Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in English | Sri Rama Stotram

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in English | Sri Rama Stotram

84 Views

Shri RamanathaAshtakam Lyrics in English:

ramanatha namo’stute jaya sundaranga namo’stute ।
nilakantha namo’stute jaya raksa mam saranagatam ॥ dhru.॥

koti suryasamanakanti susobhitanana mandalam
kanjalocanamadbhutam surapuspaharamagocaram ।
ksirasagaramanthanotkata ghoravisasamsevitam
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 1॥

daksayagavighatakam sivamipsitarthapradayinam
bhasmaragavibhusitam navabilvapatrasamarcitam ।
devatasuravanditanghritaroruham paramesvaram
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 2॥

naradadimunindragathita ramya punyakathanakam
vedagamyamanamayam gajavaktrasanmukhamanditam ।
localatrayamugratejasamudbhavam tripurantakam
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 3॥

krttivasakamuttamam ghanakarajam ghratuvasasam
bhaktakastanivarakam vrsayanakamyajanayakam ।
sarvamrtyubhayapaham duritapaham bhavatapaham
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 4॥

rundamalinamandhakantagamasutosamaninditam
mrtyubhitamrkandubalakapalakam varadayakam ।
bhanuvamsalalamaraghava pujitam pramatharthikam
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 5॥

silarajaviharinam karasuladamarugadharinam
sailajasritacarubamasaririnam sumanoharam ।
sailatulya sukesiram bhavamastamurtimanagatam
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 6॥

ragabhogasudurabhasuranadaharajatadhara
kambhugandhara candrasekhara maraharagangadhara ।
vanditakhila lokavaibhava sarva bhairava srikara
ramanatha vilolatandava nartanapriya raksa mam ॥ 7॥

duḥkhatarasamsarasagarakaranaika sukhasrayam
devakepadapankajam paramasraye karunambudhe ।
dosapuritamadaratksanu dosahara jagadisvara
pustivardhana tustivardhana tavakam paripalaya ॥ 8॥

srinivasatanuja kirtitamastakam tava tustaye
ye pathanti nirantaram khalu prapnuvanti manoratham ।
tvam viramamanarti sankara bhutale yadiranyatha
dhiravatsala mam na vismara ramanatha krpam kuru ॥ 9॥

iti ramanathastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *