Lalitha Stotram

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²க ॥
ஸகுங்குமவிலேபனா-மளிக சும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்-ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீ-மருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்-ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ||

அக³ஸ்த்ய உவாச-
ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ப⁴க்தவத்ஸல |
த்வத்தஶ்ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம் யத்³யத³ஸ்தி தத் || 1 ||

ரஹஸ்யம் நாமஸாஹஸ்ரமபி தத்ஸம்ஶ்ருதம் மயா |
இத꞉பரம் ச மே நாஸ்தி ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய꞉ || 2 ||

ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னைவ ஜாயதே |
கார்த்ஸ்ன்யார்த²꞉ ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம் ப்ரபோ⁴ || 3 ||

கிமித³ம் காரணம் ப்³ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ஶோபி வா புன꞉ |
அஸ்திசேன்மம தம் ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீத்யுக்த்வா ப்ரணம்ய தம் || 4 ||

ஸூத உவாச-
ஸமாவலம்பே³ தத்பாத³யுக³ளம் கலஶோத்³ப⁴வ꞉ |
ஹயானநோ பீ⁴தபீ⁴த꞉ கிமித³ம் கிமித³ந்த்விதி || 5 ||

முஞ்ச முஞ்சேதி தம் சோக்த்வா சிந்தாக்ராந்தோ ப³பூ⁴வ ஸ꞉ |
சிரம் விசார்ய நிஶ்சின்வன்வக்தவ்யம் ந மயேத்யஸௌ || 6 ||

தூஷ்ணீம் ஸ்தி²த꞉ஸ்மரன்னாஜ்ஞாம் லலிதாம்பா³க்ருதாம் புரா |
தம் ப்ரணம்யைவ ஸ முனிஸ்தத்பாதா³ வத்யஜன் ஸ்தி²த꞉ || 7 ||

வர்ஷத்ரயாவதி⁴ ததா³ கு³ருஶிஷ்யௌ ததா² ஸ்தி²தௌ |
தச்ச்²ருண்வந்தஶ்ச பஶ்யந்தஸ்ஸர்வலோகாஸ்ஸுவிஸ்மிதா꞉ || 8 ||

தத்ர ஶ்ரீ லலிதாதே³வீ காமேஶ்வரஸமன்விதா |
ப்ராது³ர்பூ⁴தா ரஹஸ்யேவம் ஹயக்³ரீவமவோசத || 9 ||

ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச-
அஶ்வானநாவயோ꞉ ப்ரீதிஶ்ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸினே த்வயா |
ராஜ்யம் தே³யம் ஶிரோ தே³யம் ந தே³யா ஷோட³ஶாக்ஷரீ || 10 ||

ஸ்வமாத்ருஜாரவத்³கோ³ப்யா வித்³யைஷேத்யாக³மா ஜகு³꞉ |
ததோ(அ)திகோ³பனீயா மே ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ || 11 ||

மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருதா ஸா கோ³பிதா ப்⁴ருஶம் |
மதா³ஜ்ஞயா வசோதே³வ்யஶ்சக்ருர்னாமஸஹஸ்ரகம் || 12 ||

ஆவாப்⁴யாம் கதி²தம் முக்²யம் ஸர்வபூர்திகரம் ஸ்தவம் |
ஸர்வக்ரியாணாம் வைகல்யபூர்திர்யஜ்ஜபதோ ப⁴வேத் || 13 ||

ஸர்வபூர்திகரம் தஸ்மாதி³த³ம் நாம க்ருதம் மயா |
தத்³ப்³ரூஹித்வமக³ஸ்த்யாய பாத்ரபூ⁴தோ ந ஸம்ஶய꞉ || 14 ||

பத்ன்யஸ்ய லோபாமுத்³ராக்²யா மாமுபாஸ்தே(அ)திப⁴க்தித꞉ |
அயம் ச நிதராம் ப⁴க்தஸ்தஸ்மாத³ஸ்யவத³ஸ்வ தத் || 15 ||

அமுஞ்சமானஸ்த்வத்பாதௌ³ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்தி²த꞉ |
ஏதத் ஜ்ஞாதுமதோ ப⁴க்த்யா ஹீத³மேவ நித³ர்ஶனம் || 16 ||

சித்தபர்யாப்தி ரேதஸ்யனான்யதா² ஸம்ப⁴விஷ்யதி |
ஸர்வபூர்திகரம் தஸ்மாத³னுஜ்ஞாதோ மயா வத³ || 17 ||

ஸூத உவாச-
இத்யுக்த்வாந்தர்த³தா⁴வம்பா³ காமேஶ்வரஸமன்விதா |
அதோ²த்தா²ப்ய ஹயக்³ரீவ꞉ பாணிப்⁴யாம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் || 18 ||

ஹயக்³ரீவ உவாச-
ஸம்ஸ்தா²ப்ய நிகடே வாசமுவாச ப்⁴ருஶவிஸ்மித꞉ |
க்ருதார்தோ²ஸி க்ருதார்தோ²ஸி க்ருதார்தோ²ஸி க⁴டோத்³ப⁴வ || 19 ||

த்வத்ஸமோ லலிதாப⁴க்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்த்ரயே |
யேனாக³ஸ்த்ய ஸ்வயம் தே³வீ தவ வக்தவ்ய மன்வஶாத் || 20 ||

ஸச்சி²ஷ்யேண த்வயாஹம் ச த்³ருஷ்டவானஸ்மி தாம் ஶிவாம் |
யதந்தே யத்³த³ர்ஶனாய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶபூர்வகா꞉ || 21 ||

அத꞉பரம் தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்திகரம் ஸ்தவம் |
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண பர்யாப்திஸ்தே ப⁴வேத்³த்⁴ருதி³ || 22 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ராத³திகு³ஹ்யதமம் முனே |
ஆவஶ்யகம் ததோ ஹ்யேதல்லலிதாம் ஸமுபாஸதாம் || 23 ||

தத³ஹம் தே ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பா³னுஶாஸனாத் |
ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ காதி³வர்ணக்ரமான்முனே || 24 ||

ப்ருத²க்³விம்ஶதினாமானி கதி²தானி க⁴டோத்³ப⁴வ |
ஆஹத்ய நாம்னாம் த்ரிஶதீ ஸர்வஸம்பூர்திகாரிணீ || 25 ||

ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யைஷா கோ³பனீயா ப்ரயத்னத꞉ |
தாம் ஶ்ருணுஷ்வ மஹாபா⁴க³ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா || 26 ||

கேவலம் நாமபு³த்³தி⁴ஸ்தே ந கார்யா தேஷு கும்ப⁴ஜ |
மந்த்ராத்மகத்வமேதேஷாம் நாம்னாம் நாமாத்மதாபி ச || 27 ||

தஸ்மாதே³காக்³ரமனஸா ஶ்ரோதவ்யம் ப⁴வதா முனே |
இத்யுக்த்வா து ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரோசே நாமஶதத்ரயம் || 28 ||

Also Read:

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment