಮಾನ್ಮುನೇ || ೨೪ ||

ಪೃಥಗ್ವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ಘಟೋದ್ಭವ |
ಆಹತ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತೀ ಸರ್ವಸಂಪೂರ್ತಿಕಾರಿಣೀ || ೨೫ ||

ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯೈಷಾ ಗೋಪನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಮಹಾಭಾಗ ಸಾವಧಾನೇನ ಚೇತಸಾ || ೨೬ ||

ಕೇವಲಂ ನಾಮಬುದ್ಧಿಸ್ತೇ ನ ಕಾರ್ಯಾ ತೇಷು ಕುಂಭಜ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕತ್ವಮೇತೇಷಾಂ ನಾಮ್ನಾಂ ನಾಮಾತ್ಮತಾಪಿ ಚ || ೨೭ ||

ತಸ್ಮಾದೇಕಾಗ್ರಮನಸಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಮುನೇ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪ್ರೋಚೇ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ || ೨೮ ||

Also Read:

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment