Shiva Stotram

Sri Mrityunjaya Stotram Lyrics in Kannada

Shri Mrityunjaya Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಕೈಲಾಸಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಶೃಙ್ಗೇ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭೇ |
ತಮೋಗುಣವಿಹೀನೇ ತು ಜರಾಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತೇ || ೧ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಾಧಾರೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕೃತಾಲಯೇ |
ಕೃತಾಞ್ಜಲಿ ಪುಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಧ್ಯಾನಶೀಲಸ್ಸದಾಶಿವಮ್ || ೨ ||

ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ಜಾನುಭ್ಯಾಮವನಿಂ ಗತಃ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಮ್ಪದಾಧಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಕೇನೋಪಾಯೇನ ದೇವೇಶ ಚಿರಾಯುರ್ಲೋಮಶೋಽಭವತ್ |
ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹೇಶಾನ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೪ ||

ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ಬ್ರಹ್ಮನ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚಿರಾಯುರ್ಮುನಿಸತ್ತಮಃ |
ಸಞ್ಜಾತೋ ಕರ್ಮಣಾ ಯೇನ ವ್ಯಾಧಿಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ || ೫ ||

ತಸ್ಮಿನ್ನೇಕಾರ್ಣವೇ ಘೋರೇ ಸಲಿಲೌಘಪರಿಪ್ಲುತೇ |
ಕೃತಾನ್ತಭಯನಾಶಾಯ ಸ್ತುತೋ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಃ ಶಿವಃ || ೬ ||

ತಸ್ಯ ಸಙ್ಕೀರ್ತನಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ |
ತ್ವಮೇವ ಕೀರ್ತಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಮೃತ್ಯು ಜೇತುಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಲೋಮಶ ಉವಾಚ –
ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವ ದೇವೇಶ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಭೃತಾಂ ವರ |
ಪ್ರಾಣಿನಾಮಪಿ ನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ದೇಹಿನಾಂ ಜೀವಭೂತೋಽಸಿ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ |
ಜಗತಾಂ ರಕ್ಷಕಸ್ತ್ವಂ ವೈ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ಹೇಮಾದ್ರಿಶಿಖರಾಕಾರ ಸುಧಾವೀಚಿಮನೋಹರ |
ಪುಣ್ಡರೀಕ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಮುತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦ ||

ಧ್ಯಾನಾಧಾರ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಜ್ಞಾನೈಕಕಾರಣ |
ಪರಿತ್ರಾತಾಸಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ನಿಹತಾ ಯೇನ ಕಾಲೇನ ಸದೇವಾಸುರಮಾನುಷಾಃ |
ಗನ್ಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಶ್ಚೈವ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಸ್ತಥಾ || ೧೨ ||

ಸಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ವಸವೋ ರುದ್ರಾಸ್ತಥಾಶ್ವಿನಿಸುತಾವುಭೌ |
ಮರುತಶ್ಚ ದಿಶೋ ನಾಗಾಃ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಙ್ಗಮಾಸ್ತಥಾ || ೧೩ ||

ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಪರಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ಪೂಜಯನ್ತ್ಯಮರಾಧಿಪ |
ನ ತೇ ಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾನ್ತಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೪ ||

ತ್ವಮೋಙ್ಕಾರೋಽಸಿ ವೇದಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಸದಾಶಿವಃ |
ಆಧಾರಶಕ್ತಿಶ್ಶಕ್ತೀನಾಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೫ ||

ಸ್ಥಾವರೇ ಜಙ್ಗಮೇ ವಾಪಿ ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನೀ |
ಜೀವತ್ವಿತ್ಯಾಹ ಲೋಕೋಽಯಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೬ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥ ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪಿನ್ ಸದಾಶಿವಃ |
ಕಾಲತ್ರಯ ಮಹಾಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೭ ||

ಪ್ರಬುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ರಬುದ್ಧೇ ಚ ತ್ವಮೇವ ಸೃಜಸೇ ಜಗತ್ |
ಸೃಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ದೇವೇಶ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೮ ||

ವ್ಯೋಮ್ನಿ ತ್ವಂ ವ್ಯೋಮರೂಪೋಽಸಿ ತೇಜಸ್ಸರ್ವತ್ರ ತೇಜಸಿ |
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಸಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೯ ||

ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ತ್ವಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಕಾರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೦ ||

ನೇತಾ ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ |
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಶ್ಚ ಹಂಸಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೧ ||

ರೂಪಾತೀತಸ್ಸುರೂಪಶ್ಚ ಪಿಣ್ಡಸ್ಥಾ ಪದಮೇವ ಚ |
ಚತುರ್ವಿಧಫಲಾಧಾರ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೨ ||

ರೇಚಕೇ ವಹ್ನಿರೂಪೋಽಸಿ ಸೋಮರೂಪೋಽಸಿ ಪೂರಕೇ |
ಕುಂಭಕೇ ಶಿವರೂಪೋಽಸಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೩ ||

ಕ್ಷಯಂ ಕರೋತಿ ಪಾಪಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಾನಾಮಪಿ ವರ್ಧಸಮ್ |
ಹೇತುಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೪ ||

ಸರ್ವಮಾಯಾಕಲಾತೀತ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಪರಾ ವರ |
ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಕಲಾಧೀಶ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೫ ||

ರೂಪಂ ಗನ್ಧೋ ರಸಃ ಸ್ಪರ್ಶಃ ಶಬ್ದಃ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏವ ಚ |
ತ್ವತ್ತಃ ಪ್ರಕಾಶ ಏತೇಷಾಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೬ ||

ಚತುರ್ವಿಧಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟೀನಾಂ ಹೇತುಸ್ತ್ವಂ ಕಾರಣೇಶ್ವರ |
ಭಾವಾಭಾವಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೭ ||

ತ್ವಮೇಕೋ ನಿಷ್ಕಲೋ ಲೋಕೇ ಸಕಲಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೮ ||

ತ್ವಂ ಪ್ರಬೋಧಸ್ತ್ವಮಾಧಾರಸ್ತ್ವದ್ಬೀಜಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೯ ||

ತ್ವಂ ಸೋಮಸ್ತ್ವಂ ದಿನೇಶಶ್ಚ ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ |
ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾನಾಥ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೦ ||

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಾಧಾರಃ ಸರ್ವಭೂತಗಣಾಶ್ರಯಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯಸ್ಸತ್ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೧ ||

ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ತ್ವಮಧೀಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯಾಧಾರ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೨ ||

ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಸ್ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣಾ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೋಙ್ಕಾರೋ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೩ ||

ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಸಙ್ಕೀರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತಮಾನಸಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣೋತಿ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಸ ಮೃತ್ಯುವಶೋ ಭವೇತ್ || ೩೪ ||

ನ ಚ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ ಚ ಲಙ್ಘಯೇತ್ |
ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೫ ||

ವ್ಯಾಧಯೋ ನೋಪಪದ್ಯನ್ತೇ ನೋಪಸರ್ಗಭಯಂ ಭವೇತ್ |
ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಾನ್ತರೇ ಕಾಲೇ ಶತೈಕಾವರ್ತನೇ ಕೃತೇ || ೩೬ ||

ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ರೋಗಾನ್ಮುಚ್ಯತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಪಞ್ಚಮ್ಯಾಂ ವಾ ದಶಮ್ಯಾಂ ವಾ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಥಾಪಿ ವಾ || ೩೭ ||

ಶತಮಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಶತವರ್ಷಂ ಸ ಜೀವತಿ |
ತೇಜಸ್ವೀ ಬಲಸಮ್ಪನ್ನೋ ಲಭತೇ ಶ್ರಿಯಮುತ್ತಮಾಮ್ || ೩೮ ||

ತ್ರಿವಿಧಂ ನಾಶಯೇತ್ಪಾಪಂ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವಮ್ |
ಅಭಿಚಾರಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾಥರ್ವಣಾನಿ ಚ || ೩೯ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶೂಲಿನಃ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಶಿವಬ್ರಹ್ಮಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Sri Mrityunjaya Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment