Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | Sri Rama Stotram

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | Sri Rama Stotram

112 Views

Shri RamanathaAshtakam Lyrics in Hindi:

रामनाथाष्टकम् २
रामनाथ नमोऽस्तुते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तुते ।
नीलकण्ठ नमोऽस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम् ॥ ध्रु.॥

कोटी सूर्यसमानकान्ति सुशोभितानन मण्डलं
कञ्जलोचनमद्भुतं सुरपुष्पहारमगोचरम् ।
क्षीरसागरमन्थनोत्कट घोरविषसंसेवितं
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ १॥

दक्षयागविघातकं शिवमीप्सितार्थप्रदायिनं
भस्मरागविभूषितं नवबिल्वपत्रसमर्चितम् ।
देवतासुरवन्दिताङ्घ्रितरोरुहं परमेश्वरं
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ २॥

नारदादिमुनीन्द्रगाथित रम्य पुण्यकथानकं
वेदगम्यमनामयं गजवक्त्रषण्मुखमण्डितम् ।
लोचलत्रयमुग्रतेजसमुद्भवं त्रिपुरान्तकं
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ ३॥

कृत्तिवासकमुत्तमं घनकारजं घ्रतुवाससं
भक्तकष्टनिवारकं वृषयानकम्यजनायकम् ।
सर्वमृत्युभयापहं दुरितापहं भवतापहं
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ ४॥

रुण्डमालिनमन्धकान्तगमाशुतोषमनिन्दितं
मृत्युभीतमृकण्डुबालकपालकं वरदायकम् ।
भानुवंशललामराघव पूजितं प्रमथार्थिकं
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ ५॥

शीलराजविहारिणं करशूलडमरुगधारिणं
शैलजाश्रितचारुबामशरीरिणं सुमनोहरम् ।
शैलतुल्य सुकेशिरं भवमष्टमूर्तीमनागतं
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ ६॥

रागभोगसुदूरभासुरनादहारजटाधर
कम्भुगन्धर चन्द्रशेखर मारहरगङ्गाधर ।
वन्दिताखिल लोकवैभव शर्व भैरव श्रीकर
रामनाथ विलोलताण्डव नर्तनप्रिय रक्ष माम् ॥ ७॥

दुःखतरसंसारसागरकारणैक सुखाश्रयं
देवकेपदपङ्कजं परमाश्रये करुणाम्बुधे ।
दोषपूरितमादरात्क्षणु दोषहर जगदीश्वर
पुष्टिवर्धन तुष्टिवर्धन तावकं परिपालय ॥ ८॥

श्रीनिवासतनूज कीर्तितमष्टकं तव तुष्टये
ये पठन्ति निरन्तरं खलु प्राप्नुवन्ति मनोरथम् ।
त्वां विराममनार्ति शङ्कर भूतले यदिरन्यथा
धीरवत्सल मां न विस्मर रामनाथ कृपां कुरु ॥ ९॥

इति रामनाथाष्टकं सम्पूर्णम् ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *