Shiva Stotram

Sri Mrityunjaya Stotram Lyrics in Telugu

Shri Mrityunjaya Stotram in Telugu:

॥ శ్రీ మృత్యుఞ్జయ స్తోత్రమ్ ॥
నన్దికేశ్వర ఉవాచ –
కైలాసస్యోత్తరే శృఙ్గే శుద్ధస్ఫటికసన్నిభే |
తమోగుణవిహీనే తు జరామృత్యువివర్జితే || ౧ ||

సర్వతీర్థాస్పదాధారే సర్వజ్ఞానకృతాలయే |
కృతాఞ్జలి పుటో బ్రహ్మా ధ్యానశీలస్సదాశివమ్ || ౨ ||

పప్రచ్ఛ ప్రణతో భూత్వా జానుభ్యామవనిం గతః |
సర్వార్థసమ్పదాధారో బ్రహ్మా లోకపితామహః || ౩ ||

బ్రహ్మోవాచ –
కేనోపాయేన దేవేశ చిరాయుర్లోమశోఽభవత్ |
తన్మే బ్రూహి మహేశాన లోకానాం హితకామ్యయా || ౪ ||

శ్రీసదాశివ ఉవాచ –
శృణు బ్రహ్మన్ప్రవక్ష్యామి చిరాయుర్మునిసత్తమః |
సఞ్జాతో కర్మణా యేన వ్యాధిమృత్యువివర్జితః || ౫ ||

తస్మిన్నేకార్ణవే ఘోరే సలిలౌఘపరిప్లుతే |
కృతాన్తభయనాశాయ స్తుతో మృత్యుఞ్జయః శివః || ౬ ||

తస్య సఙ్కీర్తనాన్నిత్యం మర్త్యో మృత్యువివర్జితః |
త్వమేవ కీర్తయన్ బ్రహ్మన్మృత్యు జేతుం న సంశయః || ౭ ||

లోమశ ఉవాచ –
ఓం దేవాదిదేవ దేవేశ సర్వప్రాణభృతాం వర |
ప్రాణినామపి నాథస్త్వం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౮ ||

దేహినాం జీవభూతోఽసి జీవో జీవస్య కారణమ్ |
జగతాం రక్షకస్త్వం వై మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౯ ||

హేమాద్రిశిఖరాకార సుధావీచిమనోహర |
పుణ్డరీక పరంజ్యోతిర్ముత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

ధ్యానాధార మహాజ్ఞాన సర్వజ్ఞానైకకారణ |
పరిత్రాతాసి లోకానాం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

నిహతా యేన కాలేన సదేవాసురమానుషాః |
గన్ధర్వాప్సరసశ్చైవ సిద్ధవిద్యాధరాస్తథా || ౧౨ ||

సాధ్యాశ్చ వసవో రుద్రాస్తథాశ్వినిసుతావుభౌ |
మరుతశ్చ దిశో నాగాః స్థావరా జఙ్గమాస్తథా || ౧౩ ||

యే ధ్యాయన్తి పరాం మూర్తిం పూజయన్త్యమరాధిప |
న తే మృత్యువశం యాన్తి మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౪ ||

త్వమోఙ్కారోఽసి వేదానాం దేవానాం చ సదాశివః |
ఆధారశక్తిశ్శక్తీనాం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౫ ||

స్థావరే జఙ్గమే వాపి యావత్తిష్ఠతి మేదినీ |
జీవత్విత్యాహ లోకోఽయం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||

సోమసూర్యాగ్నిమధ్యస్థ వ్యోమవ్యాపిన్ సదాశివః |
కాలత్రయ మహాకాల మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

ప్రబుద్ధే చాప్రబుద్ధే చ త్వమేవ సృజసే జగత్ |
సృష్టిరూపేణ దేవేశ మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౮ ||

వ్యోమ్ని త్వం వ్యోమరూపోఽసి తేజస్సర్వత్ర తేజసి |
ప్రాణినాం జ్ఞానరూపోఽసి మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౧౯ ||

జగజ్జీవో జగత్ప్రాణః స్రష్టా త్వం జగతః ప్రభుః |
కారణం సర్వతీర్థానాం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౦ ||

నేతా త్వమిన్ద్రియాణాం చ సర్వజ్ఞానప్రబోధకః |
సాంఖ్యయోగశ్చ హంసశ్చ మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౧ ||

రూపాతీతస్సురూపశ్చ పిణ్డస్థా పదమేవ చ |
చతుర్విధఫలాధార మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౨ ||

రేచకే వహ్నిరూపోఽసి సోమరూపోఽసి పూరకే |
కుంభకే శివరూపోఽసి మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౩ ||

క్షయం కరోతి పాపానాం పుణ్యానామపి వర్ధసమ్ |
హేతుస్త్వం శ్రేయసాం నిత్యం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౪ ||

సర్వమాయాకలాతీత సర్వేన్ద్రియపరా వర |
సర్వేన్ద్రియకలాధీశ మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౫ ||

రూపం గన్ధో రసః స్పర్శః శబ్దః సంస్కార ఏవ చ |
త్వత్తః ప్రకాశ ఏతేషాం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౬ ||

చతుర్విధానాం సృష్టీనాం హేతుస్త్వం కారణేశ్వర |
భావాభావపరిచ్ఛిన్న మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౭ ||

త్వమేకో నిష్కలో లోకే సకలం భువనత్రయమ్ |
అతిసూక్ష్మాతిరూపస్త్వం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౮ ||

త్వం ప్రబోధస్త్వమాధారస్త్వద్బీజం భువనత్రయమ్ |
సత్వం రజస్తమస్త్వం హి మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౨౯ ||

త్వం సోమస్త్వం దినేశశ్చ త్వమాత్మా ప్రకృతేః పరః |
అష్టత్రింశత్కలానాథ మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౩౦ ||

సర్వేన్ద్రియాణామాధారః సర్వభూతగణాశ్రయః |
సర్వజ్ఞానమయస్సత్త్వం మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౩౧ ||

త్వమాత్మా సర్వభూతానాం గుణానాం త్వమధీశ్వరః |
సర్వానన్దమయాధార మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౩౨ ||

త్వం యజ్ఞస్సర్వయజ్ఞానాం త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
శబ్దబ్రహ్మ త్వమోఙ్కారో మృత్యుఞ్జయ నమోఽస్తు తే || ౩౩ ||

శ్రీసదాశివ ఉవాచ –
ఏవం సఙ్కీర్తయేద్యస్తు శుచిస్తద్గతమానసః |
భక్త్యా శృణోతి యో బ్రహ్మన్న స మృత్యువశో భవేత్ || ౩౪ ||

న చ మృత్యుభయం తస్య ప్రాప్తకాలం చ లఙ్ఘయేత్ |
అపమృత్యుభయం తస్య ప్రణశ్యతి న సంశయః || ౩౫ ||

వ్యాధయో నోపపద్యన్తే నోపసర్గభయం భవేత్ |
ప్రత్యాసన్నాన్తరే కాలే శతైకావర్తనే కృతే || ౩౬ ||

మృత్యుర్న జాయతే తస్య రోగాన్ముచ్యతి నిశ్చితమ్ |
పఞ్చమ్యాం వా దశమ్యాం వా పౌర్ణమాస్యామథాపి వా || ౩౭ ||

శతమావర్తయేద్యస్తు శతవర్షం స జీవతి |
తేజస్వీ బలసమ్పన్నో లభతే శ్రియముత్తమామ్ || ౩౮ ||

త్రివిధం నాశయేత్పాపం మనోవాక్కాయసంభవమ్ |
అభిచారాణి కర్మాణి కర్మాణ్యాథర్వణాని చ || ౩౯ ||

ఇదం రహస్యం పరమం దేవదేవస్య శూలినః |
దుఃస్వప్ననాశనం పుణ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీనృసింహపురాణే శివబ్రహ్మసంవాదే శ్రీమృత్యుఞ్జయస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

Also Read:

Sri Mrityunjaya Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment